Regulamin Pracy

                                                                                                  Projekt
                           
                                                                        Załącznik
                                                                        do Zarządzenia  Nr.........../2005
                                                                        Dyrektora
                                                                        Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
                                                                        z dnia  ......................... 2005 roku
REGULAMIN PRACY
ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W   ŚWINOUJŚCIU
 
  
Spis treści:
 
                                                                                                     Strona

1.  Rozdział I
     Postanowienia ogólne                                                                       3
2.  Rozdział II
     Organizacja pracy                                                                             4
3.  Rozdział III
     System i rozkład czasu pracy                                                             6
4.  Rozdział IV
     Usprawiedliwianie nieobecności w pracy i spóźnień do pracy                    8
5.  Rozdział  V
     Urlopy                                                                                            10
6.  Rozdział VI
     Ochrona pracy kobiet                                                                       10
7.  Rozdział VII
     Bezpieczeństwo i higiena pracy                                                          12
8.  Rozdział VIII
     Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia                                     13
9.  Rozdział IX
     Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych
     i za szkodę wyrządzoną pracodawcy                                                   15
10. Rozdział X
     Wyróżnienia i nagrody                                                                      17
11. Rozdział XI
     Inne postanowienia                                                                          17
12. Rozdział XII
 Postanowienia końcowe                                                                         18

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE  
§ 1
Regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.
§ 2
Podstawą wprowadzenia regulaminu pracy w Zakładzie są następujące przepisy:
1)      ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późn. zm.);
2)      ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.);
3)      ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.);
4)      wykonawcze do kodeksu pracy.
§ 3
Ilekroć w regulaminie jest użyte określenie:
1.   Dyrektor – oznacza to Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej;
2.      Pracodawca, Zakład – oznacza to Zakład Gospodarki Mieszkaniowej;
3.      Pracownik - oznacza to osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy;
4.      Regulamin – oznacza to regulamin pracy Zakładu.
§ 4
Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Zakładu.
§ 5
Zakładem kieruje Dyrektor, w razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Z-ca dyrektora,
a w przypadku nieobecności zastępcy – Główny księgowy.
§ 6
Przepisy regulaminu obowiązują wszystkich pracowników, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, podstawę nawiązania stosunku pracy oraz zajmowane stanowisko.
§ 7
1. Z treścią regulaminu zapoznaje się każdego przyjmowanego do pracy pracownika.
      Czynności tej dokonuje osoba prowadząca sprawy kadrowe.
2. Fakt zapoznania się z regulaminem pracownik potwierdza w umowie o pracę lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu.
§ 8
Przyjęcie do wiadomości obowiązku przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na dokumencie przechowywanym w aktach osobowych.
 
Rozdział II
ORGANIZACJA PRACY
 
§ 9
1.      Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:
1)      zapoznać pracowników podejmujących pracę z:
a)      zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku pracy oraz z podstawowymi uprawnieniami pracowniczymi,
b)      przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
c)      przepisami dotyczącymi tajemnicy służbowej oraz państwowej,
2)      organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
3)      zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; w miarę postępu technicznego – stosować coraz lepsze techniki biurowe,
4)      terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenia,
5)      umożliwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6)      zaspokajać, w miarę posiadanych środków – bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników,
7)      stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
8)      wpływać na kształtowanie właściwych zasad współżycia społecznego,
9)      prowadzić dokumentację związaną ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
10)  na stanowiskach pracy, na których istnieją takie wymogi zapewnić pracownikom odzież ochronną i inne środki ochrony osobistej,
11)  organizować badania lekarskie pracowników wymagane przepisami prawa,
12)  powstrzymywać się od jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niesprawność, narodowość, przekonania religijne bądź przynależność związkową.
2.      Zakres obowiązków doręcza się pracownikowi na piśmie w dniu podjęcia przez niego pracy, a najpóźniej w ciągu 7 dni. Kopię zakresu obowiązków przekazuje się do akt osobowych pracownika.
§ 10
Dyrektor przyjmuje na bieżąco pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw Zakładu.
§ 11
1.      Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie, starannie, terminowo 
 i bezstronnie oraz stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli  
 nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, a także wykorzystywać 
 czas pracy w pełni na pracę zawodową.
2.  Do podstawowych obowiązków pracownika należy:
1)      przestrzeganie prawa,
2)      ochrona interesów państwa, gminy i pracodawcy oraz praw człowieka i obywatela,
3)      przestrzeganie obowiązującego regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz czasu pracy,
4)      nie podejmowanie zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami pracowniczymi lub mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
5)      racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
6)      przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
7)      przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
8)      informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9)      zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,
10)  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z przełożonymi, podwładnymi i współpracownikami oraz w kontaktach z interesantami,
11)  podnoszenie kwalifikacji,
12)  utrzymanie ładu i porządku  na swoim stanowisku pracy,
13)  dbałość o dobro zakładu pracy – pracodawcy, oraz ochrona jego mienia,
14)  używanie środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,
15)  dbałość o staranny i estetyczny wygląd.
3. Przed każdą planowaną nieobecnością w pracy pracownik zobowiązany jest przekazywać osobie zastępującej go całość spraw będących w toku załatwiania.
§ 12
1.      Podziału pracy dokonuje bezpośredni przełożony pracownika.
2.      W wypadku otrzymania polecenia służbowego od przełożonego wyższego szczebla, pracownik obowiązany jest je wykonać, po zawiadomieniu bezpośredniego przełożonego.
§ 13
1.      Przełożeni zobowiązani są do:
a)      kierowania, koordynowania oraz kontrolowania pracy podległych im pracowników,
b)      sprawowania bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy w kierowanej komórce organizacyjnej,
c)      zapewnienia równomiernego obciążania pracą w zakresie zastępstw nieobecnych w pracy pracowników, zapewniającego ciągłość realizacji zadań merytorycznych.
2.      Przełożeni ponoszą jednoosobową, pełną odpowiedzialność za rzeczowe, kompetentne i terminowe załatwienie spraw przez podległych pracowników.
§ 14
1.      Każdy pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia, po zakończeniu pracy, powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia, środków pracy, dokumentów, pieczęci, walorów pieniężnych oraz do uporządkowania miejsca pracy, sprawdzenia czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, które powinny być wyłączone.
2.      Przed opuszczeniem miejsca pracy należy dokonać zamknięcia pomieszczeń.
3.      Za wykonanie określonych w ust. l i 2 obowiązków odpowiedzialni są:
1)      pracownicy – na swoich stanowiskach pracy i w stosunku do przekazanego im do użytkowania mienia,
2)      przełożeni - w miejscach swojej pracy i w miejscach pracy podległych pracowników.
 
 
Rozdział III
SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY
 
§15
Ustala się następujące godziny pracy w Zakładzie od poniedziałku do piątku  700 – 1500.
§ 16
Dniami wolnymi od pracy dla pracowników są soboty, niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami, z wyjątkiem osoby zatrudnionej na stanowisku gońca, dla którego dniami wolnymi są środa, niedziela i święta.
§ 17
1.      Czas pracy z zastrzeżeniem ust. 2 nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym wynoszącym 1 miesiąc z wyjątkiem lutego, marca i kwietnia każdego roku, kiedy to ze względu na szczególne okoliczności (uczestniczenie pracowników w zebraniach wspólnot mieszkaniowych) wprowadza się trzymiesięczny okres rozliczeniowy.
2.      W Zakładzie obowiązuje system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
3.      Pracownikowi przysługuje 15 minutowa przerwa w pracy przeznaczona na spożycie posiłku, wliczona do czasu pracy. Czas rozpoczynania i kończenia przerwy ustalają przełożeni w porozumieniu z pracownikami. Przerwa ta nie może zakłócić normalnego toku pracy (obsługi interesantów).
4.      Czas pracy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin ustala indywidualnie dla każdego pracownika Dyrektor.
§ 18
1.      Pora  nocna  wynosi  8  godzin i obejmuje czas od godziny 21oo do 7oo dnia następnego.
2.  Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1)      100 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a)      w nocy,
b)     w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
2)  50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt  1.
3.  Za pracę w niedzielę oraz święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 600 
     w tym dniu, a godziną 6°° następnego dnia.
4.  Pracownikowi, który na polecenie przełożonego wykonywał pracę w dniu wolnym 
     od pracy, przysługuje w zamian dzień wolny od pracy w innym terminie
     do wykorzystania do końca okresu rozliczeniowego.
5.  Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w przypadku:
a)   konieczności prowadzenia akcji ratunkowej dla ochrony życia lub zdrowia  ludzkiego, dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,
b)   szczególnych potrzeb pracodawcy i po uzyskaniu jego zgody.
Godziny nadliczbowe nie mogą przekraczać 150 godzin w roku kalendarzowym.
§ 19
Dyrektor, Z-ca dyrektora pod ich nieobecność Główny księgowy w razie konieczności, wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy, bez prawa do oddzielnego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.
§ 20
1.    Każdy pracownik przychodząc do pracy obowiązany jest ten fakt potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności przed rozpoczęciem pracy z wyjątkiem osoby zatrudnionej na stanowisku gońca, który to przystąpienie do pracy w sobotę potwierdza podpisem na liście obecności w poniedziałek. Lista obecności jest zabierana przez osobę prowadzącą sprawy kadrowe.
2.        Brak podpisu pracownika na liście obecności lub wpisu do ewidencji wyjść w godzinach pracy oznacza nieobecność wymagającą wyjaśnienia.
3.       Osoba prowadząca sprawy kadrowe prowadząc listę obecności dokonuje w niej adnotacji dotyczących przyczyn nieobecności i spóźnień.
4.       Pracownik opuszczający w czasie dnia pracy zakład pracy w sprawach służbowych, obowiązany jest fakt ten zgłosić bezpośrednio przełożonemu a w razie nieobecności przełożonego u osoby prowadzącej sprawy kadrowe i dokonać odpowiedniej adnotacji w ewidencji wyjść (godzina wyjścia i powrotu). Wykaz pracowników zwolnionych od obowiązku wpisywania w ewidencji wyjść zawiera załącznik nr 1.
§ 21
1.      Przebywanie w Zakładzie po upływie 30 minut od zakończenia ustalonych godzin pracy lub wykonywanie pracy poza ustalonymi godzinami pracy wymaga zgody bezpośredniego przełożonego.
2.    Zdarzenia w/w podlegają wpisowi do rejestru obecności poza godzinami czasu pracy, prowadzonego w poszczególnych komórkach organizacyjnych Zakładu.
§ 22
1.      Osoba prowadząca sprawy kadrowe prowadzi ewidencję czasu pracy (roczna karta czasu pracy)  każdego pracownika.
2.      Ewidencja czasu pracy obejmuje:
a)      listę obecności,
b)      ewidencję wyjazdów (delegacji służbowych),
c)      ewidencję zwolnień od pracy, urlopów oraz innych okresów nieobecności w pracy.
3.      Przełożony prowadzi ewidencję wszystkich wyjść w godzinach służbowych dla podległych mu pracowników.
4.      Kontroli i rejestracji czasu pracy dokonuje na bieżąco bezpośredni przełożony pracownika.
5.      Książka wyjść w godzinach służbowych znajduje się u osoby prowadzącej sprawy kadrowe.
6.      Pracownik ma prawo wglądu do ewidencji czasu pracy.
§ 23
Czas pracy pracownika wykonującego czynności służbowe w innej miejscowości niż określona w umowie o pracę, rozliczony jest na podstawie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji).
§ 24
Dyrektor zakładu może wyrazić zgodę na stosowanie innego rozkładu czasu pracy dla pracownika, który za względu na istniejące warunki nie może rozpoczynać pracy w czasie przewidywanym dla ogółu pracowników.
 
 
Rozdział  IV
USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI W PRACY I SPÓŹNIEŃ DO PRACY  
§ 25
Przepisy poniższe normują tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy, udzielanie zwolnień od pracy i urlopów oraz sposób ewidencji nieobecności w pracy i zasady zastępowania pracowników nieobecnych.
§ 26
W przypadku spóźnienia pracownik zobowiązany jest niezwłocznie po przybyciu do pracy zawiadomić bezpośredniego przełożonego oraz osobę prowadzącą sprawy kadrowe o przyczynie spóźnienia.
§ 27
1.   O niemożności stawienia się do pracy z przyczyn z góry wiadomych, pracownik powinien uprzedzić bezpośredniego przełożonego przynajmniej dzień wcześniej.
2.  W razie nie stawienia się do pracy, poza przypadkiem określonym w ust. l, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić bezpośredniego przełożonego lub osobę prowadzącą sprawy kadrowe o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Zawiadomienia dokonuje pracownik osobiście, telefonicznie, przez inne osoby lub przez pocztę (w tym przypadku za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego).
3.      Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności.
4.      Pracownik ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w pracy przedstawiając pracodawcy odpowiednie zaświadczenia.
5.      Uznanie nieobecności w pracy za usprawiedliwioną bądź nie usprawiedliwioną należy  
      do pracodawcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
§ 28
Opuszczenie pracy lub spóźnienie do pracy usprawiedliwiają ważne przyczyny, a w szczególności:
1)      choroba pracownika lub członka rodziny wymagającego sprawowania przez pracownika osobistej opieki,
2)      odsunięcie od pracy na podstawie decyzji lekarza lub inspektora sanitarnego, jeżeli nie można zatrudnić pracownika przy innej pracy, odpowiedniej do jego stanu zdrowia,
3)      okoliczności wymagające sprawowania przez pracownika opieki nad dzieckiem do lat 14,
4)      konieczność wypoczynku po nocnej podróży służbowej – w granicach 8 godzin od zakończenia podróży - jeżeli pracownik podróżował w warunkach uniemożliwiających nocny wypoczynek,
5)      imienne wezwanie do osobistego stawienia się, wystosowane przez właściwy organ w sprawie powszechnego obowiązku obrony, przez organ administracji rządowej lub samorządowej, sąd, prokuraturę, policję - w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, pod warunkiem że na wezwaniu zostanie uczyniona adnotacja potwierdzająca stawienie się pracownika na to wezwanie.
§ 29
1.      Załatwianie spraw społecznych, osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.
2.      Pracownik może załatwiać w godzinach pracy sprawy, o których mowa w ust. 1 jeżeli otrzymał zgodę przełożonego.
3.      Czas zwolnienia od pracy niezbędny dla załatwienia ważnych spraw społecznych, osobistych i innych nie związanych z pracą, które wymagają załatwienia w godzinach pracy, powinien zostać odpracowany w dniu i godzinach uzgodnionych z bezpośrednim przełożonym. Odpracowanie to nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.
 
  
Rozdział  V
URLOPY WYPOCZYNKOWE
 
§ 30
1.      Pracownik ma prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych określa kodeks pracy.
2.      Do urlopu nie wlicza się dodatkowych dni wolnych od pracy.
3.      Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
4.      Na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy może być udzielony w częściach, przy czym przynajmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
5.      Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.
Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.
§ 31
O udzieleniu urlopu:
a)    osobom bezpośrednio podległym Dyrektorowi, wg Schematu Organizacyjnego
      – decyduje Dyrektor,
b)   powyżej 5 dni, pracownikom innym niż wymienieni w literze a) – decyduje Dyrektor na wniosek pracownika zaopiniowany przez właściwego przełożonego,
c)    do 5 dni pracownikom o których mowa w literze b) – decyduje bezpośredni przełożony.
§ 32
Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy, w wymiarze określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy ( Dz. U. z 1996 roku Nr 60, poz. 281), z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
§ 33
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego.
 
 
Rozdział VI
OCHRONA PRACY KOBIET
 
§ 34
1.      Kobiet nie wolno zatrudniać przy pracach szczególnie uciążliwych czy szkodliwych dla zdrowia.
2.      Niedozwolone jest:
1)      ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:
a)      12 kg - przy pracy stałej,
b)     20 kg - przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej),
2)      ręczne przenoszenie pod górę - po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 300, a wysokość 5 m - ciężarów o masie przekraczającej:
a)      8 kg - przy pracy stałej,
b)     15 kg - przy pracy dorywczej ( do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej),
3)      kobietom w ciąży i w okresie karmienia wykonywanie wyżej wymienionych prac:
a)      jeżeli występuje przekroczenie 1 / 4 określonych w nich wartości,
b)     prace w pozycji wymuszonej,
c)      prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.
§ 35
1.      Kobiet w ciąży nie wolno:
a)       zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,
b)      delegować poza stałe miejsce pracy bez jej zgody,
c)      zatrudniać w warunkach narażenia na działanie pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości.
2.      Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do lat czterech  nie wolno, bez jej zgody, zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej ani delegować poza stałe miejsce pracy.
§ 36
1.      Pracodawca ma obowiązek przenieść kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią do innej pracy, ograniczyć czas pracy lub zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli:
a)      jest zatrudniona przy pracy wzbronionej,
b)      przedłoży zaświadczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy.
2.      Jeżeli przeniesienie do innej pracy pociąga za sobą obniżenie wynagrodzenia, pracownicy wypłaca się dodatek wyrównawczy.
§ 37
1.      Pracownica, która karmi dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica, która karmi więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Na wniosek pracownicy przerwy na karmienie mogą być udzielane łącznie.
2.      Przerwa na karmienie nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.
 
 
 
Rozdział VII
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
 
§ 38
1.    Pracodawca zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z działem X kodeksu pracy i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 roku Nr 129, poz. 844 z późn. zm.).
2.    Pracodawca szkoli każdego przyjmowanego pracownika w zakresie ogólnych zasad i przepisów bhp na stanowisku, na którym pracownik został zatrudniony.
3.    Przeszkolony pracownik składa pisemne oświadczenie o zaznajomieniu się z przepisami bhp i ppoż., które włącza się do jego akt osobowych. Dodatkowe zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z tego zakresu powinny być podpisane przez osoby szkolące i niezwłocznie przekazane osobie prowadzącej sprawy kadrowe.
§ 39
1.      Przed dopuszczeniem do pracy pracownik jest kierowany przez pracodawcę na wstępne badania lekarskie.
2.      W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym i kontrolnym.
3.      Badania są przeprowadzane na koszt pracodawcy.
§ 40
Z momentem podjęcia pracy, pracownik powinien otrzymać niezbędny sprzęt i potwierdzić jego odbiór.
§ 41
Zabranie dokumentów oraz wyposażenia poza Zakład jest dopuszczalne tylko za zgodą przełożonego i w celu wykonania pracy na rzecz Zakładu.
§ 42
1.      W przypadku, gdy pracownik zauważy usterki maszyn, urządzeń, narzędzi itp. ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym przełożonego.
2.      W przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi na terenie Zakładu, a jego stan zdrowia na to pozwala, winien niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu przełożonego.
3.      Każdy pracownik, który zauważył wypadek, winien niezwłocznie zawiadomić o nim pracodawcę.
§ 43
Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w budynku przy ul. Monte Cassino 8 w sekretariacie, w budynku położonym przy ul. Jaracza 65 A w pokoju  nr 1, przy ul. Bogusławskiego 3 w pomieszczeniu socjalnym i w Magazynie. Za jej uzupełnianie, w porozumieniu ze służbą bhp, odpowiedzialność ponosi Sekretariat a w budynkach przy
ul. Jaracza 65 A i ul. Bogusławskiego 3 – wyznaczony pracownik.
§ 44
1.  Pracownikom przydzielona jest nieodpłatna odzież i obuwie robocze oraz środki
     ochrony indywidualnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2.  Za pranie odzieży roboczej pracownicy otrzymują ekwiwalent pieniężny 
     w wysokości wynikającej z zarządzenia Dyrektora.
3.  Pracownikom przydzielone są środki higieny osobistej w ilości i na zasadach ustalonych  
     w zakładowej tabeli norm.
§ 45
Pracodawca wskazuje pracownikowi odpowiednio zabezpieczone miejsce na przechowywanie odzieży i obuwia roboczego, własnego ubrania oraz przydzielonych narzędzi pracy.
§ 46
1.  W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie 
     zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana praca grozi takim 
     niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od
     wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
2.   Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa
     w ust. 1 pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym
     niezwłocznie przełożonego.
3.  Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia z miejsca zagrożenia, o 
     którym mowa w ust. 1 i 2 pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
   
Rozdział VIII TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY WYNAGRODZENIA  
§ 47
Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę odpowiednie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych, na podstawie obowiązujących przepisów.
§ 48
Wynagrodzenie za pracę wypłaca się raz w miesiącu z dołu najpóźniej, w ostatnim dniu roboczym  miesiąca, za który wynagrodzenie przysługuje.
§ 49
Wynagrodzenie wypłaca się w Kasie Zakładu lub przekazuje się na wskazane przez pracownika konto bankowe, zgodnie  ze złożonym pisemnym oświadczeniem pracownika.
§ 50
1.   Wraz z wynagrodzeniem zasadniczym wypłaca się pracownikom inne pochodne świadczenia określane w pieniądzu.
2.    Okres rozliczeniowy dla wypracowanych nadgodzin i godzin przepracowanych w porze nocnej liczony jest od dnia 25 poprzedniego miesiąca do dnia 24 bieżącego miesiąca.
3.   Wykaz nadgodzin oraz godzin przepracowanych w porze nocnej, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Zakładu, przekazywany jest do osoby odpowiedzialnej za naliczanie należności do wypłaty.
§ 51
Pracodawca na żądanie pracownika udostępnia mu do wglądu dokumenty, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie.
§ 52
Pracownikowi przysługuje  wynagrodzenie wynikające z kategorii osobistego zaszeregowania wraz z prawem do  premii regulaminowej.
§ 53
1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może 
    być niższe od najniższego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Polityki Społecznej.
2. W przypadku gdy wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy jest niższe 
    od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, pracownikom przysługuje dodatek wyrównawczy. Dodatek wyrównawczy wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wynagrodzeniem.
§ 54
Szczegółowe zasady wynagrodzenia za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r.          w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 61 poz. 708 z późniejszymi zmianami.
§ 55
Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika albo osoby przez niego upoważnionej lub współmałżonka pracownika, w razie gdy nie może on osobiście odebrać wynagrodzenia z powodu zdarzenia losowego i nie złożył pisemnego sprzeciwu co do dokonywania wypłaty wynagrodzenia, do rąk współmałżonka.
§ 56
1.  Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz   
    zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko 
    następujące należności:
a)     sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
b)    sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
c)     zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
d)    kary przewidziane w art. 108 Kodeksu pracy.
2.  Należności inne niż wymienione w ust. 1 mogą być potrącane z wynagrodzenia 
     pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.
 
  
Rozdział IX
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH I ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRACODAWCY
 
§ 57
1.      Naruszeniem obowiązków pracowniczych w szczególności jest:
1)      złe i niedbałe wykonywanie pracy, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
2)      opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
3)      nieuprzejmy i arogancki stosunek do interesantów, przełożonych i współpracowników,
4)      zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,
5)      stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu w miejscu pracy,
6)      wynoszenie i udostępnianie akt prowadzonych spraw osobom nieupoważnionym oraz kopiowanie i powielanie ich w tym celu,
7)      nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, a także zaniedbywanie ochrony tych tajemnic,
8)      naruszenie interesu pracodawcy lub brak dbałości o jego mienie,
9)      popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w czasie lub miejscu pracy albo w związku z posiadanymi od pracodawcy upoważnieniami lub z użyciem mienia, pieczątek i druków pracodawcy,
10)  wyrządzenie pracodawcy szkody umyślnej, lub wynikłej z niezachowania należytej staranności,
11)  rażące naruszenie regulaminu pracy bądź ustalonego porządku obowiązującego pracowników,
12)  podjęcie zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami pracowniczymi lub wywołujących podejrzenie stronniczości lub interesowności,
13)  nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.
2.      Naruszenia określone w ust. l mogą stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy lub nałożenia kary.
§ 58
1.      Pracodawca może zastosować:
1)   karę upomnienia,
2)   karę nagany,
3)   karę pieniężną.
2.      Kary nie można zastosować po upływie 2 tygodni od dnia, gdy przełożony dowiedział się o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od chwili, gdy pracownik dopuścił się tego naruszenia.
3.      Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 
§ 59
1.      Karę stosuje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona i zawiadamia o tym pracownika na piśmie, informując o możliwości wniesienia sprzeciwu. Odpis pisma składa się do akt osobowych.
2.      W ciągu 7 dni od zawiadomienia o ukaraniu pracownik może wnieść sprzeciw.
O odrzuceniu lub o uwzględnieniu sprzeciwu decyduje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona. Jeżeli sprzeciw nie zostanie odrzucony w ciągu 14 dni od daty wniesienia, oznacza to, że został uwzględniony.
§ 60
1.      Po roku nienagannej pracy karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.
2.      Mając na uwadze osiągnięcia w pracy i nienaganne zachowanie się pracownika po ukaraniu, Dyrektor może uznać karę za niebyłą przed upływem roku.
    § 61
1.        Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w art. 114 - 122 kodeksu pracy.
2.        Odpowiedzialność materialną ponosi pracownik także za szkodę w mieniu powierzonym według przepisów art. 124 - 127 kodeksu pracy.
     § 62
1.      Postępowanie w sprawach ustalenia odpowiedzialności za szkodę i jej wysokość wszczyna niezwłocznie i prowadzi Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
2.      Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający:
a)      dane osoby (osób) podejrzanej o wyrządzenie szkody, osoby zobowiązanej do pełnienia pieczy nad mieniem lub która przejęła za to mienie odpowiedzialność materialną, oraz dane osoby zgłaszającej szkodę,
b)      czas trwania postępowania,
c)      opis szkody i miejsca jej zaistnienia,
d)      określenie podejmowanych czynności,
e)      ustalenia co do winy oraz wnioski co do odpowiedzialności pracownik i propozycja kary,
f)        wskazanie dowodów,
g)      załączenie wskazanych dowodów i protokołów przesłuchań.
3.      Protokół przekazywany jest niezwłocznie Dyrektorowi w celu podjęcia decyzji.
 
   
Rozdział X
WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
 
§ 63
1.      Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności i jakości, przyczyniają się do wykonywania zadań Zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia:
a)      nagroda pieniężna,
b)      pochwała pisemna,
c)      pochwała publiczna,
d)      dyplom uznania,
e)      nagroda rzeczowa.
2.      Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor z własnej inicjatywy lub w wyniku uwzględnienia wniosku bezpośredniego przełożonego pracownika.
3.      Odpis decyzji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych.
 
  
Rozdział XI
INNE POSTANOWIENIA  
§ 64
W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem z którym Zakład nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej, Zakład ma obowiązek wydania świadectwa pracy tylko na żądanie pracownika.
§ 65
W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownik jest obowiązany rozliczyć się z Zakładem i uzyskać odpowiednie wpisy w karcie obiegowej.
§ 66
W budynku Zakładu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu jest możliwe tylko w miejscach wydzielonych, odpowiednio oznaczonych i wyposażonych, w czasie nie zakłócającym wykonywania obowiązków służbowych.
§ 67
Postanowienia regulaminu dotyczące obowiązku trzeźwości i konsekwencji służbowych wynikających z jego naruszenia stosuje się odpowiednio do narkotyków i innych podobnie działających środków odurzających.
§ 68
1.      Informacji publicznej udziela Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona.
2.      Bez zgody Dyrektora lub pisemnie przez niego upoważnionej osoby, nie można wydawać na zewnątrz, ani udostępniać nieupoważnionym osobom dokumentów i ich kserokopii zawierających tajemnice: służbową i państwową, w tym związane z ochroną dóbr osobistych i ochroną informacji niejawnych.
3.      W przypadku zewnętrznej kontroli, pracownik przed udzieleniem jakichkolwiek informacji jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora. Udzielanie informacji kontrolującemu jest uzależnione od polecenia Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej.
4.      Udostępnianiu i kopiowaniu (powielaniu) podlegają wyłącznie te dokumenty, które są niezbędne do wykonania kontroli.
 
  
Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 69
1.      Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy sprawuje Dyrektor.
2.      Kontrolę przestrzegania regulaminu pracy sprawuje osoba prowadząca sprawy kadrowe  
      i inne osoby w zakresie określonym w regulaminie lub w zakresie obowiązków.
3.      Każda osoba mająca w tym interes prawny lub faktyczny, ma prawo wglądu do regulaminu oraz prawo do uzyskania jego kserokopii.
4.      Regulamin do wglądu znajduje się u osoby prowadzącej sprawy kadrowe.
§ 70
W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy, wykonawcze do kodeksu pracy i inne przepisy prawa pracy.
§ 71
Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go pracownikom do wiadomości.
 
 

                                                  Zarządzenie Nr  2/2006
                               Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
                                                z dnia 16 maja 2006 roku
 
 
w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w zapisie § 17 ust.2 Regulaminu Pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wprowadzonego Zarządzeniem  Nr 5/2005 Dyrektora ZGM z dnia 14 lipca 2005 r.
 
Podstawa prawna: art. 104 § 1, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (DZ. U.
z 1998 roku Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                                         § 1
 
Prostuje się oczywistą omyłkę w § 17 ust.2 Regulaminu Pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu i nadaje mu się brzmienie:
 
„W Zakładzie obowiązuje system równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin na dobę. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy”.
 
                                                                         § 2
 
Pozostałe zapisy w Regulaminie nie ulegają zmianie.
 
                                                                         § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 14 lipca 2005 roku.
 
 
 
Otrzymują:
 
1.      Gł. Księgowa
2.      Dz. Techniczny
3.      Rejon I
4.      Rejon II
5.      Rejon III
6.      Gr. Remontowa
7.      Kadry
8.      A/a - teczka zarz. Dyrektora
9.      Magazyn


Wytworzył: Beata Kiżewska (16 maja 2006)
Opublikował: Beata Kiżewska (15 lipca 2005, 12:12:53)

Ostatnia zmiana: Beata Kiżewska (19 maja 2006, 09:11:43)
Zmieniono: Sprostowanie omyłki pisarskiej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8731

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij