W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy

Wersja strony w formacie XML

OGŁOSZENIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko kierownicze urzędnicze.


I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Główny Księgowy

II. Wymagania konieczne:

 O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie, obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      nie były prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

5)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

6)       posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

7)      posiadają co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywały przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego,

8)      posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,

9)       spełniają jeden z poniższych warunków:

a)      ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończyły średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadają co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)      są wpisane do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)     posiadają certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

III. Wymagania dodatkowe:

1)      doświadczenie zawodowe  na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego (jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego),

2)      znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, znajomość zagadnień dotyczących  naliczania i wypłaty wynagrodzeń, ochrony danych osobowych.

IV.  Warunki pracy:

1)      miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na III piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,

2)      praca administracyjno-biurowa związana z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych, podejmowaniem decyzji, zarządzaniem podległymi pracownikami,

3)      wymiar czasu pracy: cały etat,

4)      w zależności od stażu pracy umowa o pracę będzie zawarta na czas określony lub nieokreślony.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym. 

1)      prowadzenie całości spraw związanych  z budżetem i rachunkowością jednostki budżetowej, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami,

2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)      kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

4)      kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

5)      opracowywanie projektów przepisów  wewnętrznych dotyczących finansów i prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,

6)      opracowywanie planów dochodów i wydatków  budżetowych,

7)      kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie przelewów,

8)      dekretowanie i sprawdzanie pod względem finansowym dokumentów księgowych,

9)      prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,

10)  sporządzanie projektu budżetu MOPR zgodnie z prawem i wytycznymi, realizowanie budżetu MOPR,

11)  analiza i kontrola wykonania budżetu,

12)  sporządzanie zaangażowania wydatków, sprawozdań itp,

13)  nadzór nad naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, podatków, należności i zobowiązań,

14)  organizacja, kierowanie i nadzór nad pracownikami Działu Finansowo – Księgowego,

15)  nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu kontroli dokumentów i inwentaryzacją mienia MOPR oraz właściwym utrzymaniem, przechowywaniem  i archiwizacją dokumentów finansowych,

16)  współpraca z kontrahentami MOPR, Skarbnikiem Miasta, pracownikami Urzędu Miasta

VI. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć: 

1)      list motywacyjny,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (druk w załączeniu),

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),

4)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia  na stanowisku głównego księgowego(kserokopie),

5)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk w załączeniu),

6)      oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; (druk w załączeniu),

7)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)      oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 14.07.2020r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 14.07.2020r. do godziny 1530.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane