W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Regulamin Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wersja strony w formacie XML

Załącznik do zarządzenia nr 160/2005

Prezydenta Miasta Świnoujścia

z dnia 4 marca 2005 r.

 

 

 

Regulamin działalności

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Świnoujściu

 

 

Spis treści:

  1. Postanowienia ogólne ..............................................................................   1
  2. Zadania Komisji .......................................................................................  1
  3. Organizacja wewnętrzna .........................................................................    2
  4. Uchwały Komisji .....................................................................................   4
  5. Inne postanowienia ..................................................................................   5
  6. Przepisy końcowe ....................................................................................  6

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

 

§ 1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwana dalej Komisją jest powoływana przez Prezydenta Miasta na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr ).

 

§ 2. Regulamin działalności, zwany w dalszej części regulaminem, określa organizację, sposób zwoływania posiedzeń Komisji, tryb pracy i podejmowania uchwał.

 

Rozdział II. Zadania Komisji.

 

§ 3. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a)      inicjowanie, monitorowanie i ocena działań w zakresie określonym w art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b)     motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego lub w przypadku odmowy – podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

c)     prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania w punktach sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Świnoujścia, również w późnych godzinach wieczornych i nocnych, zgodnie z rocznym harmonogramem kontroli zatwierdzonym przez Przewodniczącego Komisji,

d)     wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  określonych w stosownej uchwale Rady miasta Świnoujścia,

e)      na wniosek organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyrażenie opinii o uwzględnieniu we wniosku przedsiębiorcy zakazów określonych w przepisach art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 

f)       współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

g)      udział jej członków w szkoleniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

h)     inicjowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży,

i)       podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Rozdział III. Organizacja wewnętrzna.

 

§ 4. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje Prezydent Miasta. Następne posiedzenie zwołuje Przewodniczący Komisji – osoba wybrana przez członków Komisji.

 

§ 5. Komisja na pierwszym posiedzeniu, wybiera Przewodniczącego w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.

 

§ 6. Komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych, w zespołach stałych oraz poprzez indywidualną pracę jej członków.

 

§ 7. 1. Pracą komisji kieruje jej Przewodniczący.

2. Przewodniczący może upoważnić innego członka Komisji do przygotowania i prowadzenia posiedzenia.

3. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji należy:

a)      zwoływanie i prowadzenie posiedzeń plenarnych Komisji,

b)      sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracami Komisji,

c)      reprezentowanie Komisji na zewnątrz,

d)      wskazywanie osoby reprezentującej Komisję przed sądami powszechnymi,

e)      składanie Prezydentowi Miasta wniosku w sprawie odwołania członka Komisji, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków,

f)       składanie Prezydentowi Miasta półrocznego sprawozdania z działalności Komisji.

 

§ 8. 1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia plenarne nie rzadziej niż raz na miesiąc.

2. Porządek posiedzenia wraz z innymi materiałami doręcza się członkom Komisji co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem.

3. W sprawach nie cierpiących zwłoki Przewodniczący może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Komisji. W takim przypadku nie stosuje się postanowienia określonego w ust. 2.

 

§ 9. 1. Komisja podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych w obecności co najmniej połowy członków Komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

2. Komisja wyraża opinię o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w stosownej uchwale Rady miasta Świnoujścia - w formie postanowienia stosownie do przepisów Kpa, zwykłą większością głosów. Do ważności postanowienia wymagana jest obecność co najmniej ¼ składu Komisji.

3. Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może zwrócić się do Komisji o wyrażenie opinii o uwzględnieniu we wniosku przedsiębiorcy zakazów określonych w przepisach art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Uchwały w sprawie skierowania na badanie do biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a także w sprawie skierowania wniosku do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu zapadają bezwzględną większością głosów składu Komisji.

 

§ 10. 1. Posiedzenia Komisji są protokołowane.

2. Do sporządzenia protokołu Przewodniczący wyznacza osobę ze składu Komisji.

3. Protokół winien zawierać:

a)     określenie numeru, daty i miejsca odbywania posiedzenia, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia,

b)      ustalony porządek posiedzenia,

c)     przebieg obrad, a w szczególności treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, opinii, odnotowane zgłoszenia pisemnych wystąpień,

d)      zdanie odrębne w przypadku jego zgłoszenia,

e)      przebieg głosowania i jego wyniki.

4. Do protokołu załącza się listę obecności członków Komisji, zaproszonych gości, teksty podjętych uchwał i wydanych postanowień oraz inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.

5. Protokół podpisuje Przewodniczący lub prowadzący posiedzenie i osoba sporządzająca protokół.

6. Do protokołów Komisji mają wgląd członkowie Komisji z prawem wniesienia zastrzeżeń w terminie 7 dni od posiedzenia plenarnego.

 

§ 11. Przewodniczący Komisji powołuje zespoły w 3 osobowych składach:

a)      zespół motywujący,

b)      zespół profilaktyki,

c)      zespół kontroli nad punktami sprzedaży alkoholu,

d)      zespół opiniujący.

 

§ 12. Do obowiązków Przewodniczących zespołów należy zwoływanie i prowadzenie zespołów w miarę zaistniałej potrzeby nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

 

§ 13. 1. Do zadań zespołu motywującego należy podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się przymusowemu leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:

a)     opracowywanie pism procesowych w sprawach sądowych o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w zakładach lecznictwa odwykowego,

b)      wykonywanie sprawozdań z pracy zespołu,

c)     stały kontakt z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Świnoujściu w zakresie kontroli realizacji decyzji zespołu odnośnie podjęcia terapii przez osoby wobec których wszczęto postępowanie.

2. Do zadań zespołu ds. profilaktyki należy w szczególności:

a)     przedkładanie Przewodniczącemu Komisji propozycji zapisów do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w oparciu o przeprowadzone analizy,

b)      prowadzenie monitoringu i oceny działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Świnoujścia,

c)      wykonywanie sprawozdań z pracy zespołu.

3. Do zadań zespołu kontroli nad punktami sprzedaży napojów alkoholowych należy w szczególności:

a)     dokonywanie kontroli zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych,

b)     dokonywanie kontroli  zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży napojów alkoholowych w późnych godzinach wieczornych i nocnych,

c)      prowadzenie statystyk i analiz w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

d)     rozpatrywanie informacji i wniosków dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych,

e)      zwracanie się o informację w sprawach związanych z interwencjami Policji oraz służb porządkowych dotyczących nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

f)       analiza spraw związanych z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i zgłaszanie ich Prezydentowi Miasta Świnoujścia wraz z wnioskiem o zbadanie sprawy,

g)     opracowywanie wniosków do Policji w sprawie wszczęcia postępowania wobec sprzedawców i właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, łamiących przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 3 lit. b przeprowadzane są we współpracy z Komendą Miejską Policji w Świnoujściu.

5. Z prac Komisji określonych w ust. 3 lit a i b sporządza się protokoły podpisywane przez osoby w nich uczestniczące.

6. Do zadań zespołu opiniującego należy przygotowywanie na posiedzenie plenarne Komisji projektu opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie jego zgodności z uchwałą Radą Miasta w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świnoujścia.

7. W posiedzeniach zespołów mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji lub Przewodniczącego danego zespołu.

 

Rozdział IV. Uchwały Komisji.

 

§ 14. 1. Komisja rozstrzyga w formie uchwał sprawy należące do jej kompetencji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Opinie Komisji dotyczące zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z zasadami usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określonych w stosownej uchwale Rady Miasta Świnoujścia, a także zgodności z zasadami określonymi w przepisach art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – podejmowane są w formie postanowienia zgodnie z przepisami Kpa.

3. Oprócz uchwał zawierających rozstrzygnięcia, Komisja może podejmować inne uchwały, w szczególności zawierające wnioski i opinie Komisji.

 

§ 15. Uchwała Komisji powinna zawierać:

a)      datę i tytuł,

b)      podstawę prawną,

c)      treść merytoryczną rozstrzygnięcia,

d)     określenie zasad jej realizacji,

e)      termin wejścia w życie i ewentualny czas obowiązywania,

f)       przepisy derogacyjne,

g)      uzasadnienie.

 

§ 16. 1. Uchwałę opatruje się numerem według kolejności jej podjęcia i wskazaniem roku podjęcia.

2. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Komisji lub osoba, którą wyznaczył Przewodniczący do prowadzenia obrad.

3. Oryginał uchwały ewidencjonuje się wraz z protokołem posiedzenia.

 

Rozdział V. Inne postanowienia.

 

§ 17. Dokumentacja Komisji przechowywana jest w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu miasta w Świnoujściu.

 

§ 18. 1. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujścia.

2. Do obowiązków osoby prowadzącej dokumentację Komisji należy:

a)      prowadzenie rejestru korespondencji Komisji i nadawanie jej biegu,

b)     prowadzenie rejestru kontroli punktów sprzedaży alkoholu,

c)     prowadzenie rejestru spraw związanych z postępowaniem o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

d)     prowadzenie rejestru opinii wydanych przez zespół opiniujący Komisji,

e)     realizacja czynności technicznych, określonych w protokołach z posiedzeń Komisji, a w szczególności zapraszanie osób zainteresowanych na posiedzenia Komisji, zlecanie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, zawiadamianie o skierowaniu do biegłego osób zainteresowanych, zlecanie przeprowadzenia badań przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

f)       przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

g)     opracowywanie upoważnień dla członków Komisji umożliwiających kontrolowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

h)     przyjmowanie podań i klientów, rozmowy z osobami zgłaszającymi problem alkoholowy oraz pomoc przy składaniu podań, a także udzielanie szczegółowych informacji o możliwości uzyskania pomocy w przypadkach przemocy w rodzinie

i)       opracowywanie umów z członkami Komisji,

j)       rozliczanie rachunków członków Komisji,

k)     rozliczanie rachunków za przeprowadzenie badania i wydanie opinii przez biegłego sądowego,

l)        zapewnienie technicznych warunków posiedzeń Komisji i jej zespołów:

-         gromadzenie materiałów na posiedzenia Komisji,

-         wyznaczanie terminów posiedzeń zespołów motywujących,

-         zapewnienie pomieszczeń na spotkania,

-         zapewnienie materiałów biurowych.

m)  archiwizacja dokumentacji Komisji.

 

§ 19. Zasady wynagradzania członków Komisji ustala Rada Miasta Świnoujścia w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

§ 20. Obsługę prawną Komisji prowadzi Biuro Prawne Urzędu Miasta Świnoujścia.

 

Rozdział VI. Przepisy końcowe.

 

§ 21. Traci moc regulamin Komisji pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Nr 796/2001 Zarządu Miasta Świnoujścia z dnia 25 września 2001, zmieniony uchwałą nr 1010/2002 Zarządu miasta Świnoujścia z dnia 15 listopada 2002 r.

 

§ 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 marca 2005 r.

 

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane