Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Statut

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

TreśćSTATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Świnoujściu
 
 
 
 
 
Rozdział I
 Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1.    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy w Świnoujściu jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz postanowień niniejszego Statutu.
2.    Użyte w dalszej treści niniejszego Statutu pojęcia oznaczają:
1)   Ustawa - ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), wraz z późniejszymi zmianami,
2)   Zakład - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy w Świnoujściu,
3)   Rada Społeczna - Rada Społeczna w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Świnoujściu,
4)   Dyrektor – kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Świnoujściu,
5)   Statut – Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Świnoujściu.
 
§ 2
 
Funkcję podmiotu tworzącego dla Zakładu, pełni Gmina Miasto Świnoujście, który wykonuje swoje zadania wobec Zakładu  poprzez swoje organy, którymi są Rada Miasta Świnoujście i Prezydent Miasta Świnoujście.
 
§ 3
 
1.    Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
2.    Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000001818.
3.    Zakład może używać nazwy skróconej: SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.
 
§ 4
 
1.    Siedziba Zakładu  mieści się w Świnoujściu przy ul. Żeromskiego 21.
2.    Obszarem działania Zakładu jest Miasto Świnoujście.
3.    Zakład  może prowadzić działalność także poza Miastem Świnoujście.
 
§ 5
 
1.    Zakład udziela świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Rzeczpospolitej Polskiej jak również cudzoziemcom.
2.    Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
3.    Zakład może uzyskiwać przychody z działalności innej niż lecznicza.
Rozdział II
 Cele i zadania Zakładu
 
§ 6
 
1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem    pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnieniu im produktów leczniczych potrzebnych do kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki i samo pielęgnacji w warunkach domowych.
2.  Zakład nie sprawuje opieki nad dziećmi.
3. Zakład nie sprawuje opieki nad osobami z rozpoznaniem choroby psychicznej.
 
§ 7
 
Do zadań Zakładu należy w szczególności:
1)      świadczenie usług medycznych osobom dorosłym, których stan zdrowia wymaga całodobowej opieki medycznej,
2)      przygotowanie chorego i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
3)      prowadzenie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla pacjentów Zakładu oraz ich rodzin,
4)      prowadzenia czynnego poradnictwa oraz udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju środków pomocniczych.
5)      organizowanie i udzielanie pomocy w sprawach socjalno – bytowych.
 
§ 8
 
W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje w szczególności z:
1)      innymi podmiotami leczniczymi,
2)      organizacjami pozarządowymi,
3)      jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
4)      organami samorządu terytorialnego.
 
 
Rozdział III
 Organy i struktura organizacyjna Zakładu
 
§ 9
 
1.    Organami Zakładu są:
1)   Dyrektor,
2)   Rada Społeczna.
2.    Strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.
 
 
 
 
§ 10
 
Prezydent Miasta Świnoujście nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę, albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
 
 
§ 11
1.    Zakładem zarządza Dyrektor.
2.    Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.
3.    Dyrektor, z zastrzeżeniem postanowień § 16 oraz § 18 ust. 3 niniejszego statutu samodzielnie zarządza Zakładem oraz podejmuje decyzje dotyczące jego funkcjonowania i ponosi za nie odpowiedzialność.
4.    Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy.
5.    Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Zakładu przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.
6.    Dyrektor realizuje swoje zadania bezpośrednio, przy pomocy Pielęgniarki Koordynującej oraz Głównego Księgowego.
7.    W celu realizacji zadań SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Świnoujściu Dyrektor:
1)     wydaje zarządzenia wewnętrzne, decyzje organizacyjne i dokonuje innych aktów niezbędnych do prawidłowego zarządzania szpitalem,
2)     opracowuje i wdraża regulaminy wewnętrzne i instrukcje,
3)     powołuje zespoły opiniodawcze, komisje, itp.,
4)     wdraża procedury systemowe i operacyjne w zakresie prowadzonej działalności Zakładu.
8.    W razie nieobecności Dyrektora zastępstwo wykonuje ustanowiony przez niego pełnomocnik.
 
§ 12
 
Szczegółową organizację wewnętrzną Zakładu, zakres działania i zasady funkcjonowania oraz przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Zakładu.
 
§ 13
 
1.    W Zakładzie działa Rada Społeczna Zakładu, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Miasta Świnoujście oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.
2.    Członków Rady Społecznej Zakładu powołuje i odwołuje Rada Miasta Świnoujście.
3.    Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej w nowej kadencji Rady Miasta zwołuje Prezydent Miasta Świnoujście.
 
§ 14
 
1.    W skład Rady Społecznej Zakładu wchodzi 7 osób:
1)        Przewodniczący Rady Społecznej Zakładu - Prezydent Miasta Świnoujścia lub osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Świnoujście,
2)        Członek - przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego,
3)        pięciu Członków wskazanych przez Radę Miasta Świnoujście.
2.    Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.
3.    Kadencja członka Rady Społecznej trwa 4 lata odpowiednio do kadencji Rady Miasta Świnoujście. Po upływie kadencji członkowie Rady Społecznej wykonują swoje obowiązki do czasu powołania nowych członków Rady Społecznej, jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy.
4.    Członkowstwo w Radzie Społecznej przed upływem kadencji wygasa w następujących przypadkach:
1)        śmierci,
2)        zatrudnienia w Zakładzie,
3)        skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
4)        pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej.
5.    Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić w przypadku podejmowania przez niego czynności mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Zakładu lub Miasta Świnoujścia.
6.    Rada Miasta Świnoujście odwołuje członka Rady Społecznej o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela, w każdym czasie.
7.    W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, przy uzupełnieniu jej składu – na okres do końca kadencji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powołania i odwołania członka Rady Społecznej.
 
§ 15
 
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Zakładu, tryb jej pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną Zakładu i zatwierdzony przez Radę Miasta Świnoujście.
§ 16
 
Do zadań Rady Społecznej należy:
1)        przedstawianie organom Miasta Świnoujście wniosków i opinii w sprawach:
a)    zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
b)   związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;
c)    przyznawania Dyrektorowi nagród;
d)   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
e)    regulaminu organizacyjnego.
2)        przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a)         planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
b)        rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
c)         kredytów bankowych lub dotacji;
d)        podziału zysku.
3)        dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
4)        opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej Zakładu,
5)        wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i niniejszym Statucie.
 
 
 
 
§ 17
 
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miasta Świnoujście, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 
Rozdział IV
 Zasady działalności finansowej i gospodarczej
 
§ 18
 
1.    Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie oraz innych, powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2.    Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: DZ. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami).
3.    Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
4.    Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.
5.    Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
6.    Miasto Świnoujście może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego Zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.
7.    Zakład osiągnięty w wyniku działalności zysk finansowy przeznacza na dofinansowanie zakładu.
8.    O podziale zysku decyduje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
 
§ 19
 
1.      Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Miasta Świnoujście oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
2.      Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Świnoujście.
3.      Wniesienie majątku Zakładu lub przysługującego mu do niego prawa, w formie aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu wykonującym działalność leczniczą, jest zabronione.
§ 20
 
1.    Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1)        z odpłatnej działalności leczniczej,  chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2)        z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
3)        z wydzielonej działalności gospodarczej takiej jak:
a)    wynajmowanie lub wydzierżawianie rzeczy ruchomych lub nieruchomości;
b)   wydzierżawiania powierzchni reklamowych;
c)    szkolenia.
4)        na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
5)        na cele określone w § 21 i na zasadach wskazanych w ustawie,
6)        na pokrycie ujemnego wyniku finansowego na zasadach określonych ustawą,
7)        z innej działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 
§ 21
 
Zakład może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1)        realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
2)        remonty,
3)        inne niż określone w pkt 1 inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
4)        realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
5)        cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
6)        realizację programów wieloletnich,
7)        pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 
§ 22
 
1.    Wartość majątku Zakładu określają:
1)   fundusz założycielski,
2)   fundusz Zakładu.
2.    Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia jednostki samorządu terytorialnego.
3.    Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
 
§ 23
 
1.      Fundusz Zakładu zwiększa się o:
1)      zysk netto,
2)      kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,
3)      kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
2.      Fundusz Zakładu zmniejsza się o:
1)      stratę netto;
2)      kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.
 
§ 24
 
Zakład może tworzyć fundusze specjalne i inne na podstawie odrębnych przepisów.
 
 
 
 
§ 25
 
Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Świnoujście roczne sprawozdanie finansowe celem jego zatwierdzenia przez Radę Miasta Świnoujście.
 
 
Rozdział V 
Postanowienia końcowe
 
§ 26
 
1.      Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje podmiot tworzący w imieniu, którego      działają Rada Miasta Świnoujście oraz Prezydent Miasta.
2.      Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań Zakładu z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.
3.      W ramach nadzoru właściwym organom przysługuje w szczególności prawo kontroli Zakładu oraz prawo podjęcia stosownych działań określonych ustawą.
 
 
§ 27
 
Zmiany w niniejszym Statucie przyjmowane są w trybie ustalonym przepisami dla jego nadania.
 
§ 28
 
Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego nadania przez Radę Miasta Świnoujście.