O B W I E S Z C Z E N I E

 

    Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,  działając zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945) zawiadamia, że na wniosek zarejestrowany w  dniu  29.08.2019.  (nr rej. 30405/2019) -

 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.,
ul. Hugo Kołłątaja 4,  72-600 Świnoujście

 

-  wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie: wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:  
przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Teligi od ul. Mieszka I do ul. Bohaterów Września  w  Świnoujściu, na terenie działek  nr  145/1dr, 92dr, 85, 86, 87, 88, 89. 90, 91, 93/3, 94, 95, 96, 97, 98, 116/4, w obr. 0007 w Świnoujściu.
 

W związku z tym informujemy, że w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście (pokój 227) w terminie 7 dni można zapoznać się ze złożonym wnioskiem
oraz wnosić swoje uwagi, zastrzeżenia i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

 

                                                                                             z up. Prezydenta Miasta

                                                                                                 mgr inż. Joanna Smalc

 

                                                                                                   Naczelnik  Wydziału

                                                                                               Urbanistyki i Architektury