Konkursy ofert

Ogłoszenie przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej “Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu przy ul. Portowej 10

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzenie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” w 2018 roku

Na podstawie  art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 i art. 15 w związku z art. 4 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2 [...]

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych”.

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016  poz.1817 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania [...]

Ogłoszenie konkursowe na realizacje zadania „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”, w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.”

Załącznik nr 1do zarządzenia nr  528  /2017 Prezydenta  Miasta   Świnoujściez dnia   31 sierpnia 2017  r.                     [...]

Przygotowanie i realizacja wraz z ewaluacją, programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS dla uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Konkurs ofert jest wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Świnoujście w 2017 roku: "Program szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia".

Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1793 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych”.

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016  poz.1817 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania [...]

Otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego „Stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego pn. Młodzieżowi liderzy”.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania  z zakresu [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w lewobrzeżnej części Gminy Miasto Świnoujście

Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z [...]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i   o wolontariacie  (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 1817 z późn. zm.)  [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego            i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację niżej wymienionego zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) , Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na powierzenie [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w  [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: „Prowadzenie w Świnoujściu Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej Poradni FAS dla dzieci ze spektrum FAS/FASD...

Na podstawie art. 14 w związku z art. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.) oraz  art. 4¹ust.1 pkt 5 ustawy z dnia  26 października 1982 r. [...]

Opracowanie i realizacja programu pn. „Ratujemy i uczymy ratować”, w okresie od 10 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.”

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania  z zakresu zdrowia publicznego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia (2)

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku (1)

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2017 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. - działania edukacyjno-informacyjne

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (DDP).

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 18.17), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego (1)

Zmiana w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu  zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w połączonej formie tj. opiekuńczej i specjalistycznej na prawobrzeżu i lewobrzeżu [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania  z zakresu zdrowia publicznego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku „Organizacja Sylwestra Miejskiego 2016.”

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację  zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzenie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” w 2017 roku

            Na podstawie  art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 i art. 15 w związku z art. 4 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Świnoujście w 2016 roku -"Program szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia".

Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 581 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. “prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu”, w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację wyżej wymienionego zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2016

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty  konkurs ofert na realizację zadania publicznego z [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w  [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2016 roku”

  Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i   o wolontariacie  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej2016 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia : „Prowadzenie w Świnoujściu Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej Poradni FAS..."

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „organizacja edukacji ekologicznej w mieście”.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014. 1118 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (schronisko)

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rehabilitacja społeczna)

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (DDP)

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (ŚDS)

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Z 2013, poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” w 2016 roku

Na podstawie  art. 11 ust. 1 pkt 2,  art. 13 i art. 15 w związku z art. 4 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) i art. 11 ust. [...]

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację  [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację  [...]

Opracowanie i realizacja programu z zakresu rehabilitacji społecznej, skierowanego do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Swinoujscie, w okresie od lipca 2015 r. do grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania [...]

Program szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 r.ż.

Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. “Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu”, w okresie od 1 czerwca 2015 r. Do 31 maja 2016 r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i   o wolontariacie  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118  z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i   o wolontariacie  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 z późn. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

Działając na podstawie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn.zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację  zadań [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

    Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z  późn.zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą: „Prowadzenie kampanii informacyjnej przeciwdziałającej żebractwu" w Świnoujściu, w okresie od od marca 2015 r. do grudnia 2015 r.”

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. „organizacja edukacji ekologicznej w mieście”.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej 2015r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku (2)

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, termin realizacji oraz wysokość dotacji:- opracowanie i realizacja programu pn. „Edukacja w zakresie cukrzycy na terenie miasta Świnoujście” w okresie od lutego 2015 r. do listopada 2015 r. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu pn. „ Promocja i prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Świnoujście"

Rodzaj zadania – zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu,Nazwa zadania – Promocja i prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Świnoujście. Planowana kwota dotacji na rok 2015 wynosi 11.000,00 zł. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku - Organizacja Międzynarodowego Turnieju Grapplingu Ragnarok 5

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację  zadania [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

- opracowanie i realizacja programu pn. „Edukacja w zakresie cukrzycy na terenie miasta Świnoujście” w okresie od września 2014 r. do grudnia 2014 r. Planowana  kwota  dotacji  wynosi  2 100,00 zł. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację  [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób

„Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy w Świnoujściu, przy ul. Piłsudskiego 11, w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia  2016 r.”. Planowana  kwota  dotacji  na rok  2014  wynosi   67.000,00 zł. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1) Realizacja  na terenie szkół   ponadgimnazjalnych  zajęć edukacyjno-profilaktycznych   pn. „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”  wraz z organizacją  konferencji miejskiej nt  FAS w [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. „organizacja edukacji ekologicznej w mieście”.

Nazwa zadania: Organizacja edukacji ekologicznej w mieście – podejmowanie działań mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.Termin [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wybór realizatora/realizatorów programu zdrowotnego dla mieszkańców Miasta Świnoujście w 2014 roku

. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów programu zdrowotnego dla mieszkańców miasta Świnoujście w 2014 roku: -"Program szczepień ochronnych dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 r. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn.: „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu”.

       W budżecie Gminy Miasto Świnoujście na realizację w okresie od 1 czerwca 2014r. do 31 maja 2015 r., zadania publicznego z zakresu prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt, zarezerwowano kwotę dotacji w [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Rodzaj zadania oraz wysokość dotacji: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w  2014 roku. Na  realizację  [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

„Wspieranie lokalnej społeczności na lewobrzeżu i prawobrzeżu Świnoujścia, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców osiedli Warszów i Przytór, w okresie od kwietnia 2014 r. do grudnia 2014 r.” [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, termin realizacji oraz wysokość dotacji: - opracowanie i realizacja programu pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku

Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS  dla uczniów z VI  klas szkół podstawowych i młodzieży  gimnazjalnej, wraz z organizacją międzyszkolnego konkursu  [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2013 roku

Rodzaj zadania oraz wysokość dotacji: - Doposażenie Biblioteki Romskiej w 2013 roku   Na  realizację  zadania publicznego  z  zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka [...]

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 rokuZgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej

"Promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach organizowana na terenie miasta Świnoujście w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r." Termin realizacji zadania – od  01 lipca 2013 roku do 30 września 2013 [...]

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, na terenie Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz [...]

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. pod nazwą: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie [...]

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie Środowiskowego Domu [...]

Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy [...]

Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób pod nazwą: „Udzielanie schronienia i posiłku [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2012

Wymiana doświadczeń oraz rozwijanie współpracy między polskimi i niemieckimi organizacjami emerytów, rencistów i inwalidów w roku 2012. Na  realizację  zadania  z  zakresu   działalności na rzecz [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku

Realizacja  zajęć profilaktycznych pn.: „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu” w okresie od 1 października  do 30 listopada 2012 r.   Planowana  kwota  dotacji wynosi  5.000 [...]

Utworzenie Biblioteki Romskiej w 2012 roku

                                                                    [...]

Promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta Świnoujścia

O G Ł O S Z E N I E O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W 2012 ROKU    Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu” w okresie od 22 maja 2012 r. do 21 maja 2015 r.

Załącznik nr 1do zarządzenia Nr .228/2012Prezydenta  Miasta   Świnoujście z dnia   20   kwietnia 2012 r. O G Ł O S Z E N I EO OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO  PN. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku

Załącznik nr 1do zarządzenia nr  223 /2012Prezydenta  Miasta   Świnoujście                            z dnia  19 kwietnia 2012 r.  [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia”

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia, termin realizacji oraz wysokość dotacji:- opracowanie i realizacja programu pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od czerwca 2012 r. [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr  185 /2012 Prezydenta  Miasta   Świnoujście z dnia 30 marca  2012 r.                     O G Ł O S Z E N I [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik nr 1do zarządzenia nr 178//2012 Prezydenta  Miasta   Świnoujściez dnia 29 marca 2012  r.       O G Ł O S Z E N I EO  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA  REALIZACJĘ [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Załącznik nr   2do Zarządzenia Nr 156 /2012Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia   23  marca  2012 r.OGŁOSZENIEO OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA REALIZACJĘ  ZADANIA PUBLICZNEGO Z  ZAKRESU [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w latach 2012-2014

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o   działalności   pożytku   publicznego  i   o wolontariacie  (tekst jednolity:   Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami) [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu edukacji ekologicznej

O G Ł O S Z E N I E O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA  REALIZACJĘ  W 2012 ROKU  ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU  EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.    Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku

O G Ł O S Z E N I E               O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA                   PUBLICZNEGO  [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij