Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą :

 

 

Znak sprawy: 13/2019

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz  kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szantowej


KOD CPV:      45231300-8
   

                                                                                  

 

W części dotyczącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami postępowanie związane jest z realizacją projektu pod nazwą „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych Miasta Świnoujście - etap II oraz modernizacja oczyszczalni ścieków”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu:  działanie 2.3. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
 

Zamówienie ogłoszono na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Pod nr 1179935Termin składania ofert upływa w dniu  09.05.2019 r. o godz 13:30