Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

TreśćDRUKI DO POBRANIA:
ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (ZAŁ. DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA)
DEKLARACJA - OŚWIADCZENIE RODZICA (ZAŁ. DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 ,,KOLOROWY ŚWIAT” W ŚWINOUJŚCIU
dotycząca realizacji zadań przedszkola w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Przedszkole Miejskie nr10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu będzie otwarte dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego.


2. Pierwszeństwo do opieki w przedszkolu będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

3. Rodzice dzieci edukacji przedszkolnej, którzy chcą skorzystać z opieki nad dzieckiem, ze  względu na powrót do pracy, składają deklarację uczęszczania, z uwzględnieniem w jakich dniach i godzinach dziecko będzie obecne w przedszkolu z jednoczesnym oświadczeniem o nieprzebywaniu w kwarantannie (załącznik nr 1) oraz zaświadczeniem od pracodawcy (zał. nr2). Deklarację wraz z załącznikami rodzice przesyłają drogą elektroniczną na adres placówki: dziesiatka@fornet.com.pl


4. Po zebraniu deklaracji dyrektor dokonuje kwalifikacji do przedszkola, w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki, zgodnie z zasadami ujętymi w ,,Kryteriach przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie obowiązującego reżimu sanitarnego” i drogą mailową powiadamia rodzica o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.


5. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał deklaracji -oświadczenia i zaświadczeń.


6. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkola będzie przeprowadzone jest zgodnie
z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 2. Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych

 

1. Zalecane jest, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonej
i stałej sali.


2. W miarę możliwości będą tworzone mniejsze grupy, niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół
i przedszkoli (Dz.U. z 2019r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045) – w grupie może przebywać maksymalnie do 12 dzieci, przy uwzględnieniu minimalnej przestrzeni nie mniejszej niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna w grupie. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.


3. Zalecane jest, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.


4. Z sali zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, puzzle. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.


5. Zabawki użyte przez dziecko są na bieżąco dezynfekowane.


6. Ograniczone jest  przebywanie w placówce osób z zewnątrz.


7. Przy wejściu do przedszkola  obowiązkowo umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk.


8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.


9. Dla rodziców udostępnione będą ulotki informacyjne o czynnikach ryzyka COVID-19.


10. W dostępnym miejscu - na tablicy ogłoszeń w holu przy wejściu do przedszkola umieszcza się numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.


§ 3. Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci do przedszkola

 

1. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do przedszkola poza pierwszym holem.


2. Jeżeli kilkoro rodziców/opiekunów przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie/odebranie dziecka zachowując przepisowe odległości (w tym na zewnątrz budynku przedszkola).


3. W pierwszym holu przedszkola dziecko przyprowadzane jest przekazywane przez rodzica pracownikowi przedszkola wyznaczonemu przez Dyrektora placówki.


4. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna. Jeśli będzie 37oC lub więcej, dziecko nie jest przyjmowane do oddziału przedszkolnego, rodzic zabiera dziecko do domu.


5. Pracownik przedszkola przyjmujący dziecko powiadamia przez domofon woźną w danym oddziale, która przychodzi i odbiera dziecko oraz zaprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się rozebrać. Pracownik przyjmujący zapisuje obecność dziecka w czytniku.


6. Przed wejściem do sali dziecko myje rączki.


7. Rodzic/opiekun odbierający dziecko z przedszkola przedstawia się lub okazuje dokument tożsamości i prosi o odbiór dziecka z konkretnej grupy.


8. Pracownik sprawdza przy wejściu temperaturę rodzica/opiekuna. Jeśli będzie 37oC lub więcej, dziecko nie jest wydane z przedszkola.

9.  Pracownik przedszkola przywołuje przez domofon dziecko dwukrotnie,  podając jednocześnie kto je odbiera z przedszkola.


10. Woźna, która opiekuje się daną grupą, odprowadza dziecko do szatni i jeśli jest taka potrzeba pomaga mu się ubrać. Pracownik przyjmujący zapisuje koniec obecności dziecka w czytniku.


11. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i nos.

 

 

   § 4. Zasady postępowania  nauczycieli i pracowników niepedagogicznych

 

1. Przed przystąpieniem do pracy pracownikom pedagogicznym  i niepedagogicznym dokonywany jest pomiar temperatury. Jeśli będzie 37oC lub więcej, pracownik nie jest dopuszczony do pracy i wraca do domu.


2. Podczas wykonywania swoich czynności nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni na terenie placówki nie muszą  zakrywać ust i nosa.


3. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są  chorzy.


4. W miarę możliwości unika się  rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
nad dziećmi.


5. Nauczyciele zobowiązani są do monitorowania obecności dzieci, sporządzania każdego dnia imiennej listy dzieci przebywających w tej samej sali wraz
z nazwiskami opiekunów i osób, z którymi miały kontakt w oddziale przedszkolnym.


6. Zaleca się unikania kontaktowania się dzieci z danej grupy  z dziećmi z innych grup.


7. Stworzony zostaje harmonogram wyjść z dziećmi na plac zabaw.


8. Sprzęt rekreacyjny wykorzystany w zabawie przez dziecko jest na bieżąco dezynfekowany.


9. Zaleca się obowiązkowe mycie rąk po każdej zabawie, przed i po każdym posiłku (nie rzadziej niż co 2 godziny).


10. Zaleca się wietrzenie pomieszczeń przed przyjściem dzieci do sali oraz w miarę możliwości w trakcie pobytu dzieci w placówce.


11 Zaleca się na bieżąco dezynfekcję toalet, z których korzystają dzieci i personel przedszkola.


12. Nauczyciele są zobowiązani do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny, takich jak: nieprzytulanie na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dokładne mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.


13.  Nie organizuje się  wyjść poza teren placówki.


14. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.


§ 5. Obowiązki dyrektora przedszkola


1. Dyrektor przedszkola zapewni wyposażenie placówki w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji rąk umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.


2. Dyrektor przedszkola monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sanitariatów, szatni, ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków, korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.


3. Dyrektor placówki  przygotuje pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), potrzebne do izolacji, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.


4. W razie potrzeby Dyrektor zaopatrzy, przy wsparciu organu prowadzącego, pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, fartuchy z długim rękawem.


5. Przy planowaniu obsady kadrowej oraz przydzielaniu zadań pracownikom dyrektor przedszkola uwzględniać będzie zmniejszoną o połowę liczebność grup oraz zaostrzone zasady sanitarne.

 

§ 6. Zasady obowiązujące rodziców

 

1. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązuje się, że w przypadku objęcia kwarantanną, rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej, niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu.


2. Zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, z podwyższoną temperaturą.


3. Jeżeli u dziecka występuje alergia, to rodzic zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od lekarza o występujących dolegliwościach alergicznych u dziecka.


4. Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka oraz jego rodzica/opiekuna przy wejściu. Jeśli będzie 37oC lub więcej to rodzic/opiekun zabiera dziecko do domu.


4. Jeśli w trakcie pobytu w przedszkolu dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to zostanie odizolowane i rodzic/opiekun musi je odebrać niezwłocznie w ciągu 1 godziny. Dziecko może ponownie wrócić do przedszkola wyłącznie po dostarczeniu oświadczenia rodzica, że dziecko jest zdrowe. W razie wątpliwości dotyczących zdrowia dziecka, dyrektor może poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia od lekarza.


5. Rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia  swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.


6. Wprowadza się zakaz przynoszenia własnych zabawek, pluszaków, przytulanek, pieluszek, plecaków itp. do przedszkola.


7. Zobowiązuje się rodziców do uczenia dzieci zasad higieny.


8. Rodzic kontaktuje się z Dyrektorem telefonicznie pod nr 913274780 lub za pomocą poczty elektronicznej dziesiatka@fornet.com.pl.


9. Rodzic może skontaktować się z nauczycielem opiekującym się dzieckiem za pośrednictwem poczty mail. Adres poczty elektronicznej każdego nauczyciela- opiekuna z danej grupy zostanie przedłożony rodzicowi w dniu rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.


10. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu musi być zgłoszona do przedszkola na adres dziesiatka@fornet.com.pl z podaniem przyczyny nieobecności.


11. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa  
w Przedszkolu Miejskim nr 10 ,,Kolorowy Świat” w Świnoujściu dotyczącą realizacji zadań przedszkola w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

§ 7. Zasady bezpiecznego żywienia


1. Minimalizuje się kontakt z dostawcami produktów żywnościowych poprzez ograniczenie odbioru towaru tylko przez jedną osobę, przy zachowaniu pełnej antyseptyki zakupionych produktów po dostarczeniu przez dostawcę do przedszkola.


2. Pracownicy kuchni przygotowują posiłki i wydają je z określeniem nazwy grupy w okienku, kolejno każdej grupie. Dalej posiłkami zajmują się woźne, każda w swojej grupie. Pracownicy przygotowujący posiłki nie powinni mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.


3. Woźna zanosi zebrane brudne naczynia do zmywaka. Nie styka się z pracownikami kuchni. Pracownik kuchni przystępuje do mycia brudnych naczyń zamykając drzwi wejściowe do zmywaka na zamek w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu z woźną.


4. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.


5. Spożywanie posiłków winno odbywać się w małych grupach, należy ograniczyć liczbę dzieci przy jednym stoliku.


6. Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane na bieżąco, szczególnie po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.

 

§ 8.  Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia


1. W przypadku pojawienia się jednego z  objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem należy umieścić dziecko w odizolowanym pomieszczeniu wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący.


2. Przy zachowaniu środków ostrożności (rękawice jednorazowe, maseczka lub/i przyłbica) dziecko pozostaje pod opieką pracownika przedszkola.


3. O stanie dziecka informujemy rodzica dziecka, który niezwłocznie w przeciągu godziny pojawia się w przedszkolu.


4. Dyrektor bezzwłocznie powiadamia telefonicznie Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świnoujściu i zastosowuje się do wydanych zaleceń.


5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dyrektor powiadamia Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Świnoujściu.


6. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie, poddane zostaje gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)


§ 9.  Postanowienia końcowe

 

1. Wszyscy pracownicy przedszkola wykonujący zadania opiekuńcze
w oddziałach przedszkolnych mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem. 


2. Podczas organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolu uwzględniane są na bieżąco  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.Procedura opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA PRZEDSZKOLA Z DNIEM OPUBLIKOWANIA T.J 12.05.2020

ANEKS DO POWYŻSZEJ PROCEDURY
Podstawa prawna:

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r.dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz  instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)


  W § 2 Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych pkt.2  zastępuje się zapis: ,,przy uwzględnieniu minimalnej przestrzeni nie mniejszej niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna w grupie." dodając zapis aktualny ,,Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna."

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij