Statut

UCHWAŁA NR VIII/66/2011
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej
w Świnoujściu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i w związku art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 11 ust. 2 i  art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,  i Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz art. 19 pkt 4 oraz art. 85 ust.1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,          Nr 157, poz. 1241, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:


§ 1. Tworzy się placówkę opiekuńczo-wychowawczą pn. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Piastowskiej 55 o statusie jednostki budżetowej Gminy Miasta Świnoujście.

§ 2. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza działa na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się, że Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Świnoujściu zostanie przekazane mienie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania, na podstawie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu oraz protokołu przekazania mienia ruchomego.

§ 4. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza rozpocznie działalność po uzyskaniu zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                             Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                      Paweł SujkaStatut 
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej
w Świnoujściu 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Świnoujściu, z siedzibą przy ul. Piastowskiej 55, zwana dalej „Placówką” działa na podstawie obowiązującego prawa,                      a w szczególności w oparciu o przepisy:
a) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (2001 r. Nr 142, poz. 1592 z  późn. zm.),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
d) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455),
e) niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Miasta Świnoujścia.

§ 2. Placówka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą typu wielofunkcyjnego, prowadzoną przez Gminę Miasto Świnoujście.

Rozdział II 
Zakres działania

§ 3. 1. Placówka zapewnia dzienną i całodobową opiekę oraz  wychowanie dzieciom, realizując zadania przewidziane dla placówki wsparcia dziennego, placówki interwencyjnej i placówki socjalizacyjnej. Łączy dzienne i całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i jego rodzinę. Jest placówką koedukacyjną.
2. Placówka w ramach działań interwencyjnych dysponuje 4 miejscami dla dzieci wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania opieki i wychowania. Zapewnia w szczególności:
1) doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej;
2) dostęp do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych; 
3) opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego albo socjalizacyjnego;
4) dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się.
3. Placówka w ramach działań socjalizacyjnych dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i zapewnia w szczególności:
1) całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb;
2) zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym - odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne;
3) prowadzenie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;
4) kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
5) prowadzenie pracy z rodziną dziecka;
6) organizację form opieki w środowisku, grup usamodzielniających oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.


Rozdział III 
Organizacja i zarządzanie Placówką

§ 4. 1. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia Prezydent Miasta Świnoujście po zasięgnięciu opinii Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.
3. Zakres obowiązków Dyrektora Placówki określa umowa o pracę.
4. Dyrektor dokonuje czynności prawnych w granicach pełnomocnictwa udzielanego przez Prezydenta Miasta Świnoujście.
§ 5. 1. Dyrektor Placówki w stosunku do osób zatrudnionych w Placówce dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
2. Prawa i obowiązki pracowników Placówki regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
§ 6. 1. Szczegółową organizację Placówki, specyfikę i zakres sprawowanej opieki, prawa i obowiązki podopiecznych określa regulamin organizacyjny placówki ustalony przez Dyrektora Placówki w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.
2. Nadzór nad standardami w zakresie opieki i wychowania w Placówce sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.
3. Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Świnoujście przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu..

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa

§ 7. Placówka jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 8. Placówka gospodaruje samodzielnie wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i środki pozyskane z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i celem, na który zostały przyznane.
§ 9. 1. Placówka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach ustalonych dla jednostki budżetowej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki jest plan finansowy jednostki budżetowej ustalany przez Dyrektora Placówki i zatwierdzany zgodnie z procedurą uregulowaną w odrębnych przepisach.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia na wniosek Dyrektora Placówki.
2. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym statucie mają odpowiednio zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.Wytworzył: Administrator (21 marca 2012)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (21 marca 2012, 08:39:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2643

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij