Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście obowiązujący  od 1 kwietnia 2006 roku

W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC

IBAN PL (26 znaków konta)

BIC Banku PekaO SA  PKOPPLPW

1 Rachunek podstawowy

44 1240 3914 1111 0010 0961 7125

2 konto dochodów Miasta 

95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

Tytuł : 

• najem, dzierżawa nieruchomości gminnych

• użytkowanie wieczyste gruntu

• mandaty 

• opłaty komunikacyjne

• identyfikatory 

• opłata eksploatacyjna

• partycypowanie w inwestycjach gminnych

• sprzedaż nieruchomości gminnych ( grunty, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, budynki)

• sprzedaż drewna

• trwały zarząd gminy

• korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda)

• opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

• opłata uzdrowiskowa

• opłata adiacencka

• opłata za licencję , zezwolenie i zaświadczenie wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym

• opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

• opłata targowa

• opłata planistyczna

• podatek od środków transportowych

• opłata od posiadania psów

• opłata skarbowa  za :  wydanie zaświadczeń na wniosek, wydanie zezwoleń,  pozwoleń, złożenie pełnomocnictw w sprawie sądowej lub administracyjnej

• podatek od nieruchomości

• podatek rolny

• podatek leśny

• wypisy i wyrysy z rejestru gruntów

• zajęcie pasa drogowego

• sprzedaż materiałów wtórnych

• partycypacja w kosztach budowy chodników

• strefa płatnego parkowania

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3 konto dochodów Skarbu Państwa

75 1240 3914 1111 0010 0965 1099 

Tytuł :

• użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

• dzierżawa gruntów Skarbu Państwa

• przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa na własność

• trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa

• wykup lokali mieszkalnych i użytkowych na gruntach Skarbu Państwa

• wykup gruntów Skarbu Państwa

• udzielanie informacji adresowych

4 konto budżetu Miasta

57 1240 3914 1111 0010 0965 1132

Konto wydatków

34 1240 3914 1111 0010 0965 1158

6 konto depozytów

27 1240 3914 1111 0010 0965 1187

wpłaty z tytułu :

• wadia

• kaucje (zabezpieczenia wykonanie umowy)

• ubezpieczenie mienia od jednostek podległych

• wycena lokalu

• operaty szacunkowe

7 konto ZFŚŚ 

31 1240 3914 1111 0010 0965 1406

8 konto PFRON 

43 1240 3914 1111 0010 0965 4003