Nabór ba wolne stanowisko Inspektor/podinspektor w Wydziale Komunikacji

 PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE
OGŁASZA
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 1/5
72-600 ŚWINOUJŚCIE

 
Wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektor/podinspektor w Wydziale Komunikacji

Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
1.    obywatelstwo polskie*,
2.    wykształcenie wyższe,
3.    doświadczenie zawodowe  – minimum rok zatrudnienie w administracji,
4.    biegła znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
5.    znajomość ustaw: o kierujących, o transporcie drogowym, prawo o ruchu drogowym i Kpa,
6.    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7.    niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8.    nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1.    znajomość ustawy o samorządzie gminnym i o pracownikach samorządowych,
2.    predyspozycje osobowościowe:
a) terminowość i dokładność,
b) komunikatywność,
c) umiejętność podejmowania decyzji,
d) wysoka kultura osobista,
e) odporność na stres.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.    Wydawanie, odmawianie wydawania, zatrzymanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami.
2.    Kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji fachowych oraz badanie sprawności fizycznej i psychicznej przez uprawnione do tego celu jednostki służb zdrowia i ośrodki ruchu drogowego.
3.    Zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami.
4.    Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień.
5.    Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców.
6.    Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
7.    Wykonywanie czynności określonych w odpowiednich przepisach prawnych w przypadku otrzymania prawomocnego wyroku Sądu w części dotyczącej orzekania kary dodatkowej zakazu prowadzenia pojazdów.
8.    Prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.
9.    Wydawanie profilu kandydata na kierowcę (PKK).
10.    Wydawanie skierowań na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii.
11.    Opracowywanie sprawozdawczości statystycznej z dziedziny komunikacji w zakresie objętym czynności stanowiska pracy.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    stanowisko pracy na parterze,
2.    praca przy monitorze ekranowym,
3.    brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
4.    czas pracy: pełen etat – 40 godzin tygodniowo,
5.    wysiłek umysłowy.

Wskaźnik zatrudniania osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Świnoujście, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2017 r. nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (cv) – musi być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)”,
3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
5.    kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
6.    kopia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne***,
7.    oświadczenie o niekaralności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych na podstawie art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
8.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 16 stycznia 2018 roku (uwaga: liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Świnoujście), na adres: Urzędu Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji”.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (091) 321-79-25.

Uwaga:
1.    O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie.
2.    Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.    Oferty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 * Prezydent Miasta, upowszechniając informację o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, wskazuje stanowiska, o których poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
**Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście w części dotyczącej naboru na wolne stanowisko pracy.        
*** W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.      


Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (2 stycznia 2018)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (2 stycznia 2018, 11:15:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij