Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Spis telefonów

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

  
Tekst jednolity 
(w związku ze zmianami wprowadzonymi 
Uchwałą NR  XVIII/140/2011 Rady Miasta 
z dnia 24 listopada 2011 roku) 

STATUT 
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI „WYSPIARZ" 
     w Świnoujściu 


ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz" został utworzony Zarządzeniem Nr 22/75 Naczelnika Miasta Świnoujścia z dnia 15 września 1975 roku.
§ l. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz" w Świnoujściu zwany dalej "Ośrodkiem" działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2)  Ustawy z  dnia 26 czerwca 2010 r. o sporcie   (Dz. U. z 2010 r. Nr  127, poz. 857  
      z późniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
     poz. 1240 z  późniejszymi zmianami),
4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  ( Dz. U. z  2010 r. Nr 128 poz. 86).
5) Niniejszego statutu nadanego przez Radę Miasta Świnoujście.
§ 2.1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy - Miasto Świnoujście, świadczącą odpłatnie  usługi w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku, działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.
2.Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
§ 3. Terenem działalności Ośrodka jest miasto Świnoujście a siedzibą budynek przy ulicy Matejki 22

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA OŚRODKA  SPORTU I REKREACJI „WYSPIARZ"
§ 4.1 .Podstawowym celem działalności Ośrodka jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
mieszkańców Miasta Świnoujścia w zakresie kultury fizycznej i rekreacji, w tym utrzymanie
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 
       2.Cele te Ośrodek realizuje poprzez:
          a)  udostępnianie mieszkańcom obiektów sportowych i rekreacyjno - wypoczynkowych.
          b)  rozbudzanie i zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb aktywnego uczestnictwa dzieci,
         młodzieży i dorosłych w różnorodnych formach kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
          c)  propagowanie i organizacja różnych form uprawiania sportu i zajęć rekreacji ruchowej.
 
 § 5. Podstawowe zadania Ośrodka to :
        1.Prawidłowa eksploatacja i konserwacja obiektów sportowych, rekreacyjno -
         wypoczynkowych, zapewniająca ich pełną funkcjonalność,
         2.Wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową,
         3.Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków
              finansowych na działalność statutową,
         4.Organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych, własnych i zleconych,
         5.Współpraca ze szkołami, placówkami kultury, klubami i stowarzyszeniami sportowymi,
             zakładami pracy grupami środowiskowymi itp. w organizacji imprez o charakterze
             sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym,
         6.Współpraca z miastami partnerskimi i przygranicznymi w zakresie sportu i rekreacji,
         7.Poszerzanie oferty sportowo - rekreacyjnej oraz unowocześnianie istniejącej bazy jak
            również pozyskiwanie nowych obiektów służących rozwojowi kultury fizycznej.
§ 6. 1. Wykonywaniu zadań Ośrodka służą następujące obiekty i urządzenia sportowe oraz  tereny rekreacyjne i użytkowe :  
1.             Pływalnia kryta  przy ul. S. Żeromskiego 48*,  
2.             Hala sportowa  przy ul. J. Piłsudskiego 9,
3.             Stadion piłkarski  przy ul. J. Matejki 22,
4.              Boisko piłkarskie  ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Piłsudskiego. Matejki 17A,
5.             Korty tenisowe  przy ulicy Matejki 17A,
6.              Hala tenisowa przy ul. J. Matejki 17A,
7.             Baza noclegowa przy ul. J. Matejki 17A,
8.             Basen Północny,
9.             Kemping „Relax” przy ul. J.  Słowackiego 1,
10.     Kąpielisko morskie „Warszów” i Kąpielisko morskie „Uznam” wraz  z kładkami pieszymi i sanitariatami,
11.     Budynek socjalno – techniczny ratowników WOPR na Kąpielisku morskim „Uznam” przy wejściu na plażę – przedłużenie ul. Powstańców Śląskich,
12.     Parking przy ul. J. Matejki 17A,
13.     Parking przy ul. S. Żeromskiego  -  Bałtycka.
 
ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 7. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Świnoujścia.
§ 8.1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, który odpowiada za całokształt  jego działalności, właściwą organizacje i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
2.Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3.Wynagrodzenie oraz szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora ustala Prezydent Miasta..
4.Dyrektor działa w granicach udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.
 
§ 9.1.Pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor i wykonuje wobec nich wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy.
§ 10.1.Strukturę organizacyjną i etatową Ośrodka, na wniosek Dyrektora zatwierdza Prezydent
            Miasta.
 2.Szczegółowy zakres działalności poszczególnych komórek określa Regulamin
  Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Dyrektora.
§ 11. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy - Miasto Świnoujście, przekazane w trwały zarząd
         na czas nie oznaczony.
§12.1.Prezydent Miasta Świnoujścia dokonuje czynności prawnych związanych
          z wyposażeniem Ośrodka w niezbędne do prowadzenia działalności budynki, obiekty,
         urządzenia, środki transportu, sprzęt i wyposażenie.
2.Wyposażenia pomieszczeń, które nie stanowią środków trwałych, wyposażenie pracowników w odzież roboczą, ochronna środki czystości i inne Ośrodek zakupuje ze środków obrotowych do wysokości określonej w planie finansowym. 

ROZDZIAŁ V
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 13.1 Gospodarka Finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach zakładu budżetowego, działającego w sektorze finansów publicznych, który:
1)odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania,
2)pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.
2.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Miasta.
3.Ośrodek może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową, kalkulowaną wg stawek jednostkowych.
4.Dotacje celowe, udzielone z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, nie mogą być wykorzystywane na inne cele; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegaj ą zwrotowi do budżetu.
5.Po otrzymaniu od Prezydenta Miasta informacji o ostatecznych kwotach przychodów i wydatków Ośrodka oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, Dyrektor Ośrodka zatwierdza plan finansowy Ośrodka, dostosowując go do uchwały budżetowej.
6.Cennik Usług Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta.
§ 14.1. Źródłami przychodów finansowych Ośrodka są:
1.Dotacja z budżetu miasta,
2. Wpływy od osób fizycznych i prawnych,
3.Wpływy z opłat za korzystanie z obiektów zarządzanych przez Ośrodek.,
4. Wpływy z odpłatnego świadczenia usług,
5.Wpływy z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z § 15 niniejszego Statutu,
6.Odsetki od środków na rachunku bankowym.
7. Inne wpływy pozyskiwane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
     2.Nadzór nad finansami Ośrodka sprawuje Dyrektor.
§  15. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą. Środki finansowe z działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie na realizację własnych zadań statutowych.
 
§  16.1.Ośrodek pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych ,z zastrzeżeniem, iż może również otrzymać z budżetu Miasta dotację przedmiotową oraz dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
2.Ośrodek może także otrzymać z budżetu dotację podmiotową w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów.
3.Wysokość dotacji określana jest corocznie w budżecie miasta.
4. W przypadku realizacji zadań zleconych przez miasto, Ośrodek otrzyma niezbędną dotację
    na pokrycie ich kosztów.
§  17. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 18.l.Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach  określonych Ustawą o Finansach Publicznych i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz Ustawą
o Rachunkowości w zakresie prowadzonych urządzeń księgowych.
2.Ewidencję księgową prowadzi się z uwzględnieniem potrzeby odrębnego rejestrowania przychodów i kosztów na poszczególne zadania.

ROZDZIAŁ VI
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 19.Ośrodek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie
z obowiązującym przepisami.
§ 20.1 Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Świnoujście.
2.Nadzór finansowy nad działalnością Ośrodka sprawuje Skarbnik Miasta.
§ 22.OSiR używa pieczęci o treści:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Wyspiarz"
 72-600 Świnoujście, ul. Matejki 22
tel. 321 37 81
NRB 07124039141111000030876345
NIP 855-000-62-42
§ 23.Zmiany w Statucie OSiR mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij