-o naszej placówce

budynek przedszkola
budynek przedszkola
Przedszkole Miejskie Nr1 ,,Perełki Bałtyku" w Świnoujściu jest jedną z najstarszych  placówek oświatowych naszego miasta.W maju 2010 roku obchodziło jubileusz 60 lecia istnienia. Przedszkole powstało w maju 1950 roku przy ulicy Warszawskiej 13 w Świnoujściu, gdzie placówka funkcjonuje do chwili obecnej. opis: duży, przestronny, jasny budynek przedszkolny położony jest z dala od centrum, w pobliżu znajduje się park, las, osiedla mieszkaniowe. opis pomieszczeń: duże, przestronne sale zabaw, przy każdej bezpośrednio łazienka i wc dla dzieci, różnorodne zabawki i pomoce dydaktyczne, kąciki zabaw. opis placu zabaw: duży ogród z piaskownicami, sprzętem rekreacyjnym, pagórkiem do zjeżdżania na saneczkach zimową porą, małym boiskiem, 2/3 ogrodu pokryte trawą, posadzone są tutaj także ozdobne krzewy, skalniak kwiatowy, są ławeczki oraz domek, skuter i wagonik z drewna dla dzieci do zabaw.  

logo przedszkola
logo przedszkola
Pragniemy, aby dzieci czuły się w naszym przedszkolu szczęśliwymi i radosnymi. Dążymy, by przedszkolaki były radosne, szczęśliwe i zadowolone, aby miały możliwości rozwoju poprzez poznanie swoich mocnych i słabych stron. W atmosferze domowego ciepła, życzliwości i zrozumienia wspomagamy nasze ,,Perełki Bałtyku" w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata poprzez gry i zabawy uznawane przez nas za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz poprzez wycieczki, pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi na terenie przedszkola i poza nim.
Oferujemy:
- opiekę nad dzieckiem przez 11 godzin w dni robocze w godzinach 6:00 - 17:00
- zabawy rozluźniająco-wyciszające
- zajęcia gimnastyczne
- zajęcia plastyczno-techniczne
- zajęcia muzyczno-rytmiczne
- zajęcia z elementami pojęć matematycznych
- czytanie na głos bajek, w tym także terapeutycznych, które pomagają w obniżeniu strachu i lęku    które dodają dziecku pewności siebie oraz umiejętności rozgraniczania pojęcia dobra i zła
- opiekę psychologa,logopedy (współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Świnoujściu) - bieżąca obserwacja oraz diagnoza dzieci przez nauczycieli poszczególnych oddziałów
- różnorodny program zajęć dydaktycznych przygotowujących do nauki czytania i pisania
Dodatkowo, na życzenie rodzica, dziecko ( w zależności od wieku) może uczestniczyć w odpłatnych zajęciach obywających się na terenie naszej placówki:
-  języka angielskiego,
-  niemieckiego,
-  taekwondo
-  w zajęciach tańca towarzyskiego Współpraca z zagranicą Zdjęcie

W roku 1999 z inicjatywy Niemiecko – Polskiego Forum Kobiet oraz Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej w Świnoujściu nastąpiła inauguracja współpracy międzynarodowej obu placówek. Podczas pierwszego spotkania przedstawiciel niemieckiego konsulatu przekazał na rzecz przedszkola dary rzeczowe dla dzieci w postaci sprzętu muzycznego, pomocy dydaktycznych: książek, komplet instrumentów muzycznych Orffa). Dwie nauczycielki naszego przedszkola miały możliwość bezpłatnego udziału w warsztach pokazujących wykorzystanie instrumentarium Orffa w pracy z dziećmi. W 2000 roku utworzono na terenie naszego przedszkola pod patronatem firmy,,Interservice” i za zgodą rodziców niewielką grupę dzieci chcącyh uczyć się języka niemieckiego. Początki były trudne, gdyz rodzice preferowali naukę języka angielskiego dla dzieci. Dzięki naciskowi na promocję oferty nauki języka niemieckiego w naszym przedszkolu i stworzenie dogodnych warunków dla szeroko rozumianej współpracy obu zaprzyjaźnionych przedszkoli do września 2012 roku utworzono już cztery grupy uczących się dzieci w wieku 4-6 lat. Od roku 2010 naukę języka niemieckiego prowadzi za zgodą rodziców firma ,,Maksik". Od 2001 roku notowana jest wzmożona współpraca zaprzyjaźnionych przedszkoli, których reprezentami są: po stronie niemieckiej – Dyrektor Edeltraud Glockner, po stronie polskiej – Dyrektor Ewa Zdziarska. Współpraca polega na wzajemnych kontaktach dzieci i opiekunów z wybranej do projektu okresowego grupy , na zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych i wycieczkach przyrodniczych, udział w konkursach malarskich, spotkaniach z okazji Świąt Bożego Narodzenia, oglądaniu teatrzyków w wykonaniu polskich i niemieckich przedszkolaków. Z owocnej współpracy zadowolone są dzieci, rodzice i dyrekcje obu przedszkoli. Skutkiem tej intensywnej współpracy jest wprowadzenie nauki języka polskiego w zaprzyjaźnionym przedszkolu w Niemczech. Obie placówki – nasza i po niemieckiej stronie wyrażają chęć planowania i realizowania w przyszłości dalszej współpracy miedzynarodowej pomiędzy przedszkolami. Przedszkole nasze gości także co pewien czas praktykantów i nauczycieli z Niemiec pragnących poznać warunki pracy polskich placówek, wymienić wspólne doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Na terenie naszego przedszkola odbywają się także konferencje polsko - niemieckie nauczycieli organizowane z inicjatywy Forum Kobiet Polsko-Niemieckich ze Świnoujścia i Wolgastu. Celami takich konferencji jest podkreślenie przekonania o nieocenionej roli przedszkola w życiu młodego człowieka i jego rodziców.

Przedszkolne Koło LOP uczymy przedszkolaki w jaki sposób segregować odpady
uczymy przedszkolaki w jaki sposób segregować odpady
W roku 1999 na terenie naszej placówki rozpoczęło działalność Przedszkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. W celu realizacji zadań z zakresu przyrody, ekologii wybierane są zawsze jeden lub dwa oddziały prowadzone przez opiekuna koła. Dzieci nabywają wiadomości z zakresu przyrody, ochrony najbliższego środowiska, umiejętności zachowywania się w środowisku przyrodniczym. Dzieci biorą udział w wycieczkach krajoznawczych do Wolińskiego Parku Narodowego, na Karsiborską Kępę do rezerwatu ptaków, do Klinisk na ścieżkę ekologiczną i pogadankę z leśnikiem, do leśniczówki w Przytorze i w Świnoujściu, wycieczki do Muzeum Przyrodniczego w Międzyzdrojach i w do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.. Przedszkolaki biorą udział w ogólnopolskich i miejskich akcjach: ,,Sprzątanie Świata”, ,,Dzień Ziemi”, zbieranie karmy dla zwierząt leśnych na zimę, zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska dla zwierząt bezdomnych, sadzenie drzew i krzewów, zbieranie zużytych baterii, zbieranie makulatury. Ponadto organizowane sa na terenie przedszkola spotkania z ciekawymi ludźmi: leśnikiem, ornitologiem, weterynarzem, łowczym.Dzieci mają możliwość prezentowania nabytej wiedzy w czasie inscenizacji słowno-muzycznych przygotowanych na różne okoliczności.

Klub Twórczego Przedszkolaka W roku szolnym 2011/2012 na terenie naszej placówki rozpoczął działalność założony przez nauczycielki Klub Twórczego Przedszkolaka. Zajęcia odbywają się cyklicznie, bezpłatne, w godzinach popołudniowych z udziałem chętnych rodziców. Jest to wspaniała alternatywa spędzania czasu wolnego z dzieckiem, a także rozwijania kreatywności u dzieka oraz dostarczanie wiedzy i możliwości rozwoju dziecka zdolnego. Zdjęcie


Współpraca ze strukturami z terenu miasta Świnoujścia Współpraca z Zarządem Miejskim LOP w Świnoujściu Przedszkolne Koło LOP współdziała z Zarządem Miejskim oraz z Zarządem Wojewódzkim w Szczecinie  podczas realizacji swoich zadań. Zarząd Miejski wspomaga nauczycieli przekazując pomoce dydaktyczne, organizując cykliczne, długofalowe konkursy przyrodnicze dla dzieci, konkursy plastyczne, a warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli. W konkurskie wojewódzkim organizowanym w Szczecinie na najciekawszą kronikę przedszkolną LOP zdobyliśmy w 2011 roku I, a w 2012r. II miejsce. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Świnoujściu W wyniku podpisanego porozumienia w 2003 roku zacieśniła się prowadzona okazjonalnie do tej pory współpraca z ta instytucja. W ramach współpracy w każdym roku szkolnym organizuje się cykl pogadanek tematycznych z zakresu bezpieczeństwa na drodze, zachowań w samochodzie, autokarze, bezpieczeństwa własnego w kontakcie z osobami obcymi. Ponadto dzieci maja możliwość wizyty w siedzibie Komendy, obejrzenie sprzętu i policyjnych pojazdów. Dyrekcja przedszkola ma także możliwość przed każdą wycieczką autokarową potwierdzenia bezpieczeństwa pojazdu poprzez przegląd techniczny przeprowadzony przez Policję. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Świnoujściu Na terenie przedszkola przeprowadzane są przez psychologa/pedagoga badania przesiewowe w grupach sześciolatków dotyczące percepcji słuchowej, wzrokowej, rozumowania itd., wyłonienia dzieci z deficytami rozwojowymi). Pracownicy Poradni wyznaczają indywidualne spotkania dla wytypowanych dzieci i ich rodziców na terenie Poradni. Dokonywane jest także badanie pełnej dojrzałości do nauki szkolnej u dzieci z deficytami rozwojowymi (maj, czerwiec), nadzór nad realizacją spotkań pełni przedszkole. W przedszkolu organizowane są także spotkania dyskusyjne dla rodziców z psychologiem, pedagogiem, logopedą. Od października 2012r. zatrudniono w placówce pedagoga i logopedę. W ramach współpracy nauczyciele naszego przedszkola mają możliwość indywidualnych spotkań w celu zasięgnięcia fachowej porady dla potrzeb wychowawczych. Nauczycielki biorą także udział w kursach i szkoleniach prowadzonych przez Poradnię.


Tradycje naszego przedszkola Nasze przedszkole prowadzi bardzo lubiane przez rodziców i dziadków spotkania okolicznościowe z okazji różnorodnych świąt. Są to często imprezy plenerowe, w których uczestniczą całe rodziny,  a także osoby niezwiązane z przedszkolem. Rodzice mają także możliwość uczestniczenia w tzw. ,,zajęciach otwartych”, w czasie których mogą zobaczyć swoje dziecko na tle grupy oraz poznać niektóre metody i formy pracy w przedszkolu. Do tradycji w naszym przedszkolu należą również obchody Dnia Dziecka i zabawa noworoczna z prezentami dla naszych milusińskich.Wspólnie z dziećmi bierzemy czynny udział w rozmaitych społecznych akcjach charytatywnych typu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza,  Piknik Zintegrowany. Z okazji Święta Niepodległości Polski organizujemy co roku w przedszkolu ciekawe spotkania najstarszych grup przedszkolnych kształtując poczucie patriotyzmu. Zdjęcie Do tradycji przedszkola należą także rodzinne spotkania piknikowe w czerwcu każdego roku szkolnego. Podczas tych pikników organizowane są przez nauczycielki loterie, malowanie twarzy, sprzedaż ciast, napojów, lodów i innych przysmaków przygotowanych przez przedszkolną kuchnię. Dochód z każdego takiego rodzinnego pikniku przeznaczany jest na sprzęt rekreacyjny do przedszkolnego ogrodu. Z każdym rokiem widoczne są zmiany na terenie przedszkola dzięki wsparciu i zaangażowaniu rodziców. Tradycją przedszkola stało się także przygotowywanie teatrzyków przez nauczycielki na dzień 6 grudnia. Teatrzyki, gdzie główne bajkowe role grają nauczycielki, z wykorzystaniem instrumentarium Orffa i literatury pięknej, stanowią wielką atrakcję dla dzieci, a także dla rodziców i zaproszonych gości. Od 2011 roku działa w naszym przedszkolu ,,Teatrzyk na Stryszku" - zespół nauczycielek, które bezpłatnie przygotowują okazjonalne spektakle dla dzieci. Zdjęcie Zdjęcie W działalność naszego przedszkola wpisany jest również udział dzieci w różnorodnych konkursach i przeglądach artystycznych – muzycznych i plastycznych. Dzieci odnoszą sukcesy indywidualne i grupowe, są nagradzane i wyróżniane. Działania Komitetu Rodzicielskiego Komitet Rodzicielski stanowi w przedszkolu organ reprezentujący wszystkich rodziców, którego rola polega na wspieraniu, funkcji doradczej, wnoszeniu uwag dotyczących działalności statutowej przedszkola. W poszczególnych oddziałach przedszkolnych wybierane są tzn. trójki grupowe, rodzice wspomagający prace organizacyjne nauczyciela na terenie placówki. Rodzice ci są angażowani do doraźnej pomocy przy dekoracjach, uroczystościach przedszkolnych, przedstawieniach dzieci, organizowaniem zakupu słodyczy i zabawek do paczek noworocznych itp. Działalność członków Komitetu Rodzicielskiego widoczna jest w codziennej pracy placówki. 


Wytworzył: Ewa Izabella Brzozowska (12 lipca 2005)
Opublikował: Ewa Izabella Brzozowska (12 lipca 2005, 12:03:27)

Ostatnia zmiana: Ewa Izabella Brzozowska (28 stycznia 2013, 07:38:42)
Zmieniono: usunięto informacje na temat absolwentów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 21634

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij