Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym – Dz. U. z 2017 poz. 1821
Stawka podatku na 2019 r. na terenie gminy Świnoujście wynosi:
-  dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 21,12 zł za 1 ha lasu,
- dla lasów pozostałych – 42,24 zł za 1 ha lasu
(komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. - M. P. poz. 1005).

Termin składania deklaracji na podatek przez podatników niebędących osobami fizycznymi – 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku osób fizycznych - informacja na podatek powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (np. nabycia). Wszyscy podatnicy są zobowiązani korygować deklarację / informację w razie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Od 2016 r. nie są wydawane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli wysokość tego zobowiązania nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - obecnie kwota ta wynosi 7,80 zł (art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Płatność podatku : dla osób fizycznych – w ratach i terminach płatności wskazanych w decyzji w sprawie podatku, która doręczana jest każdemu podatnikowi dla pozostałych podatników – w 12 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji, do dnia 15 każdego miesiąca.

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Każdy podatnik posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać podatek. Informacja na ten temat znajduje się w uzasadnieniu każdej decyzji w sprawie podatku, a dla osób prawnych – Urząd listownie informuje o nadanym numerze rachunku bankowego.W razie problemów podatek można również uiszczać na ogólny numer rachunku Urzędu Miasta: PeKaO S. A. 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933.
Informacje na temat obowiązku podatkowego oraz wypełniania deklaracji / informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 0-91 327-86-91, 327-86-92, 327-86-89 (fax); wpo@um.swinoujscie.pl lub osobiście na Sali Obsługi Interesanta (stanowisko „Finanse i podatki”).