tytuł uchwały wprowadzający data
Uchwała Nr XLIII/350/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie pryjęcia załoźeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Świnoujście. Lizabetta Zasadzińska 2005-06-30 zobacz
Uchwała Nr XLIII/353/2005 Rady Miasta Świnoujscia z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005. Lizabetta Zasadzińska 2005-06-30 zobacz
Uchwała Nr XLIII/354/2005 Rady Miasta Świnoujscia z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Lizabetta Zasadzińska 2005-06-30 zobacz
Uchwała Nr XLIII/355/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zaciągnięcia poźyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Lizabetta Zasadzińska 2005-06-30 zobacz
Uchwała Nr XLIII/356/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 czerwca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki najniźszego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-06-30 zobacz
Uchwała Nr XLIII/357/2005 Rady Miasta Świnoujscia z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie sznas edukacyjnych dla uczniów szkół ponagimnazjalnych prowadzonych i dotowanych przez Miasto Świnoujście w roku szkolnym 2005/2006. Lizabetta Zasadzińska 2005-06-30 zobacz
Uchwała Nr XLI/349/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 9 czerwca 2005 roku w sprawie handlu na promenadzie. Lizabetta Zasadzińska 2005-06-09 zobacz
Uchwała Nr XL/342/2005 Rady Miasta Świnoujscia z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych, rozbudowanych lub zmodernizowanych w wyniku inwestycji. Lizabetta Zasadzińska 2005-05-19 zobacz
Uchwała Nr XL/343/2005 Rady Miasta Świnoujscia z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie wydzierźawienia nieruchomości przy ul. Fińskiej oraz ul. ťwirki i Wigury dla AKS Holding Sp. z o.o. Lizabetta Zasadzińska 2005-05-19 zobacz
Uchwała Nr XL/344/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w statutach instytucji kultury. Lizabetta Zasadzińska 2005-05-19 zobacz
Uchwała Nr XL/345/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich. Lizabetta Zasadzińska 2005-05-19 zobacz
Uchwała Nr XL/346/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z Parku Zdrojowego oraz Parku przy ul. Szopena w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-05-19 zobacz
Uchwała Nr XL/347/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie ponownego zaopiniowania budowy stacji telefonii cyfrowej przy ul. Łęgowej w Świnoujściu - Karsiborzu na działce nr 189 obrębu 19. Lizabetta Zasadzińska 2005-05-19 zobacz
Uchwała Nr XL/348/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie lokalizacji szpitala w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-05-19 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/327/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie absolutorium za 2004 rok. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/330/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Świnoujście. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/331/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie projektu pn. "System informacji dla osób niepełnosprawnych" skierowanego na III Ogólnopolski Konkurs na najlepszy program działań realizowanych przez samorządy na rzecz osób niepełnosprawnych "Równe szanse, równy dostęp 2005". Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/332/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/333/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługie opiekuńcze. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/334/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie załoźenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształącego w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/335/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie załoźenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/336/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieźowym w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/337/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmianw Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/338/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/339/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujścia na rok 2005. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/340/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie sprawozdania Miejskego Rzecznika Konsumentów w Świnoujściu za 2004 rok. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXIX/341/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkownaia oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-04-28 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/308/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Świnoujściu na rok 2005. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/309/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/310/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marac 2005 roku w sprawie ustalenia şródeł oraz przeznaczenia dochodów jednostek budźetowych Gminy - Miasto Świnoujście, gromadzonych na rachunkach dochodów własnych. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/311/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/312/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/313/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/314/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie wyraźenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierźawy na czas dłuźszy niź 3 lata. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/315/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opracownaia systemu funkcjonownaia komunikacji publicznej oraz procesu przekształceń strukturalno - własnościowych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwąła Nr XXXVII/316/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie przejęcia porzuconych pojazdów na własnośÄŇ Miasta Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/317/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie lokalizacji stałej przeprawy przez Świnę w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwałą Nr XXXVII/318/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marac 2005 roku w sprawie: zmiany miejscowego olanu zagospodarowania przestrzennego maista Świnoujścia - obszar V (rejon ulicy Ludzi Morza). Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/319/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marac 2005 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego maista Świnoujścia - obszar V (rejon ulicy Fińskiej). Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/320/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Świnoujście. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/321/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy na terenie miasta Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/322/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku zmioeniająca Uchwałę Nr XIV/117/2003 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 23 paşdziernika 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/323/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie skierownaia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z ustawą aktu normatywnego wydanego przez organ centralny. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/324/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie skarg na Preyzdenta Maista Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVII/325/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miejskiej Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego. Lizabetta Zasadzińska 2005-03-24 zobacz
Uchwała Nr XXXVI/301/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokośÄŇ oraz szczegółówe warunki przyznawania nauczycielm dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i innych składników wynagrodzenia oraz wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miasta Świnoujścia. Lizabetta Zasadzińska 2005-02-10 zobacz
Uchwała Nr XXXVI/302/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie programu współpracy na rok 2005 Miasta Świnoujścia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działanośc poźytku publicznego. Lizabetta Zasadzińska 2005-02-10 zobacz
Uchwała Nr XXXVI/303/2005 Rady Miasta Świnoujscia z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie nadania Statutu dla zakłądu budźetowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-02-10 zobacz
Uchwała Nr XXXVI/304/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie docelowej lokalizacji schroniska dla bezdomnych w Świnoujściu. Lizabetta Zasadzińska 2005-02-10 zobacz
Uchwała Nr XXXVI/305/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zmiany terminów Sesji Rady Miasta Świnoujścia w 2005 roku. Lizabetta Zasadzińska 2005-02-10 zobacz