STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 w Świnoujściu

Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9.doc (162kB) word

 
 
 
STATUT 
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9 
w  Świnoujściu 
  
(tekst jednolity) 
 
 
SPIS TREŚCI:
 
I.       PODSTAWOWE DANE O PLACÓWCE                                                            
II.      CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA                                                      
III.     ORGANY PRZEDSZKOLA                                                               
IV.      PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 
V.       PRAWA DZIECKA                         
VI.      ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA                                            
VII.     PRACOWNICY PRZEDSZKOLA                                                      
VIII.    ZADANIA NAUCZYCIELI                                                              
IX.       PODSTAWOWE ZADANIA PRACOWNIKÓW  ADMINISTRACJI I OSŁUGI                           
X.        NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA, ZASADY REKRUTACJI     
XI.       ZASADY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE                                    
XII.      UWAGI KOŃCOWE                                                                                  
 
 
 
 
I.                   PODSTAWOWE DANE O PLACÓWCE
§ 1
Nazwa przedszkola: Przedszkole Miejskie NR 9  w Świnoujściu Przedszkole jest placówką publiczną, jednostką budżetową prowadzoną przez Miasto Świnoujście. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem:
72 – 602 Świnoujście,  ul. Sosnowa 16
Przedszkole posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
 
PRZEDSZKOLE  MIEJSKIE NR  9
ul. Sosnowa 16
72 – 602 Świnoujście
Tel.  0913215240,   Fax. 0913215240
NIP   8551577892,    Regon 320930895
 
Przedszkole działa na podstawie:
1/. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(DZ.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
2/. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
3/. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz. U. Nr 61,
poz. 624 z późn. zm./.
4/. Niniejszego statutu.
 
II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3
1.      Przedszkole realizuje cele określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2.      Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:
1)        wspomaga indywidualny rozwój dziecka, udziela dzieciom pomocy psychologiczno -pedagogicznej,
2)        umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
3)        zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb  oraz możliwości przedszkola,
4)        zapewnia prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom objętym tym obowiązkiem.
5)        współdziała z rodziną (opiekunami prawnymi) poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
6)        na wniosek zainteresowanych rodziców (opiekunów prawnych) przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych. Warunki ich realizacji i odpłatności ustala Dyrektor z zainteresowanymi rodzicami.
3.      Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4.      Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1)        zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2)        zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
3)        stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i ppoż.,
4)        współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną , zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.
 
 
III.             ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 4
 
Organami przedszkola są:
1.         Dyrektor przedszkola,
2.         Rada Pedagogiczna,
3.         Rada Rodziców.
Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z Ustawą
 o systemie oświaty.
Nauczyciela na stanowisko wicedyrektora powołuje Dyrektor Przedszkola
 po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Organu prowadzącego przedszkole.
Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:
1.         kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2.         sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3.         sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4.         realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
5.         dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,
6.         wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
5.         Dyrektor przedszkola decyduje w sprawach:
1.         zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2.         przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom placówki,
3.         występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki
6.         Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w statucie ( §15 pkt.9).
Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
7.         W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go Wicedyrektor.
Szczegółowy zakres czynności Wicedyrektora Przedszkola zawarty jest w jego aktach osobowych.
8.         Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1.         zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2.         podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
3.         ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
4.         podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia  z listy wychowanków.
10.          Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1.         organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2.         wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
3.         propozycje Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4.         projekt planu finansowego przedszkola.
11.          Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian,
a następnie może uchwalić statut lub jego zmiany.
12.         Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
13.         W przypadku określonym w ust. 12 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
14.         Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
15.         Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
16.         Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane
do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
17.         Rada Rodziców:
1.         Jest społecznie działającym organem reprezentującym ogół rodziców dzieci;
2.         W skład rad rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli rady oddziałowej,
wybranej w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci;
3.         W wyborach, do Rady Rodziców, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4.         Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
5.         Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
6.         Do kompetencji rady rodziców, należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców; opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania  przedszkola, opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
7.         Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
8.         W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
9.         Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
10.         W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą z głosem doradczym Dyrektor i Wicedyrektor przedszkola.
11.         W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą w roli obserwatora członkowie Rady Pedagogicznej.
18.  Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców działają w ramach posiadanych kompetencji
i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
1.         gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji,
2.         zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.
19.  Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga Komisja Statutowa,
w skład której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu:
1.         organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do Komisji. Dyrektor przedszkola wyznacza swego przedstawiciela np. wicedyrektora ,
2.         Komisja jest powoływana na trzy lata,
3.         Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną,
4.         Komisja Statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej jednomyślnie , przy obecności wszystkich jej członków, w braku jednomyślności spór rozstrzyga organ prowadzący, chyba że spór dotyczy tylko Rady pedagogicznej i Rady Rodziców, w takim przypadku spór rozstrzyga Dyrektor  Przedszkola,
5.         Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono.
6.         Organ, którego winę Komisja ustaliła, musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję.
7.         Rozstrzygnięcie Komisji Statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości
w przedszkolu.
 
IV.             PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
§ 5
1.        Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez rozmowy indywidualne, informacje w „kąciku dla rodziców”, zebrania z ogółem rodziców i grupowe oraz uroczystości przedszkolne.
2.        Rodzice maja prawo do:
             1.          zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale;
             2.          uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
             3.          uzyskiwanie informacji i porad od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
             4.          wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi lub wicedyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
             5.          wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę Rodziców. O przekazywanych sprawach powinien być powiadomiony dyrektor przedszkola,
             6.          dobrowolnego , grupowego ubezpieczenia dzieci od następstw NW. Wysokość składki na ubezpieczenie ustalają i pokrywają rodzice.
3.        Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów) dziecka należy:
1.         przestrzeganie niniejszego Statutu;
2.         wyposażenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoce;
3.         respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
4.         terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z Uchwałą
nr LXXIV/589/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 sierpnia 2010w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę - Miasto Świnoujście
5.         informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
6.         przyprowadzanie dziecka najpóźniej do godz. 8:10 i odbieranie z przedszkola do godz.16:30 przez osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (rodzice lub wskazane przez nich na piśmie inne pełnoletnie osoby);
7.         przyprowadzanie dziecka osobiście do Sali zabaw i odbieranie bezpośrednio z grupy;
8.         przyprowadzanie i odbieranie dziecka tylko przez osoby trzeźwe;
9.         zgłaszanie spóźnień dziecka osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz.: 8’10;
10.     bieżące aktualizowanie danych ( nr telefonu, adres, osoby upoważnione do odbioru dziecka);
11.     przedstawienie dokumentu dotyczącego pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, co powoduje odmowę w wydania dziecka jednemu z rodziców.
 
V.                PRAWA DZIECKA
§ 6
1.    Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989r. (Dz. U. z 1991r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.) a w szczególności do:
1.    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2.         szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3.         ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4.         poszanowania jego godności osobistej,
5.         poszanowania własności,
6.         opieki i ochrony,
7.         partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8.         akceptacji jego osoby.
 
 
VI.             ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§ 7
Przedszkole jest pięcio-oddziałowe. Cztery oddziały mieszczą  się w budynku przy ulicy Sosnowej 16, a jeden oddział w filii przy ulicy 1-go Maja 40, Karsibór Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 8
1.        Podstawa programowa realizowana jest przez Przedszkole w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00. Świadczenia udzielane przez przedszkole w ramach podstawy są bezpłatne.
2.        Podstawa programowa realizowana jest w następujących obszarach:
1.         kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2.         kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
3.         wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
4.         wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
5.         wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
6.         wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
7.         wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
8.         wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
9.         wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
10.     wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
11.     wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
12.     pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
13.     wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
14.     wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
15.     kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.”
3.        Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone
zajęcia dodatkowe.
4.        Prowadzący zajęcia dodatkowe posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
5.        Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo: nauka religii, zajęcia umuzykalniające-rytmika, nauka języka obcego, ćwiczenia korekcyjne, itp., powinien być dostosowany do możliwości dzieci i wynosić:
1.             dzieci 3-4 letnie – około 15 minut,
2.             dzieci 5-6 letnie – około 30 minut.
6.        Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od możliwości organizacyjnych przedszkola oraz życzenia i wyboru rodziców.
7.        Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 
§ 9
1.        Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola na podstawie wyników naboru i zawartego w kartach zgłoszeń, zdeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Prezydent Miasta Świnoujścia.
2.        W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu Dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący.
3.        W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
1.         czas pracy poszczególnych  oddziałów,
2.         liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3.         ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
§ 10
1.        Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem wymagań higieniczno– zdrowotnych oraz oczekiwań rodziców.
 
2.        Godzina zajęć  w przedszkolu trwa 60 minut.
 
3.        Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 
4.        Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
 
§ 11
1.        Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
2.        Przedszkole czynne jest 10,5 godziy dziennie od 600do 1630. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców i pisemnych deklaracji, dotyczących czasu dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.
3.        Przedszkole pracuje w trybie dyżuru letniego w miesiącu lipcu i sierpniu. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w grupach dyżurnych. Zgłaszanie dzieci na dyżur letni odbywa się w terminie od 1 do 31 maja.
4.        Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, świątecznych, ferii, zwolnień lekarskich nauczycieli, znacznej absencji chorobowej dzieci.
 
 
 
 
 
VII. PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 12
1.        W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2.        Liczbę pracowników ustala dyrektor przedszkola, a zatwierdza organ prowadzący.
 
3.        Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1, określają odrębne przepisy.
 
 
VIII. ZADANIA NAUCZYCIELI
§13
1.        Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, zgodnie z wybranym przez siebie i dopuszczonym przez dyrektora przedszkola programem wychowania przedszkolnego.
2.        Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość i wyniki tej pracy, a w szczególności:
1.      odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych
przez przedszkole na terenie placówki i poza nim;
tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i zdrowotną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
3.        Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie
z obowiązującymi przepisami, łącznie z obserwacjami pedagogicznymi mającymi na celu poznanie i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.
4.        W roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem diagnozy przedszkolnej jest pomoc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Dla nauczyciela diagnoza przedszkolna jest podstawą do opracowania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
5.    Nauczyciel stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania.
6.    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami.
8.        W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze nauczyciel systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego włączając ich do kształtowania u dzieci określonych wiadomości i umiejętności.
8.    Nauczyciel informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dziecka, włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dziecka i łagodzi trudności na które natrafia.
9.    Nauczyciel zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola
(np. wspólne przygotowywanie uroczystości przedszkolnych, pomoc przy organizowaniu wycieczek itp.).
10.  W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciel powinien znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza I klasy szkoły podstawowej.
11.  Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy - systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
12.  Nauczyciel aktywnie i obowiązkowo uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, ma prawo do zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących innowacji pedagogicznych oraz organizacji pracy działalności przedszkola.
13.  Do zadań nauczyciela należy :
dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń;
realizacja zaleceń dyrektora, wicedyrektora oraz osób kontrolujących; poddawanie się ocenie pracy zawodowe; współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy dydaktyczno
–wychowawczej i opiekuńczej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dziecka;
szanowanie godności dziecka i szanowanie jego praw, realizowanie zadań zleconych przez dyrektora i wicedyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.
14.  Nauczyciel widzi i zna osobę odbierającą dziecko bezpośrednio z grupy,
sprawdza upoważnienia, weryfikuje osoby upoważnione do odbioru dziecka; nie wydaje dziecka osobie nietrzeźwej; obejmuje dzieci ciągłym dozorem i opieką i nie pozostawia ich bez opieki ani
na chwilę, w razie konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci nauczyciel upoważnia do opieki inną osobę dorosłą .
15.  W razie nieodebrania dziecka do godz.16’30, Nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnia dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców.
W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można skontaktować się
z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, Nauczyciel oczekuje z dzieckiem przedszkolu dwie godziny , po upływie tego czasu powiadamia dyżurnego Komendy Miejskiej Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka.
16.  Nauczyciel organizuje dozór nad dziećmi, które indywidualnie lub grupowo przemieszczają się w budynku ( np. dotarcie na zajęcia dodatkowe ).
17.  Zajęcia i zabawy organizowane przez Nauczyciela są przemyślane pod kątem bezpieczeństwa, ewentualnych zagrożeń.
18.  Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy zgodnego i bezpiecznego funkcjonowania w grupie, wdraża je i egzekwuje.
Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym, spacerów i wycieczek stale kontroluje liczebność grupy, nie dopuszcza do oddalenia się dziecka od grupy, czuwa nad kontaktami z osobami dorosłymi napotkanymi po drodze lub podchodzącymi
do ogrodzenia przedszkola, nie dopuszcza do kontaktów ze zwierzętami.
19.  Każde wyjście poza teren przedszkola (spacer, wycieczka) nauczyciel zgłasza dyrekcji placówki oraz wypełnia odpowiednią kartę wycieczki, dokonuje wpisu do zeszytu wyjść.
20.  Nauczyciel interesuje się stanem zdrowia swoich wychowanków, wie o ujawnionych przez rodziców chorobach, schorzeniach, przypadłościach i alergiach dziecka, wie jak postępować w przypadku wystąpienia związanego z nimi zagrożenia.
21.  W razie wypadku dziecka na terenie przedszkola nauczyciel bezzwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców, opiekunów prawnych dziecka.
22.  Nauczyciel zna  procedurę powypadkową określoną w „ Instrukcji BHP” obowiązującą w przedszkolu.
23.  Nauczyciel jest przeszkolony w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej , wie jak jej udzielić w praktyce
24.  Nauczyciel przestrzega przepisów BHP i PPOŻ.
25.  Nauczyciel terminowo wykonuje badania okresowe i profilaktyczne.
 
IX. PODSTAWOWE ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
§ 14
1.        W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługowi.
2.        Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi  ustala indywidualnie dyrektor przedszkola.
3.        Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest
1.             Współpraca z pracownikami pedagogicznymi przedszkola w celu zapewnienia dzieciom właściwej opieki i bezpieczeństwa.
2.             Dozór nad dziećmi pozostających chwilowo poza opieką nauczyciela.
3.             Podejmowanie przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo pobytu dzieci w przedszkolu, zapobiegających powstawaniu strat i szkód w mieniu-w budynku i ogrodzie przedszkolnym.
4.             Przestrzeganie ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak najbardziej efektywny.
5.             Dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu inicjatywy,
6.             Przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
7.             Czynny udział w naradach i szkoleniach.
8.             Poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, uaktualnianie karty zdrowia.
9.             Wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola.
 
X. NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA, ZASADY REKRUTACJI
§ 15
1.        Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola ustala się zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych.
2.        Rekrutację prowadzi się w okresie:
1.      od 1 do 30 kwietnia   – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci
    do przedszkola,
2.      od 1 do 15 maja         – rozpatrywanie złożonych kart przez komisję kwalifikacyjną,
3.      po 16 maja                   – ogłoszenie listy przyjętych do przedszkola, rozpatrywanie
    odwołań rodziców dzieci nie przyjętych do przedszkola.
3.        Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia /dotyczy dzieci po
raz  pierwszy ubiegających się o przyjęcie oraz już uczęszczających/.
4.        Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 10 lat.
5.        Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności:
1.        dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
2.        dzieci pracujących matek lub ojców samotnie je wychowujących; dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji – na podstawie oddzielnych przepisów; dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
3.        Dzieci zgłoszone na pobyt całodzienny;
4.        Dzieci już uczęszczające do przedszkola;
5.        Dzieci obojga rodziców pracujących.
6.        W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu,
przyjęć dzieci dokonuje dyrektor przedszkola.
 
7.        W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną.
W skład komisji wchodzą:
1.      Dyrektor /Wicedyrektor/ przedszkola – przewodniczący komisji kwalifikacyjnej,
2.      jeden przedstawiciel z Rady Rodziców,
3.      dwóch przedstawicieli z Rady Pedagogicznej.
8.        W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora Przedszkola Miejskiego  Nr 9. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na piśmie
w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania.
9.        Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1.             zalegania z odpłatnością za przedszkole ( za okres 2 miesięcy),
2.             nieobecności dziecka ( ponad 1 miesiąc ) i niezgłoszenia tego faktu do przedszkola,
3.             nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
 
XI. ZASADY OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE
§ 16
1.        Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od godz. 8.00 do godz. 13.00.
2.        Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, które wykraczają poza określone w ust. 1, określa Uchwała Nr LXXIV/589/2010 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę-Miasto Świnoujście. Wysokość miesięcznej opłaty, jest iloczynem:
-zadeklarowanej dziennej liczby godzin o której mowa w ust. 6,
-ustalonej przez Radę Miasta Świnoujścia kwoty za jedną godzinę,
-oraz liczby dni w których przedszkole jest czynne w miesiącu.
3.        Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców/opiekunów prawnych przez inne niż przedszkole podmioty. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola  w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisu art. 67a ustawy o systemie oświaty. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje odpis za żywienie, za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu dokonywany nie wcześniej niż w ostatnim dniu miesiąca.
4.        Opłaty o których mowa w ust. 2 i ust. 3 wnosi się z góry na rachunek bankowy przedszkola w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, w którym świadczenie jest udzielane.
5.        Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki przedszkolnej określa jej regulamin.
6.        Rodzice/opiekunowie prawni w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola na dany rok szkolny, deklarują dzienną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku przekroczenia w danym miesiącu czasu korzystania przez dziecko z przedszkola
- w odniesieniu do zadeklarowanej liczby godzin – rodzic/opiekun prawny wnosi uzupełniającą opłatę za te godziny w miesiącu następującym bezpośrednio po nim. Konieczność uzupełnienia opłaty miesięcznej, stwierdza się w oparciu o potwierdzenie obecności dziecka w ewidencji dziennego pobytu dziecka w przedszkolu. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje prawo wglądu do ewidencji dziennego pobytu dziecka prowadzonej przez przedszkole, w zakresie dotyczącym dziecka nad którym sprawuje władzę rodzicielską lub opiekę.
7.        W przypadku zwłoki w odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole będą naliczane odsetki ustawowe. O zachowaniu terminu wpłaty decyduje data na dowodzie wpłaty, dokumentowana stemplem pocztowym lub wydruk elektroniczny przelewu.
8.        Jeżeli rodzic/opiekun prawny dopuści się zwłoki z zapłatą należności co najmniej za 2 miesiące, dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy przedszkola w trybie natychmiastowym. Skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodzica/opiekuna prawnego z obowiązku uregulowania należnej zaległości.
 
XII. UWAGI KOŃCOWE
§ 17
1.        Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2.        Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz w pokoju nauczycielskim oraz umieszczenie go na stronie BIP- przedszkola.
3.        Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4.        Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.        Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
6.        W przypadku zmian organizacyjnych przedszkola zmiany w statucie przedszkola mogą być dokonywane jedynie w formie nowelizacji.
7.        Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 
Uchwalono - 03 stycznia 2011r.
 
 
Rada Pedagogiczna                           Dyrektor                           Przedstawiciel Rady Rodziców

Wytworzył: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 (3 stycznia 2011)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (18 stycznia 2011, 10:46:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij