Nabór kandydatów do pracy na stanowisko kierownicze urzędnicze - Główny Księgowy 2017-09-25

KD.210.20.2017                                                     Świnoujście, 25.09.2017


OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4
poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko kierownicze urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego.
Główny Księgowy
II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1)    posiadają obywatelstwo: polskie, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
2)    mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3)    nie były skazane prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nie były prawomocnie skazane za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
5)    cieszą się nieposzlakowaną opinią,
6)     posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
7)    posiadają co najmniej trzyletni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykonywały przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na  stanowisku głównego księgowego,
8)    posiadają wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia,
9)     spełniają jeden z poniższych warunków:
a)     ukończyły ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadają co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)     wpisane są do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
c)    posiadają certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

III. Wymagania dodatkowe:
1)    doświadczenie zawodowe  na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego (jednostki organizacyjne, jednostki samorządu terytorialnego),
2)    znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, znajomość zagadnień dotyczących  naliczania i wypłaty wynagrodzeń, ochrony danych osobowych.

IV.  Warunki pracy:

1)    miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na III piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,
2)    praca administracyjno-biurowa związana z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych, podejmowaniem decyzji, zarządzaniem podległymi pracownikami,
3)    wymiar czasu pracy: cały etat,
4)    pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. Po umowie na czas określony istnieje  możliwość zawarcia  umowy na czas nieokreślony.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.

1)    prowadzenie całości spraw związanych  z budżetem i rachunkowością jednostki budżetowej, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami,
2)    wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3)    kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4)    kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
5)    opracowywanie projektów przepisów  wewnętrznych dotyczących finansów i prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
6)    opracowywanie planów dochodów i wydatków  budżetowych,
7)    kompletowanie dokumentów finansowo - księgowych, dokonywanie przelewów,
8)    dekretowanie i sprawdzanie pod względem finansowym dokumentów księgowych,
9)    prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
10)    sporządzanie projektu budżetu MOPR zgodnie z prawem i wytycznymi, realizowanie budżetu MOPR,
11)    analiza i kontrola wykonania budżetu,
12)    sporządzanie zaangażowania wydatków, sprawozdań itp,
13)    nadzór nad naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń, podatków, należności i zobowiązań,
14)    organizacja, kierowanie i nadzór nad pracownikami Działu Finansowo – Księgowego,
15)    nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu kontroli dokumentów i inwentaryzacją mienia MOPR oraz właściwym utrzymaniem, przechowywaniem  i archiwizacją dokumentów finansowych,
16)    współpraca z kontrahentami MOPR, Skarbnikiem Miasta, pracownikami Urzędu Miasta

VI. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:

1)    list motywacyjny,
2)    wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (druk w załączeniu),
3)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
4)    dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie),
5)    oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk w załączeniu),
6)    oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; (druk w załączeniu),
7)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
8)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do dnia 06.10.2017r. do godziny 1530  w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 06.10.2017r. do godziny 1530.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.
Wytworzył: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (25 września 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (25 września 2017, 15:28:34)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (17 października 2017, 09:23:19)
Zmieniono: archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 249

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij