Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowo-roztopowych pochodzących z połaci „zielonego” dachu budynku hotelowego znajdującego się na terenie działek o nr ew. 142/8 i 145/2 obr. 2


WOS.6341.5.3.2017.BZ                                         Świnoujście dnia 4 sierpnia 2017 r.
 
 
    
Zawiadomienie
 
 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2017 r. , poz. 1121.) oraz art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
 
Prezydent Miasta Świnoujście
 
 
zawiadamia strony postępowania, że w dniu 28 lipca 2017 r. na wniosek Hotel Blue Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Wróblewskiego 1 w Policach zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowo-roztopowych pochodzących z połaci „zielonego” dachu budynku hotelowego znajdującego się na terenie działek o nr ew. 142/8 i 145/2 obr. 2 za pomocą tuneli rozsączających bezpośrednio do gruntu oraz  wykonanie urządzeń wodnych (tuneli rozsączających wody opadowo-roztopowe do gruntu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Z w/w decyzją wraz z aktami można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.       
Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście, w terminie 14 dni od daty jej zawiadomienia. Termin uważa się za zachowany, m.in. jeżeli przed jego upływem odwołanie zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru lub odwołanie nadane listem poleconym w polskiej placówce pocztowej Poczty Polskiej SA. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona ma prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna , czego skutkiem będzie brak możliwości jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                             
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 4 sierpnia 2017 r.

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (4 sierpnia 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (7 sierpnia 2017, 11:36:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 33

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij