Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Projekt programu współpracy na rok 2010 Miasta Świnoujścia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

projekt programu współpracy z org. pozarz. na 2010 r..doc
  
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą składać wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu do Rady Miasta lub Prezydenta za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej

                                                                                                  Załącznik
 -projekt-                                                                                     do Uchwały Nr
                                                                                                   Rady Miasta Świnoujścia
                                                                                                   z dnia
 
 
Program współpracy na rok 2010 Miasta Świnoujścia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Ilekroć w załączniku mowa jest o:
1)      Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
2)      Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Świnoujście,
3)      Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Świnoujścia,
4)      Programie – należy przez to rozumieć Program Współpracy na rok 2010 Miasta Świnoujścia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
5)      Organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 Ustawy,
6)      Innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć:
a)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
b)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 
Rozdział 2
Cele programu
 
§ 2. Celem wprowadzenia Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 jest :
1)      umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,
2)      stwarzanie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Świnoujścia,
3)      budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
4)      prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców Świnoujścia,
5)      uzupełnianie działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
6)      zwiększanie udziału mieszkańców Świnoujścia w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
7)      realizacja zapisów uchwały nr XXIV/196/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Świnoujścia”.
 
Rozdział 3
Przedmiot współpracy
 
§ 3. Przedmiotem współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:
1)      realizacja zadań gminy i powiatu oraz zadań zleconych dla gminy i powiatu określonych w ustawach,
2)      podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Świnoujścia,
3)      tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,
4)      określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
5)      konsultowanie aktów prawa lokalnego.
 
Rozdział 4
Podmioty programu współpracy
 
§ 4. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, skierowaną do mieszkańców Miasta.
 
Rozdział 5
Zasady współpracy
 
§ 5. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowana na zasadach :
1)      pomocniczości i suwerenności stron – Miasto respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
2)      partnerstwa – organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,
3)      efektywności – Miasto, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji,
4)      jawności – Miasto udostępnia organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi.
 
 
Rozdział 6
Formy współpracy
 
§ 6.   Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w sferze działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy poprzez :
1)      zlecanie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,
2)      organizację szkoleń o tematyce dotyczącej: przepisów ustawy, integracji Polski z Unią Europejską,
3)      organizację spotkań o charakterze integracyjnym, promocyjnym i federalizacyjnym,
4)      współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
5)      udział organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach samorządu,
6)      użyczanie lub wynajmowanie na preferencyjnych warunkach komunalnych lokali użytkowych, obiektów np. sala widowiskowa, sportowa, kameralna, konferencyjna, boiska na imprezy i spotkania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
7)      promocję działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w mediach,
8)      pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych.
 
Rozdział 7
Zlecanie realizacji zadań publicznych
 
§ 7. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może nastąpić w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach.
          2. Dotacje, o których mowa w ustawie nie mogą być udzielane na :
1)      dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
3)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
4)      działalność gospodarczą organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
6)      działalność polityczną i religijną.
          3. W roku 2010 Miasto będzie wspierać lub powierzać organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację następujących zadań publicznych:
1)      w sferze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób:
a)      prowadzenie dziennych domów pomocy,
b)      prowadzenie poradnictwa, warsztatów, szkoleń i terapii na rzecz dzieci i ich rodzin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego,
c)      tworzenie i prowadzenie niepublicznych specjalistycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,
d)     udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym,
e)      prowadzenie środowiskowego domu samopomocy,
f)       prowadzenie punktu konsultacyjnego-logopedycznego dla dzieci z wadą słuchu i mowy na terenie miasta Świnoujścia,
2)      w sferze podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a)      udział w obchodach świąt i rocznic,
b)      organizacja spotkań i konkursów dla dzieci i młodzieży,
c)      organizacja spotkań okolicznościowych ukazujących obyczaje i tradycje polskie,
d)     kultywowanie i propagowanie tradycji narodowych i patriotycznych,
3)      w sferze  działalności na rzecz mniejszości narodowych :
a)      działania społeczno-kulturalne mniejszości narodowych,
4)      w sferze ochrony i promocji zdrowia:
a)      działania na rzecz promocji zdrowia w szkołach,
b)      działania na rzecz promocji zdrowia w środowisku diabetyków i innych środowiskach lokalnych,
c)      prowadzenie opieki paliatywnej na terenie miasta Świnoujścia,
5)      w sferze na rzecz osób niepełnosprawnych:
- działania edukacyjno-informacyjne, udzielanie pomocy psychologicznej, prowadzenie poradnictwa,
6)      w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a)      działania zapewniające zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
b)      wspieranie organizacji zajęć pozaszkolnych jako formy rozwoju zainteresowań uczniów,
c)      wspieranie organizacji narad i konferencji służących wymianie doświadczeń w zakresie działań edukacyjny,
7)      w sferze krajoznawstwa:
a)      działalność edukacyjna upowszechniająca wiedzę na temat Miasta i regionu adresowana do dzieci i młodzieży,
b)      wspieranie organizacji czasu wolnego poprzez rozwój form aktywności turystyczno-krajoznawczej wśród dzieci i młodzieży,
c)      wspieranie organizacji wypoczynku letniego oraz zimowego dzieci i młodzieży,
8)      w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
        - działania z zakresu kultury, w tym twórczości artystycznej oraz przedsięwzięcia     
          wzbogacające ofertę Miasta w tym zakresie,
9)      w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
a)      rozwój i zaspakajanie zainteresowań sportowych oraz doskonalenie umiejętności poprzez prowadzenie systematycznego szkolenia w różnych dyscyplinach sportu,
b)      organizacja zawodów sportowych, festynów, regat, rajdów, widowisk sportowych, masowych imprez rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta,
c)      promocja Miasta poprzez udział świnoujskich zawodników i zespołów we współzawodnictwie sportowym,
d)     działania na rzecz prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie sportu kwalifikowanego.
 
10)  w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
a)      działania edukacyjne i informacyjne
b)      działania na rzecz ochrony praw zwierząt i środowiska naturalnego,
11)  w sferze porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
a)      udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim,
b)      propagowanie idei trzeźwościowych,
c)      działania na rzecz osób uzależnionym od substancji psychoaktywnych, rodzin, w których występuje problem alkoholowy, problemy narkomanii a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
d)     prowadzenie działań profilaktycznych i interwencyjnych skierowanych do dzieci,
12)  w sferze upowszechniania i ochrony praw konsumentów:
a)      udzielanie porad konsumenckich,
b)      udzielanie pomocy konsumentom w dochodzeniu ich roszczeń,
13)  w sferze działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami:
a)      organizacja konferencji, seminariów i spotkań z udziałem organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz integracji europejskiej,
b)      organizacja i udział w obchodach rocznic wspólnie z innymi związkami i organizacjami z terenu Niemiec ,
c)      organizacja spotkań okolicznościowych ukazujących obyczaje i tradycje polskie, z udziałem przedstawicieli innych organizacji.
 
 
 
Rozdział 8
Partycypacja przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych Rady Miasta Świnoujścia i Prezydenta Miasta Świnoujścia
 
§ 8. 1. Prezydent może powołać w drodze zarządzenia zespoły zadaniowe z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Świnoujścia.
Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają prawo inicjowania powoływania zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Prezydenta, proponując cel, dla jakiego dany zespół ma zostać powołany wraz z uzasadnieniem potrzeby powołania. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, mogą być zapraszani do udziału w pracach Komisji  Rady Miasta oraz innych zespołów Prezydenta.
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdział 9
Przydzielanie lokali i budynków na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego
 
§ 9. Zasady wydzierżawiania lokali lub budynków użytkowych są określone w § 5 ust. 1 Uchwały Nr XLIX/274/97 Rady Miejskiej Świnoujścia w sprawie zasad najmu komunalnych lokali i budynków użytkowych.
 
 
 
Rozdział 10
Promocja działalności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 
§ 10. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają możliwość umieszczenia informacji i ogłoszeń dotyczących ich bieżącej działalności na stronie internetowej Miasta.
 
Rozdział 11
Koordynowanie spraw dotyczących organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
 
§ 11. Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujścia należy udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej, w szczególności poprzez :
1)      gromadzenie i rozpowszechnianie informacji istotnych dla działalności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
2)      przyjmowanie kierowanych do Prezydenta ofert, wniosków, inicjatyw, ankiet, uwag i propozycji, o których mowa w niniejszym Programie i Ustawie, o ile poszczególne zarządzenia Prezydenta nie będą określać innego miejsca ich składania.
 
Rozdział 12
Postanowienia końcowe
 
§ 12. 1. Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą składać wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu do Rady Miasta lub Prezydenta za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.
2. Przed wniesieniem pod obrady Rady Miasta Programu na rok 2011, Prezydent skonsultuje Program z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego poprzez :
a)      opublikowanie na stronie internetowej Miasta,
b)      wywieszenie Programu w Biurze Obsługi Interesanta.
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij