statut

statut.PORADNIA.doc (82kB) word

STATUT

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO -  PEDAGOGICZNEJ

W  ŚWINOUJŚCIU


Statut opracowano w oparciu o  Ustawę z dnia  07.09.1991 roku o systemie oświaty/ Dz. U.  z 1996 r. 

Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami/; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11.12.2002 roku w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej./Dz. U. z 2002 roku Nr 223, poz. 1869 z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych /Dz. U. 2010 Nr 228, poz. 1488/ oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach./Dz. U. z 2010  r. Nr 1228  poz.1487/§  1


1. Placówka nosi nazwę Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna i mieści się  w Świnoujściu przy 

   ul. Piastowskiej 54.


2. Organem prowadzącym jest Miasto Gmina  Świnoujście. CELE I ZADANIA


§ 2

                                        

1. Celem działania poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy  w wyborze kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z  wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

2. Do zadań poradni należy w szczególności:

1) diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań 

    dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

    a)  predyspozycji i uzdolnień;

    b)  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

    c)  specyficznych trudności w uczeniu się,

2)  wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

     oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

    a)  szczególnie uzdolnionych;

    b)  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem   

       społecznym;

    c)  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

    d)  z zaburzeniami komunikacji językowej;

    e)  z chorobami przewlekłymi;

3)  prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i 

     młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, 

     niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 

     społecznym, oraz ich rodzin;

4)  pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu

     kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w 

     planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

5)  wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami 

     kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym 

     kształceniem za granicą;

6)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,  

     predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

7)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

   młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z 

   grup ryzyka oraz ich rodzicom;

8) współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności w 

    uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas    

    I-III szkoły podstawowej;

9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu 

    indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w 

    sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

    niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

    ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania 

    kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

    niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w 

    ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie

    zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

    przedszkolach, szkołach i placówkach;

10)współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy 

     psychologiczno-pedagogicznej;

11)wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodzin;

12)wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym 

     udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno- 

     wychowawczych;

13)prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, 

     rodziców i nauczycieli;

14)udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia 

     merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom 

     udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i 

     placówkach;

15)orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i 

      młodzieży;

16)wydawanie opinii w sprawie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.


3. Poradnia realizuje zadania przez:

  1)  diagnozowanie;

  2)  opiniowanie;

  3)  działalność terapeutyczną;

  4)  prowadzenie grup wsparcia;

  5)  prowadzenie mediacji;

  6)  interwencję kryzysową;

  7)  działalność profilaktyczną;

  8)  poradnictwo; 

  9)  konsultacje;

10)  działalność informacyjno-szkoleniową.


4. W poradni jest organizowany i działa zespół orzekający, wydający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zespół orzekający jest organizowany i działa na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

5. Poradnia  udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom nie uczęszczającym do szkoły/przedszkola/ i ich rodzicom pod warunkiem zamieszkiwania na terenie działania poradni.

6. Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie, poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania poradni oraz niezamieszkałym na terenie działania poradni dzieciom, które nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły, i ich rodzicom.

7. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w odrębnych przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

8. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców /opiekunów prawnych/ albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. 

9. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców /opiekunów prawnych/ albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopie opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza. 

10. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

11. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

12. Pracownicy poradni realizują zadania poradni również poza poradnią, w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.

13. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

14. Za organizację współpracy, z wyżej wymienionymi instytucjami, odpowiada dyrektor poradni, dbając o przestrzeganie zawartych w Ustawach i innych przepisach prawnych, zapisów chroniących osoby korzystające z usług poradni przed ujawnieniem danych, które podlegają ochronie. 

                                                   ORGANY PORADNI

                                                                    § 3

1. Organami Poradni są:

     a.  Dyrektor Poradni;

     b.  Rada Pedagogiczna;

1. do kompetencji Dyrektora należą w szczególności:

  a. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą poradni oraz reprezentowanie 

      jej na zewnątrz;

  b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

  c. powoływanie komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzania rozmowy związanej z awansem            

      zawodowym na stopień nauczyciela kontraktowego;

  d. nadawanie aktu awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego;

  e. realizowanie uchwał rady pedagogicznej poradni podjętych w ramach jej kompetencji           

      stanowiących;

  f. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni i ponoszenie            

     odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

  g. udzielanie płatnych i bezpłatnych urlopów;

  h. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;

  i.  podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników placówki;

  j.  występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach  

      odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników;

  k. przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom poradni;

  l.  ustalanie tygodniowego obowiązkowego rozkładu zajęć, przydzielanie obowiązkowych prac 

     i zajęć pracownikom po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

  m. powoływanie zespołu orzekającego.

2. do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni,  należą:

  a. przygotowanie projektu statutu poradni lub jego zmiany;

  b. zatwierdzanie planu pracy poradni;

  c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów związanych z zakresem  

    działania poradni;

             d. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników merytorycznych.

      3.  Rada Pedagogiczna opiniuje:

 a. organizację pracy poradni, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

 b. projekt planu finansowego poradni;

 c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 d. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach

    wynagrodzenia zasadniczego;

 e. na wniosek organu nadzoru pedagogicznego pracę dyrektora;

 f. Rada Pedagogiczna ma prawo do występowania z wnioskiem do Zachodniopomorskiego  

    Kuratora  Oświaty o odwołanie dyrektora z funkcji.

 2.  Zasady współdziałania organów Poradni oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi:

            1) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni;

            2) posiedzenia Rady Pedagogicznej organizowane są :

                 a. przed rozpoczęciem roku szkolnego w celu zatwierdzenia planu pracy, przydziału

                    czynności i rozkładu zajęć;

                 b. po I  i II semestrze w celu podsumowania pracy Poradni;

                 c. w miarę bieżących potrzeb;

            3) posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy  Dyrektora Poradni

     jako przewodniczącego Rady lub organu nadzoru pedagogicznego albo na wniosek co  

      najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

            4) posiedzenia Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi  Przewodniczący Rady, który  jest 

                   równocześnie odpowiedzialny za zawiadomienie, na 7 dni przed terminem, wszystkich jej 

    członków o miejscu i porządku obrad;

5) Dyrektor Poradni przedstawia Radzie dwa razy w ciągu roku szkolnego, ogólne wnioski     

    wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni;

6) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej 

    2/3członków Rady;

7) posiedzenia Rady są protokołowane;

8) uczestniczący w posiedzeniu członkowie Rady zobowiązani są do zachowania w tajemnicy

    spraw, które mogą naruszyć dobra osobiste dzieci, młodzieży, rodziców oraz pracowników

    szkół i placówek oświatowych, a także innych członków Rady Pedagogicznej oraz składania

    przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych im zadań;

9) w przypadku podjęcia przez Radę uchwał niezgodnych z obowiązującym prawem, Dyrektor 

                Poradni wstrzymuje ich wykonanie oraz niezwłocznie powiadamia o tym fakcie

                Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty;

          10) decyzja podjęta przez Kuratora Oświaty jest ostateczna.


STRUKTURA ORGANIZACYJNA PORADNI


§  4


1. Poradnią kieruje Dyrektor.

2. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i     doradców zawodowych.

3. Zadania poradni, w zależności od potrzeb, mogą być realizowane również przy pomocy innych specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom.

4. Pracownikami administracyjnymi i obsługi poradni są: główny księgowy, samodzielni referenci administracyjni, woźna-sprzątaczka, konserwator.

5. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez poradnię.

6. Dyrektor poradni informuje wolontariusza o specyfice pracy poradni i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni.

7. Dyrektor poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

  a. zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań

  b. czas trwania porozumienia;  

  c. zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z pracownikami

     merytorycznymi;

  d. zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży,

      rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy poradni;

  e.  postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

8. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu we współpracy z osobami, o których mowa w § 4, pkt 2 oraz pod nadzorem dyrektora poradni lub wyznaczonej przez niego osoby.§  5

1. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny

poradni, opracowany przez dyrektora poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego poradni w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji Poradni zatwierdza organ prowadzący poradnię w terminie do dnia 25 maja danego roku.

2. Arkusz organizacji Poradni zawiera  liczbę pracowników poradni, w tym stanowiska kierownicze

oraz  ogólną liczbę godzin zajęć finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący. 

                                 


ZADANIA PRACOWNIKÓW PORADNI

§6

1. Do zadań pracowników pedagogicznych Poradni należą w szczególności:

  a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych       

     możliwości oraz wspieranie mocnych stron uczniów;

  b. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określanie

     odpowiednich  form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym działań

     profilaktycznych, mediacyjnych i  interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

  c.  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn trudności   

     szkolnych;

  d.  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

     uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym zajęć specjalistycznych;

  e.  zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie w zakresie wyboru kierunku kształcenia i 

    zawodu;

  f.  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

    oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i 

    pozaszkolnym;

  g. wspieranie szkół oraz pedagogów szkolnych i innych zespołów problemowo – zadaniowych 

     w działaniach profilaktyczno – wychowawczych;

  h. prowadzenie różnych form psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz socjoterapii;

  i.  prowadzenie szeroko rozumianej psychoprofilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach  

      oraz zajęć psychoedukacyjnych w celu zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym i 

       wspierania wychowawczej funkcji rodziny;

  j.  organizowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych oraz treningów dla uczniów, rodziców i      

      nauczycieli z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych;

  k. udzielanie porad  związanych z problemami zgłaszanymi przez uczniów, rodziców i  

      nauczycieli;

  l.  za zgodą dyrektorów szkół i placówek lub ich wniosek zadania powyższe realizowane są   

      również na terenie szkół, przedszkoli, placówek, a także w środowisku rodzinnym dzieci i 

      młodzieży.

2. Zadania pracowników administracji i obsługi, określa dyrektor poradni zgodnie z potrzebami     placówki.                     POSTANOWIENIA  KOŃCOWE


§ 7


1. Poradnia prowadzi:

    1)  wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer  

         porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania;

    2)  rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym 

         mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia;

    3)  dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

         przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

         opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:

  - dzienniki zajęć indywidualnych pracowników pedagogicznych;

  - dzienniki zajęć specjalistycznych;

     4) inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.


2.  Za zgodą organu prowadzącego poradnię dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być  

     prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.


§ 81.    Poradnia działa w ciągu całego roku jak placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.


2.   Dzienny czas pracy poradni ustala dyrektor poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.


§ 9


1.   Poradnia jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.


2.   Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Statut zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 28.01.2011 r.Wytworzył: administrator (8 lipca 2005)
Opublikował: Danuta Rynkiewicz (8 lipca 2005, 08:48:05)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (31 stycznia 2011, 14:37:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8605

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij