Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze: Główny księgowy

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu,
ul. Batalionów Chłopskich 5,
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze.

Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego: Główny księgowy
Wymiar etatu:            1/1 etat
Rodzaj umowy o pracę:        Umowa o pracę, począwszy od dnia 01 kwietnia 2018r.,
Miejsce wykonywania pracy:    Przedszkole Miejskie nr3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu,
ul. Batalionów Chłopskich 5.

Określenie wymagań związanych z kierowniczym stanowiskiem urzędniczym.
Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą się ubiegać osoby, które:
1.    posiadają obywatelstwo polskie,
2.    mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3.    nie były prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie,
4.    nie były prawomocnie skazane za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
5.    cieszą się nieposzlakowaną opinią,
6.    ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
lub ukończyły średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiadają
co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
7.    przynajmniej 3 lata pełnili obowiązki Głównego księgowego,

Wymagania dodatkowe:
1.    znajomość prawa w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości,  prawa zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych,
2.    znajomość obowiązujących przepisów podatkowych: ordynacji podatkowej, przepisów
w zakresie VAT, podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych,
3.    znajomość obsługi programu Vulcan – Księgowość, Płace, Faktury, Rejestr VAT Optivum,
4.    znajomość obsługi programu Vulcan – Inwentarz Optivum  w zakresie niezbędnym
do prowadzenia ewidencji inwentarzowej,
5.    znajomość obsługi programu Płatnik,
6.    znajomość obsługi komputera w zakresie niezbędnym do prowadzenia: ewidencji księgowej, rozliczania rachunków, systemu bankowości elektronicznej i prowadzenia bieżącej korespondencji,
7.    umiejętność samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych,
8.    umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,
9.    umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy,
10.    sumienność, dokładność, odpowiedzialność, skuteczność działania,
11.    5- letnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych

 Zakres zadań wykonywanych na kierowniczym stanowisku urzędniczym:
1.    Wykonywanie czynności z zakresu rachunkowości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2.    Prawidłowe i terminowe sporządzanie planu dochodów i wydatków oraz nadzór nad jego realizacją.
3.    Prawidłowe i terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych.
4.    Analiza wykorzystania przydzielonych środków finansowych.
5.    Stała kontrola sytuacji finansowej i możliwości płatniczych.
6.    Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w ramach zatwierdzonego planu
finansowego.
7.    Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
8.    Zorganizowanie obiegu dokumentów w sposób umożliwiający bieżące rejestrowanie wszystkich operacji księgowych.
9.    Nadzór nad terminowością regulowania zobowiązań i egzekwowania należności
-prowadzenie korespondencji w sprawach rozliczeń finansowych.

Informacja o warunkach pracy:
1.    Norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin;
2.    Norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin;
3.    Wynagrodzenie za pracę płatne jest raz w miesiącu, z dołu ;
4.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie w październiku 2017 roku wyniósł poniżej 6%.

Dodatkowe informacje:
1.    Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
2.    Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest
do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty.
Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1.    list motywacyjny i życiorys (CV),
2.    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3.    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4.    dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej
(kserokopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
5.    oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie, oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo karne skarbowe,
6.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8.    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów.
Wymagane dokumenty należy składać w Kancelarii
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu
ul. Batalionów Chłopskich 5
w godzinach: 9’00 – 14’00,
w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2018 r. do godziny 14’00

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze – Główny
księgowy”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu do składania nie będą rozpatrywane.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru.
Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 3b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
po upływie terminu do złożenia dokumentów lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej z podaniem imion, nazwisk oraz miejsc ich zamieszkania, w terminie do 20 lutego 2018 r. , do godziny 14’00
Wioletta Szłapka
dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu

Okres publikacji:  od 01.02.2018 do 15.02.2018r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij