[start]ZAPYTANIE OFERTOWE[koniec]

  1. Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście (komórka organizacyjna UM prowadząca postępowanie): Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.
  2. Dane do kontaktu: Justyna Tomaszek – Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa, tel. 91 327 86 41, e-mail: jtomaszek@um.swinoujscie.pl
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć do zapytania), w tym ewentualne kryteria oceny oferty:

dekoracja Miasta flagami narodowymi na słupach oświetlenia ulicznego usytuowanych na następujących ulicach:

a)      Armii Krajowej – Plac Słowiański                     - 19 kpl

b)      Wybrzeże Władysława IV                                 -   5 kpl

c)      Plac Wolności – Plac Kościelny                         - 10 kpl

d)     Piłsudskiego (Piastowska - Paderewskiego)      - 17 kpl

e)      Konstytucji 3-go Maja                                       - .33 kpl

f)       Grunwaldzka  (do ul. Wilków Morskich)          - 14 kpl

g)      Marynarzy                                                          -   4 kpl

w łącznej ilości - 102 kpl po 2 szt. tj. 204 szt. oraz zdemontowanie w/w flag.

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

3.1  Zawieszenie i demontaż flag na słupach oświetlenia ulicznego:

a)      pobranie od Zamawiającego flag i zapasowych uchwytów do montażu w dniu 26.04.2018 r.,

b)      sprawdzenie kompletności wszystkich uchwytów oraz ich stanu technicznego pod kątem możliwości prawidłowego zrealizowania umowy,

c)      wymiana uszkodzonych uchwytów, jeśli ich stan techniczny uniemożliwia wykonanie umowy,

d)     osadzenie całkowicie rozwiniętych flag w uchwytach po 2 szt. na każdym słupie oświetleniowym w dniu 28.04.2018 r. zdjęcie i zwinięcie flag oraz ewentualne ich wysuszenie w dniu 7.05.2018 r.,

e)      zwrot pobranych flag, niewykorzystanych uchwytów do siedziby Zamawiającego do dnia 11.05.2018 r.

  1. Data realizacji zamówienia: od 26.04.2018r. do 11.05.2018 r.
  2. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): nie dotyczy.
  3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, do godz. 10:00 w dniu 23.04.2018 r.
  4. Data otwarcia ofert: 23.04.2018 r. godz. 10:30 w Wydziale Ochrony Środowiska i Leśnictwa
  5. Warunki płatności: 14 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury.
  6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej w następujący sposób: „Dekoracja Miasta flagami narodowymi. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu 23.04.2018 r.”

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu oferty (Załącznik Nr 1).

 

 

 

…………………………………………..

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Sporządziła: Justyna Tomaszek