Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą :

 

 

Znak sprawy: 13/2019

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szantowej


KOD CPV:      45231300-8
   

                                                                                  

 

W części dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujście - etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:  działanie 2.3. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
 

Zamówienie ogłoszono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pod nr 1179935


UWAGA!
Zamawiający informuje, iż dniu 29.04.2019r. wpłynęła od jednego z Wykonawców prośba o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.05.2019r.

 Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert.

 Zgodnie z powyższym oferty winny wpłynąć do siedziby Zamawiającego w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4, sekretariat – pok. nr 10 lub przesłane pocztą, w terminie do dnia 15.05.2019r. do godziny 13:30.

 

 
Pierwotny termin składania ofert - 09.05.2019 r. o godz 13:30