Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Spis telefonów

Kierownik gospodarczy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu ul. Staszica 17 poszukuje kandydatów do pracy na  stanowisko kierownik gospodarczy


I.  Określenie  stanowiska

Kierownik gospodarczy.

II.  Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • studia wyższe lub szkoła średnia, policealna, pomaturalna o specjalności

            umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku – preferowane kierunki: administracja,     

            ekonomia.

 • staż pracy:

            - 4 letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,

            - 5 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,

 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.


III.   Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów, Kodeksu Pracy, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Admninistracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych, znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy podatkowej, ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty,
 • znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych,  przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 • umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność,
 • dokładność w wykonywaniu zadań, kultura osobista, systematyczność, obowiązkowość, punktualność.

IV.   Zakres wykonywanych czynności:

 1. Czuwanie nad stanem technicznym i gospodarczym budynków ( włącznie z ochroną  ppoż.),
 2. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi dokumentami księgi obiektu budowlanego,
 3. Inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu, prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 4. Zaopatrywanie szkoły ( izb lekcyjnych, gabinetów, sekretariatów) w materiały biurowe, w sprzęt.
 5. Przyjmowanie sprzętu i pomocy do użytkowania po szczególnym sprawdzeniu towaru na drukach do tego przeznaczonych.
 6. Sporządzanie wspólnie z pracownikami pedagogicznymi i administracyjnymi, zamówień na niezbędne środki i sprzęty szkolne.
 7. Prowadzenie pod względem merytorycznym rachunków na dokonywane zakupy, opisywanie faktur.
 8. Systematyczne oddawanie uszkodzonego sprzętu do naprawy.
 9. Planowanie i nadzór nad przebiegiem bieżących remontów w budynkach szkoły.
 10. Kontrola i nadzór stanu czystości budynków szkoły.
 11. Kierowanie praca personelu obsługi :

- wyznaczanie rejonów do sprzątania, nadzorowanie wykonania przez nich obowiązków służbowych,

 1. Zaopatrywanie pracowników obsługi i kadry pedagogicznej w odzież roboczą i ochronną.
 2. Systematyczne dokonywanie przeglądu stanu techniczno-sanitarnego budynku i otoczenia – nadzór nad wykonywaniem zaleceń wynikających z tego przeglądu:

- kontroli wewnętrznych,

- przekazanych kluczy do poszczególnych pomieszczeń,

- wydawanie drobnych materiałów biurowych i pomocniczych,

 1.  Dokonywanie oceny wykonania obowiązków służbowych przez pracowników obsługi i  

  wnioskowanie przyznania nagród, premii.

 1.  Dbanie o właściwe używanie symboli narodowych:

- właściwe umieszczanie godła i flagi,

- okresowe sprawdzanie ich stanu,

- wymiana symboli zużytych,

- terminowe wywieszanie flag,

- zbieranie flag wycofanych z użytku w celu ich godnego zniszczenia,

- prowadzenie ewidencji protokołów zakupów i zniszczeń symboli państwowych.

 1. Prowadzenie sprawozdawczości do GUS i inne.

V.   Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV), z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)",   
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności  prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe.


VI.   Miejsce wykonywania pracy:

       – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Świnoujściu, ul. Staszica 17.

VII.  Forma i okres zatrudnienia – umowa o pracę na okres próbny – pełny etat,

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole w czerwcu 2018 roku wyniósł

         poniżej 6%.

IX. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Świnoujściu przy ul. Staszica 17 z dopiskiem „Kierownik gospodarczy".

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne i zostaną złożone w wyznaczonym terminie, będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij