Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu
poszukuje kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
I.    Określenie stanowiska
Specjalista ds. księgowości  (2)
(płace)
II.    Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1.    obywatelstwo polskie,
2.    wykształcenie minimum średnie,
3.    doświadczenie zawodowe związane z naliczaniem wynagrodzeń,
4.    znajomość ustaw: o ubezpieczeniach społecznych, podatku dochodowym od osób fizycz-nych,  Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela,
5.    znajomość obsługi komputera – edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny,
6.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicz-nych,
7.    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.    nieposzlakowana opinia.
III.    Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1.    doświadczenie w obsłudze programu kadrowo-płacowego,
2.    znajomość obsługi programu PŁATNIK.
3.    predyspozycje osobowościowe:
a)    sumienność,
b)    dokładność,
c)    odpowiedzialność,
d)    skuteczność działania,
e)     komunikatywność i umiejętność współpracy.  
IV.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z wynagrodzeniami i ubezpiecze-niem społecznym,
2.    sporządzanie miesięcznych/rocznych deklaracji rozliczeniowych dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  i deklaracji ZUS.
V.    Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    praca przy monitorze ekranowym,
2.    brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
3.    czas pracy: ½ etatu – 20 godzin tygodniowo,
4.    wysiłek umysłowy.
VI.    Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5.    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6.    kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandy-data, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
7.    oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicz-nych.
VII.    Miejsce wykonywania pracy:
VIII.    Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świnoujściu, ul. Staszica 17.
IX.    Forma i okres zatrudnienia – umowa o pracę – 1/2 etatu,
X.    Sposób i termin składania ofert:
XI.    Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 23.04.2018 r. do godziny 14:00 (uwaga: liczy się data wpływu do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 6  Świnoujście), na adres: ul. Staszica 17, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Księgowości”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 321-37-07 w.19

Uwaga:
O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oferty, które wpłyną do Szkoły niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatry-wane.