Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Nabór na wolne stanowisko pracy - kierownik gospodarczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UNIEWAŻNIENIE NABORU

NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W ŚWINOUJŚCIU

Ul. Piastowska 55

72-600 Świnoujście

 

Stanowisko: kierownik administracyjno-gospodarczy

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Świnoujściu unieważnia nabór na wolne stanowisko kierownicze - stanowisko: kierownik administracyjno-gospodarczy ogłoszony w dniu 5 czerwca 2018 r. na stronie sosw.swinoujscie.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście z powodu braku wpływu ofert w wyznaczonym terminie.

 

Dyrektor SOSW

Bernardeta KołdunekSpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu

 1. Adres jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej

Ul. Piastowska 55

72-600 Świnoujście

 1. Określenie stanowiska urzędniczego: kierownik administracyjno-gospodarczy, wymiar czasu pracy 1/1 etatu.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym (zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458, z 2008 r. z późn. zm.; Dz. U. Nr 157, poz.1241, 2009 r. z późn. zm.; Dz. U. Nr 229, poz.1494 oraz z 2010 r.; Dz. U. Nr 134, poz. 777 i Nr 201 poz.1183 z 2011 r. z późn. zm.).


 1. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się o stanowisko :

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełnych praw publicznych,

 • nie była prawomocnie skazana:

 • za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 • prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • posiada wykształcenie o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, co najmniej średnie - 6 lat stażu, studia wyższe - 2 lata stażu lub wykonywana była przez przynajmniej trzy lata działalność gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.


 1. Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet, program Kadry Optivum),

 • znajomość Ustawy o Systemie Oświaty, Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Prawa Pracy, Kodeksu Pracy oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie SOSW,

 • znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,

 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań, terminowość i sumienność,

 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole.


 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • odpowiedzialność za sprawy kadrowo-organizacyjne, prowadzenie dokumentacji kadrowej,

 • sporządzanie sprawozdań,

 • kierowanie zespołem pracowników obsługi,

 • zapewnienie sprawności technicznej budynku,

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją zamówień publicznych (przetargi, zapytania ofertowe itp.),

 • opracowywanie procedur i gromadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków dodatkowych, w tym umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, wynajem wakacyjny,

 • dokonywanie przeglądów budynków Ośrodka,

 • odpowiedzialność za organizację zabezpieczeń i ochronę mienia szkoły,

 • organizacja inwentaryzacji, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

 • współpraca z księgowością i innymi działami placówki,

 • wykonywanie innych zadań zlecanych przez dyrektora.


 1. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 • oryginał kwestionariusza osobowego,

 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 • oświadczenie o niekaralności,

 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 14 poz.114).


Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych: Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).  1. Termin składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 18.06.2018 r., godz. 8.00 na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujściew zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu”.

Aplikacje, które wpłyną do SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu w dniu 18.06.2018 r. o godz. 10:30.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 321 54 26.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.swinoujscie.pl oraz na stronie internetowej SOSW im. Marii Konopnickiej w Świnoujściu w terminie do dnia 20.06.2018 r.


dyrektor SOSW

Bernardeta Kołdunek

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij