Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr LXI V/415/2002 zdnia28.03.2002r.

STATUT

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWINOUJŚCIU

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

W grudniu 1947 roku Powiatowa Rada Narodowa powołała w Świnoujściu Powiatową Bibliotekę Wolińską. Również w tym samym roku Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o zorganizowaniu w Świnoujściu Miejskiej Biblioteki Publicznej. W roku 1955 (na podstawie zarządzenia Ministra Kultury z 1954r.) obie biblioteki zostały połączone i rozpoczęły działalność jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Świnoujściu. W dniu 10 grudnia 1972 roku podczas uroczystych obchodów 25-lecia PiMBP z udziałem Ministra Kultury i Sztuki, bibliotece nadano imię Stefana Flukowskiego -poety, prozaika, dramaturga i tłumacza, zmarłego w Świnoujściu w maju tego roku, podczas Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy.

Reforma administracyjna z roku 1973 włączyła w obszar Świnoujścia miasto Międzyzdroje, a biblioteka rozpoczęła kolejny etap działania -jako Miejska Biblioteka Publiczna. W roku 1979 - zgodnie z decyzją Wojewody Szczecińskiego - bibliotekę tę przekształcono w Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną Oddział w Świnoujściu. Od roku 1990, zgodnie z nową ustawą o samorządzie terytorialnym oraz zmianą zasad finansowania bibliotek działających w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, biblioteki publiczne podporządkowano władzom samorządowym. Ostatnie przemianowanie biblioteki - na Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu nastąpiło w roku 1996. Wówczas także na podstawie Uchwały Nr XLIII/247/96 Rady Miejskiej w Świnoujściu z dnia 29 października 1996 roku - w sprawie utworzenia instytucji kultury w formie organizacyjnej: muzeum, biblioteka, dom kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu otrzymała status instytucji kultury.

§1

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Flukowskiego w Świnoujściu, zwana dalej BIBLIOTEKĄ, działa na podstawie:

a/ ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 13, póz. 123 z 2001roku),

b/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, póz. 539 z 1997

roku z późn. zm.), c/niniejszego statutu.

§2

BIBLIOTEKA jest samorządową instytucją kultury pozostającą w strukturze organizacyjnej Miasta, zarządzającą samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią jego majątku.

§3

1. Siedziba główna BIBLIOTEKI mieści się w Świnoujściu przy ul. Piłsudskiego 15, w skład BIBLIOTEKI wchodzą ponadto następujące filie:

a)  przy ul. Grunwaldzkiej 45,

b) przy ul. Konstytucji 3 Maja 47a,

c)  filia w Przytorze,

d) filia na Warszowie..                                                                                            .

2. Terenem działalności BIBLIOTEKI jest Miasto Świnoujście.

3. BIBLIOTEKA funkcjonuje w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i korzysta z fachowej pomocy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

§4

Nadzór nad działalnością BIBLIOTEKI sprawuje w imieniu organizatora Zarząd Miasta Świnoujścia.

§5 BIBLIOTEKA posiada osobowość prawną.

Rozdział  II

 CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§6

l.   Podstawowym celem działalności BIBLIOTEKI jako samorządowej instytucji kultury

jest upowszechnianie i ochrona wartości kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy.

2.      Do szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez BIBLIOTEKI należy:

    a/ gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych;

     b/ gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych dotyczących miasta i regionu;

c/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;

d/ organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym, organizowanie obsługi bibliotecznej pacjentów w szpitalach; e/prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; f/ popularyzacja książki i czytelnictwa;

g/ prowadzenie różnych form pracy kulturalno-oświatowej z dziećmi, młodzieżą oraz czytelnikami dorosłymi;

h/współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami - w zakresie upowszechniania wartości kultury oraz udzielania fachowej pomocy;

i/ współdziałanie z zagranicznymi instytucjami kultury, szczególnie z miast partnerskich; j/ doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej; k/ prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i promocyjnej.

§7

BIBLIOTEKA podejmować może inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział m MAJĄTEK I FINANSE

§8

l.   BIBLIOTEKA prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w & 1.

2.   Wysokość rocznej dotacji z budżetu miasta na działalność BIBLIOTEKI ustala organizator.

3.   Podstawą gospodarki finansowej BIBLIOTEKI jest roczny plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.

4.   BIBLIOTEKA przedstawia organizatorowi półroczne oraz roczne sprawozdania ze swojej działalności.

5. BIBLIOTEKA rozporządza przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

6.   Przychodami BIBLIOTEKI są:

a/ wpływy z prowadzonej działalności własnej,

b/ wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego,

c/ wpływy z najmu i dzierżawy,

d/ dotacja organizatora,

d/ wpływy z instytucji rządowych, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych,

e/ środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,                        

G wpływy z innych źródeł.

7. Majątek BIBLIOTEKI jest wykorzystywany w celu realizacji zadań statutowych.

8. Do składania w imieniu BIBLIOTEKI oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych i innych zobowiązań wywołujących skutki finansowe, wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego.

Rozdział IV ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§9

1.   Dyrektora BIBLIOTEKI powołuje organizator.

2.   Dyrektor BIBLIOTEKI zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.   Wewnętrzną strukturę organizacyjną BIBLIOTEKI określa „Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu", nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii organizatora.

4.   Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja wewnętrznych jednostek

organizacyjnych BIBLIOTEKI następuje na podstawie zarządzenia wydanego przez dyrektora w uzgodnieniu z organizatorem.

§10

1.   W BIBLIOTECE zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeb w BIBLIOTECE mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością BIBLIOTEKI.

2.   Dyrektor BIBLIOTEKI zatrudnia i zwalnia z pracy pracowników oraz kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych BIBLIOTEKI.

3.   Dyrektor i pracownicy BIBLIOTEKI powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w aktualnym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w instytucjach kultury.

4.   Dyrektor BIBLIOTEKI, stosownie do obowiązujących przepisów, określa zasady premiowania, wynagradzania i awansowania pracowników. Szczegółowe uregulowania w/w spraw określa zatwierdzony przez dyrektora „Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu" oraz „Regulamin premiowania pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świnoujściu".

Rozdział V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

1.   Statut nadaje Rada Miasta Świnoujścia.

2.  Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

§12

BIBLIOTEKA używa pieczęci podłużnej o następującej treści: „Miejska Biblioteka Publiczna" im. S. Flukowskiego ul. J. Piłsudskiego 15 72 - 600 Świnoujście tel. 321 25 92 000231045

 

 

  Pobierz treść Statutu (47kB) plik

 

 


Wytworzył: Rada Miasta (28 marca 2002)
Opublikował: Alina Wróblewska (15 lipca 2005, 12:34:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5751

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij