Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Tablica ogłoszeń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Lead

                                                                                                                                   Świnoujście, dnia 14.05.2018 r.

ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

   Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, Dz. U. z 2019 r poz. 730) informuję, że w siedzibie Biura Geodety Miasta w Świnoujściu ul. Wojska Polskiego 1/3 w lokalu nr 2, I piętro w terminie od 29 maja 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. w godzinach od 8ºº do 15ºº, zostanie wyłożony do wglądu dla zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projekt operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dotyczący obrębów nr 0010 – 0019 położonych w Gminie - Miasto Świnoujście. Podstawowymi elementami ww. projektu jest mapa ewidencyjna, rejestr budynków i lokali oraz kartoteka budynków i lokali.
Zgodnie z art. 24a ust. 6 ww. ustawy, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania, związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości. Osoby zgłaszające się celem zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokumenty tożsamości, posiadające nr PESEL (osoby fizyczne) lub nr REGON (w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych).
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, i ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Gmina – Miasto Świnoujście.


Przygotował: p.o. Geodeta Miasta Jacek Borzymowicz

WOS.6220.2.1.2020.BZ

Prezydent Miasta Świnoujście obwieszcza, że zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa ulicy Sienkiewicza w Świnoujściu".

WOS.6220.2.6.2020.SN

Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Baltic Park Fort- budynki wypoczynkowo-usługowe i budynek hotelowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem...

WOS.6220.8.24.2018.SN

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Hotel SPA w Świnoujściu przy ul. Zdrojowej, dz. 142/9 oraz 145/9 obręb 2.

WOS.6220.8.22.2018.SN

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Hotel SPA w Świnoujściu przy ul. Zdrojowej, dz. 142/9 oraz 145/9 obręb 2.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV.” Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w granicach działek nr 99 i nr 112/7 obręb 0006 Świnoujście

O B W I E S Z C Z E N I E   Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, działając zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 11 marca...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku oraz przebudowie przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynku oraz budowie linii kablowej SN i nn zlokalizowanej przy ulicy Piastowskiej nr 56, dz. nr 151, 156 obręb 0006 Świnoujście.

O B W I E S Z C Z E N I E   Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, działając zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 t.j.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 03 marca...

WOS.6220.8.20.2018.SN

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Hotel SPA w Świnoujściu przy ul. Zdrojowej, dz. 142/9 oraz 145/9 obręb 2.

Informacja

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dotyczących działek 161/2 i 161/3 obręb 11.

Projekt uchwały Rady Miasta Świnoujscie w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 poz. 2268 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście. Uwagi i propozycje zmian do w/w projektu uchwały mogą być wnoszone w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Konsultacje społeczne

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego informuje o rozpoczętych konsultacjach społecznych w sprawie określenia programów ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 22 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, Plac Wolności i Plac Kościelny

Przedmiotem miejscowego planu rewitalizacji jest ustalenie zasad zagospodarowania terenu w tym przestrzeni publicznych, oraz kształtowania zabudowy dla śródmiejskiego kwartału zlokalizowanego w obszarze rewitalizacji.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujscie

Prezydenta Miasta Świnoujście podaje do publicznej wiadomości miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym na terenie obwodów łowieckich nr 15 i 16

WOS.6220.23.22.2019.SN

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. „Budowa budynków zespołu usług: turystyczno-wypoczynkowych oraz hotelowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjno-parkingową na działce 114/32obręb 0002 w Świnoujściu”

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij