Zastrzeżenia do ocen i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr LSZ-41001-1-06, P/05/007 Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2006 roku

Świnoujście, 2006-04-28

 

 

 

 

 

 

 

WIM/KK/343-           /2006

Dyrektor Delegatury

Najwyższej Izby Kontroli

w Szczecinie 

 

 

Na podstawie art. 61, ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli (j.t. Dz. U. z 2001 roku nr 85, poz. 937 ze zm.) zgłaszam zastrzeżenia do ocen i uwag zawartych w przytoczonym niżej fragmencie wystąpienia pokontrolnego nr LSZ-41001-1-06, P/05/007 Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2006 roku (wpłynęło 25 kwietnia 2006 roku)  dotyczących przygotowania i realizacji zamówienia publicznego, finansowanego ze środków dotacji budżetowych pn. „Basen Mulnik na wyspie Uznam w Świnoujściu - usunięcie zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i wojskach Federacji Rosyjskiej w obszarze nabrzeża”.

„4.    Kontrola stwierdziła nieprawidłowości przy przygotowaniu i realizacji zamówienia publicznego, finansowanego ze środków dotacji budżetowych, polegającego na usunięciu zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i wojskach Federacji Rosyjskiej w obszarze basenu Mulnik, wydobyciu zatopionego wraku okrętu transportowego oraz rozbiórce zniszczonego nabrzeża.

Zadanie to zlecone zostało Spółce MINEX ze Szczecina umową zawartą w dniu 1.03.2005r. (nr WIM/30/2005), w której wynagrodzenie wykonawcy ustalone zostało w kwocie 717,2 tys. zł a termin zakończenia prac wyznaczono na 5.05.2005 r. Przekazanie placu budowy pod zadanie, polegające na rozbiórce zniszczonego nabrzeża nastąpiło z 25 dniowym opóźnieniem, w stosunku do terminu przewidzianego w umowie.

Podczas wykonywania zadania okazało się, że przewidziane do rozbiórki nabrzeże posiadało inny kształt i odmienną konstrukcję (inny typ ścianki szczelnej oraz mniejszą od zakładanej wytrzymałość), niż określono to w ekspertyzie jego stanu technicznego, opracowanej przez Biuro Projektowe BIMOR ze Szczecina (stanowiącej część specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Spowodowało to konieczność zmiany zakresu i technologii prac. Wystąpiły również przestoje w realizacji zadania, spowodowane zwłoką w odbieraniu zlokalizowanych na terenie prac bomb i min morskich przez jednostki wojskowe, sięgające nawet 25 dni. Wskazuje to na brak zabezpieczenia - w procesie przygotowywania inwestycji - należytej współpracy z właściwymi służbami Sił Zbrojnych.

Okoliczności te stanowiły przesłankę do udzielenia przez Urząd Spółce MINEX dodatkowego zamówienia w trybie „z wolnej ręki" - na podstawie art. 67 ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). Z ustaleń kontroli wynika, że wartość udzielonego zamówienia, tj. 143.283 zł przekraczała 20% wartości realizowanego zamówienia, które zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 14.09.2005 r. do umowy nr WIM/30/2005 wynosiła 618.050 zł. W postępowaniu o udzielenie dodatkowego zamówienia nie uzyskano oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, mimo obowiązku określonego w art. 68 ustawy.

Najwyższa Izba Kontroli nie podziela stanowiska Pana Prezydenta, wyrażonego w treści umowy ws. udzielenia dodatkowego zamówienia wskazującego, iż przyczyną jego udzielenia były okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy podstawowej (z dnia 1.03.2005 r.). W ocenie NIK, stwierdzone w toku realizacji odstępstwa od założeń dokumentacji technicznej, świadczą o braku należytej staranności w ich przygotowaniu.”

 

Zastrzeżenie 1

Podtrzymuję w całości stanowisko Zamawiającego zawarte w treści umowy WIM/134/2006 z dnia 14 września 2006 roku, określające podstawy faktyczne upoważniające Zamawiającego do udzielenia tego zamówienia. Cytuję poniżej przywołany fragment tej umowy:

 

 

UMOWA NR WIM/134/2005

z dnia 14. września 2005 roku

zawarta w Świnoujściu pomiędzy:

Miastem Świnoujście, w imieniu którego działa

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz -  Prezydent Miasta Świnoujścia

z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5,

zwanym dalej Zamawiającym

a

MINEX Budownictwo i Wyburzenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, adres: 70-661 Szczecin, ul. Gdańska 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114871, którą reprezentuje

mgr inż. Ludomir Strybel – Prezes Zarządu,

zwaną dalej Wykonawcą,

wobec wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy WIM/30/2005 z dnia 2005-03-01 (zamówienie podstawowe w postępowaniu WIM/ZP/340/62/2004), tj.:

a)      ujawnienia podczas prac rozbiórkowych, że nabrzeże w obszarze podlegającym rozbiórce miało inną konstrukcję i kształt niż określono we wcześniejszych inwentaryzacjach,

b)      występowania licznych przedmiotów wybuchowych na trasie przemieszczania wraka barki z miejsca zatonięcia do miejsca złomowania na odcinku położonym w obszarze wcześniej oczyszczanym i atestowanym przez innego wykonawcę,

c)      ujawnionego podczas prac faktycznego, złego stanu technicznego nabrzeża w bezpośrednim sąsiedztwie wraka,

prowadzących do konieczności udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia dodatkowego (nieobjętego zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego), którego elementy spełniają przesłanki określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych.”

 

 

 

Uzasadnienie

Brak podstaw do negatywnej oceny działań Zamawiającego związanych z wymienionymi w pkt a i c umowy okolicznościami faktycznymi udzielenia dodatkowego zamówienia publicznego. Cytuję: W ocenie NIK, stwierdzone w toku realizacji odstępstwa od założeń dokumentacji technicznej, świadczą o braku należytej staranności w ich przygotowaniu”. Istotne okoliczności i warunki przygotowania i realizacji zamówienia podstawowego wynikają zarówno ze specyfiki miejsca jak też z zakresu  tego zamówienia.

1.         Ujawnienie podczas prac rozbiórkowych, że nabrzeże w obszarze podlegającym rozbiórce miało inną konstrukcję i kształt niż określono we wcześniejszych inwentaryzacjach, nie wynika z „ ...braku należytej staranności w ich przygotowaniu” – jak stwierdzono w protokole pokontrolnym, lecz istotnych przyczyn technicznych i ekonomicznych oraz skali zagrożeń w obszarze rumowiska powstałego w wyniku eksplozji niszczącej 76 m odcinek nabrzeża.

Przyczyny techniczne i ekonomiczne:

a)                  brak jakiejkolwiek dokumentacji nabrzeża z okresu budowy lub eksploatacji (z okresu przed zniszczeniem środkowego odcinka),

b)                 inwentaryzacja udostępniona w SIWZ dotyczyła pokrytego wodą i mułem rumowiska stali i żelbetu powstałego w wyniku eksplozji niszczącej fragment obiektu hydrotechnicznego,

c)                  zważywszy treść pkt b oraz racjonalne technicznie zasady postępowania w takim przypadku a także gospodarne wydatkowanie środków finansowych, oczywisty i usprawiedliwiony pod każdym względem jest – potwierdzony w praktyce - fakt, że jedynie wykonane prace rozbiórkowe mogły (i to w ograniczonym zakresie) uzupełnić wiedzę o kształcie i konstrukcji tej części budowli.

Przyczyny związane z bezpieczeństwem:

a)                  w okresie inwentaryzacji rozpatrywany rejon nie posiadał (z oczywistych powodów) atestów dotyczących usunięcia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych wobec czego jakakolwiek penetracja rumowiska na etapie przygotowawczym była wykluczona z uwagi na bezpieczeństwo osób i sprzętu,

b)                  bezpieczeństwo ludzi i mienia zapewniono powierzając rozbiórkę rumowiska, w głębi którego mogły znajdować się przedmioty wybuchowe i niebezpieczne, specjalistycznemu wykonawcy w ramach zamówienia podstawowego.

2.   Ujawnienie podczas prac faktycznego, złego stanu technicznego nabrzeża w bezpośrednim sąsiedztwie wraka, także nie wynika z „...braku należytej staranności” – jak stwierdzono w wystąpieniu pokontrolnym, lecz z istotnych przyczyn związanych ze skalą zagrożeń w bezpośrednim sąsiedztwie wraka, co wykluczało penetrację tego obszaru w okresie inwentaryzacji tej części nabrzeża.

Ilość bomb, min i innych przedmiotów wybuchowych usuniętych z obszaru bezpośrednio przyległego do tej części nabrzeża podczas realizacji zamówienia podstawowego wskazuje. iż było to zagrożenie realne o bardzo dużej skali (11 szt. min morskich o masie ok. 0,5 tony każda - tylko w tej części nabrzeża).

W moim głębokim przekonaniu należyta staranność (i godna szacunku rozwaga) w działaniach personelu Zamawiającego w tym przypadku i na tym etapie polegała właśnie na właściwej ocenie skali zagrożeń i ograniczeniu do niezbędnego minimum ryzyka eksplozji (na etapie przygotowania zamówienia).

Ocena zawarta w wystąpieniu pokontrolnym nie uwzględnia tych oczywistych faktów związanych ze specyfiką zarówno obszaru jak też samego zadania. W sposób krzywdzący dla personelu Zamawiającego i oceny Zamawiającego, dezawuuje działania rozważne, które w efekcie doprowadziły do bezpiecznego i gospodarnego oczyszczenia mulistego obszaru wodnego pokrytego wrakami i rumowiskiem o niespotykanej koncentracji wielkogabarytowych przedmiotów wybuchowych.

 

Zastrzeżenie 2

Nie mogę w żadnym przypadku zaakceptować oceny zawartej w stwierdzeniu, cytuję: „Wystąpiły również przestoje w realizacji zadania, spowodowane zwłoką w odbieraniu zlokalizowanych na terenie prac bomb i min morskich przez jednostki wojskowe, sięgające nawet 25 dni. Wskazuje to na brak zabezpieczenia - w procesie przygotowywania inwestycji - należytej współpracy z właściwymi służbami Sił Zbrojnych.

 

Uzasadnienie

Uważam, iż źródłem niespotykanych i przez to trudnych do przewidzenia w normalnym działaniu - w państwie prawa - społecznie nagannych i nieprofesjonalnych zachowań ze strony odpowiedzialnych (za odbieranie zlokalizowanych na terenie prac min morskich i bomb głębinowych) osób funkcyjnych właściwych jednostek Sił Zbrojnych RP, jest przedłużający się brak należytych uregulowań prawnych w tym zakresie.

Wnoszę o wyjaśnienie - we właściwym trybie - przyczyn wieloletniej, nadal trwającej zwłoki w wykonaniu delegacji zawartej w art. 25c. ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. nr 67 poz. 679 z późniejszymi zmianami).

Załączam równocześnie:

a)                  mój wniosek WIM/KK/341-2159/2005 z 20 kwietnia 2005 roku kierowany do Prezesa Rady Ministrów RP (załącznik 1) oraz

b)                 odpowiedź nr 1408/F04 z 5 maja 2005 roku Dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie (załącznik 2), a także

c)                  wykaz dokumentów których nie obejmowała kontrola,  które ilustrują faktyczne  bariery we współpracy służb inżynieryjnych Miasta Świnoujścia i służb inżynieryjnych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (załącznik 3), zaś ich staranna analiza pozwala na dokonywanie miarodajnych i kompetentnych ocen w przedmiotowym zakresie.

 

Zastrzeżenie 3

Brak jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych do wskazywania opóźnienia w przekazaniu placu budowy jako jednej z okoliczności udzielenia zamówienia dodatkowego.

 

Uzasadnienie

Odnoszę wrażenie, że jest to niezamierzony błąd redakcyjny w trzech pierwszych  akapitach na czwartej stronie wystąpienia pokontrolnego.

Dla pełniejszego poinformowania osób czytających ten dokument, ponownie w całości przytaczam wyjaśnienie Prezydenta Miasta dotyczące zaistniałego opóźnienia, przedłożone zespołowi kontrolującemu Najwyższej Izby Kontroli podczas kontroli.

„Zamawiający uczynił wszystko, co było konieczne i możliwe do wypełnienia postanowienia zawartego w par. 7 ust. 1, pkt a) umowy WIM/30/2005 z 1 marca 2005 roku, tj. przekazania Wykonawcy placu budowy w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy, zważywszy treść postanowienia zawartego w par. 10, pkt. 3 umowy dotyczącego kar umownych: „ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.” Gwoli ścisłości należy zaznaczyć, że postanowienie to (dotyczące kar umownych za zwłokę w przekazaniu placu budowy Wykonawcy) zostało skreślone w wyniku zmian wprowadzonych do umowy jw. aneksem nr 1 z 14 września 2005 roku (par. 1, ust. 5: „W paragrafie 10 skreśla się ust. 3 w całości, a ust. 4 oznacza się cyfrą 3.”).

Następujące, niżej przywołane i udokumentowane fakty ilustrują prawidłowość działań Zamawiającego w przedmiotowym zakresie.

1.         W dniu 4 marca 2004 roku, z inicjatywy służb inżynieryjnych Zamawiającego (Wydziału Inżyniera Miasta) odbyło się w siedzibie Zamawiającego spotkanie z przedstawicielami Wykonawcy przy udziale inspektora nadzoru i jego asystenta. Celem i tematem tego spotkania było przekazanie placu budowy dla Wykonawcy zadania. Listę osób obecnych na spotkaniu zawiera załącznik 1 - protokół przekazania obszaru wodnego i lądowego pod realizację usług określonych w załączniku nr 1 poz. 1,2 i 5 do umowy nr WIM/30/2005 z 1 marca  2005 roku – spisany w dniu 4 marca 2005 roku podczas tego spotkania.

2.         Podczas spotkania przedłożono Wykonawcy zgłoszenie robót rozbiórkowych WIM/KK/735-1092/2005 z 22 lutego 2005 roku (wpłynęło do właściwego organu administracyjnego 23 lutego 2005 roku). W zgłoszeniu robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę dokonano podziału całości robót na grupy powiązane technologicznie i organizacyjnie oraz określono terminy ich rozpoczęcia (uwzględniając powyższe powiązania, oczywiste zagrożenia oraz wymagania prawa budowlanego dotyczące terminów rozpoczęcia prac rozbiórkowych tego rodzaju). W zgłoszeniu poinformowano organ przyjmujący zgłoszenie o realizacji prac mających na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia  na zasadach określonych w art. 31 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

3.         Wykonawca zapoznał się podczas spotkania w dniu 4 marca 2005 z treścią zgłoszenia robót rozbiórkowych i wbrew oczywistemu stanowi faktycznemu i prawnemu odmówił przyjęcia placu budowy twierdząc, że organ rozpatrujący zgłoszenie wniesie sprzeciw i w tej sytuacji przekazanie – przyjęcie placu budowy jest możliwe po upływie 30 dni od daty wpływu zgłoszenia pod warunkiem braku sprzeciwu.

4.         W tej sytuacji, mimo wyjaśnień i nalegań ze strony przedstawiciela Zamawiającego Wykonawca nie przejął w dniu 4 marca 2005 roku placu budowy, lecz obszar wodny i lądowy niezbędny do realizacji prac objętych przedmiotem umowy z wyłączeniem prac rozbiórkowych (zgodnie z protokołem – załącznik 1).

5.         W dniu 16 marca 2006 roku (wpłynęło faksem 17 marca 2005 roku) Wojewoda Zachodniopomorski po rozpatrzeniu  zgłoszenia  WIM/KK/735-1092/2005 z 22 lutego 2005 roku (wpłynęło  23 lutego 2005 roku) wniósł sprzeciw (decyzja RR.I.RŁ-7113/33.02/05 - załącznik 2).

6.         Prezydent Miasta Świnoujścia pismem WIM/KK/735-1456/2005 z dnia 21 marca 2005 roku kierowanym do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie odwołał się od sprzeciwu (załącznik 3).

7.         W odpowiedzi na odwołanie wojewoda Zachodniopomorski  decyzją z dnia 24 marca 2005 roku (wpłynęła 30 marca 2005 roku) uchylił decyzję poprzednią i umorzył postępowanie w sprawie wniesienia sprzeciwu (decyzja RR.I.RŁ-7113/33.03/05 - załącznik  4).

8.         W tym samym dniu, tj. 30 marca 2005 roku Zamawiający i Wykonawca dokonali przekazania – przejęcia placu budowy podpisując protokół w tej sprawie (załącznik 5).

 

Powyższe fakty i dokumenty wykazują, że Zamawiający dołożył należytej staranności w wypełnieniu zobowiązań wynikających z umowy, a opóźnienie w przekazaniu placu budowy spowodowane zostało w wyniku błędnej interpretacją stanu faktycznego i prawnego w odniesieniu do treści zgłoszenia robót rozbiórkowych zarówno przez Wykonawcę jak też służby Wojewody Zachodniopomorskiego. Uchylenie tej decyzji i umorzenie postępowania wyjaśniło wszelkie spory i wątpliwości w tej sprawie.”

(Załączniki od 1 do 5 wymienione w cytowanym fragmencie wyjaśnienia - w aktach kontroli oraz aktach Urzędu Miasta przy piśmie WO/KP-0704/22-8/2006 z 14 marca 2006 roku.)

Nie bez znaczenia zarówno dla trafności dokonanej oceny jak też uzasadnienia mojego zastrzeżenia jest zbieżność dat określających okresy:

-                     opóźnienia w przekazaniu placu budowy oraz

-                     warunków pogodowych uniemożliwiających prace stanowiące przedmiot zamówienia podstawowego.

 

Zastrzeżenie 4

Kolejnym elementem wymagającym jednoznacznego wyjaśnienia jest następujące stwierdzenie zawarte wystąpieniu pokontrolnym, cytuję: „Z ustaleń kontroli wynika, że wartość udzielonego zamówienia, tj. 143.283 zł przekraczała 20% wartości realizowanego zamówienia, które zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 14.09.2005 r. do umowy nr WIM/30/2005 wynosiła 618.050 zł.”

 

Uzasadnienie

Taka interpretacja ustawy Prawo zamówień publicznych nie jest zgodna z komentarzem zawartym na str. 187, w pkt 17. do art. 67 ustawy w opracowaniu Prawo zamówień publicznych, komentarz pod redakcją T. Czajkowskiego wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004, cytuję: „Należy uznać, że zamówieniem podstawowym jest zamówienie dotyczące przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.” oraz dalej na tej samej stronie, cytuję: Zamówień dodatkowych można udzielać – na podstawie ust.1 pkt 5- kilkakrotnie. Istotne jest, aby ich łączna wartość nie przekroczyła 20% wartości zamówienia ustalonego w umowie o zamówienie podstawowe, ...”

W celu pełniejszego poinformowania osób czytających ten dokument, ponownie w całości przytaczam wyjaśnienie Prezydenta Miasta dotyczące tego problemu, przedłożone zespołowi kontrolującemu Najwyższej Izby Kontroli podczas kontroli.

 

„W art. 32 ustawa Prawo zamówień publicznych określa podstawę ustalenia wartości zamówienia jako: „...całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług...”

Skoro w art. 67 ust.1 pkt 5 tej ustawy ustawodawca dookreślił słowa „... wartość zamówienia ...” wyrażeniem „... realizowanego ...” a słowo „... zamówieniem ...” użył w połączeniu z „... podstawowym ...”  to należy stwierdzić, że podstawą dla określenia maksymalnej łącznej wartość zamówień dodatkowych nie jest wartość szacunkowa zamówienia, lecz wartość realizowana, czyli wynikająca z umowy zawartej z wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia podstawowego.

Treść przepisu w zestawieniu z sytuacjami występującymi podczas realizacji zamówień wskazuje, że nie może to być  „podstawa zmienna” a jedynie podstawa stała w całym okresie realizacji umowy (i udzielania zamówień dodatkowych), gdyż przy podstawie zmieniającej się, np. w wyniku zmian dotyczących wynagrodzenia zawartego w realizowanym zamówieniu (umowie) podstawowym, podobnym zmianom podlegała by maksymalna łączna wartość zamówień dodatkowych, co czyniło by zapis art. 67, ust. 1 pkt 5 zupełnie niejednoznacznym i niezrozumiałym w części dotyczącej sposobu określania  20 % limitu.

Przykład ilustrujący powyższe:

Wartość zamówienia podstawowego (wartość wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy w umowie zawartej w wyniku udzielenia zamówienia) – Wp = 100 000 zł;

Wartość zamówienia dodatkowego udzielonego temu samemu wykonawcy na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 (wartość wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy z umowy dodatkowej - stanowiącej rozszerzenie umowy podstawowej - zawartej w kolejnym miesiącu wynosi 15 000 zł (15 % wartości zamówienia podstawowego);

W kolejnym miesiącu następuje odstąpienie zamawiającego od realizacji jednego z nie rozpoczętych jeszcze elementów zamówienia podstawowego i aneksem do umowy zostają odpowiednio zmienione: zakres rzeczowy oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy na W1 = 70 000 zł.

W późniejszym okresie zachodzi konieczność udzielenia kolejnego zamówienia dodatkowego na podstawie art. 67, ust. 1, pkt 5 o wartości 4 000 zł.

W przypadku poprawnego zastosowania przepisu zamówienie o tej wartości może zostać udzielone i pozostanie wówczas jeszcze (w granicach ustawowego limitu 20% od Wp równego 20 000 zł) do wykorzystania na ewentualne kolejne zamówienia dodatkowe kwota 1 000 zł.

W przypadku zastosowania podstawy zmiennej (która wynika z treści pytania) brak było by jasności, czy limit 20 % został już przekroczony o 1 000 zł,  czy też pozostaje jeszcze do wykorzystania na rozpatrywane zamówienie dodatkowe 3 500 zł (tj. niewykorzystane 5%, ale liczone od nowej podstawy W1 = 70 000 zł).

Należałoby także rozważyć - przy założeniu zmiennej podstawy do obliczania owego 20% limitu - jak postępować w przypadku zamówień, na realizację których zawarto umowy nie na wynagrodzenie ryczałtowe, a na wynagrodzenie kosztorysowe (określane kosztorysem powykonawczym), ustalając w umowie jedynie szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe zgodne z ofertą i podstawami kalkulacyjnymi w niej zawartymi. Jedynym racjonalnym i jednoznacznym rozwiązaniem jest w tym przypadku uznanie za właściwą podstawę szacunkowego wynagrodzenia kosztorysowego netto zawartego w umowie podstawowej.

Nie sposób nie wspomnieć także i o tym, że zamówienia dodatkowe i uzupełniające powierzane temu samemu wykonawcy na etapie realizacji zamówienia podstawowego są udzielane często poprzez odpowiednie rozszerzenie umowy podstawowej. Taka praktyka w świetle obowiązującego prawa nie wydaje się błędna. Jeżeli takie rozszerzenia zakresu pierwotnej umowy, prowadzące przecież do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy nie tworzą nowej, wyższej podstawy do obliczenia rozpatrywanego 20% limitu (to nie podlega dyskusji !) to z jakiego powodu zmniejszenia zakresu pierwotnej umowy, prowadzące do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, miałyby prowadzić do nowej, niższej podstawy służącej do określenia rozpatrywanego limitu ?

Reasumując: błędnym jest - zdaniem zamawiającego - założenie, że ustawodawca wskazując podstawę do określenia maksymalnej łącznej wartości zamówień dodatkowych, wskazał podstawę zmienną, wprowadzając tym samym przepis niejednoznaczny, niezrozumiały, wymagający dodatkowych interpretacji w odniesieniu do większości przypadków występujących w praktyce, przepis prowadzący do zbędnych  sporów.

Potwierdzeniem słuszności powyższego rozumowania i działania Zamawiającego, jest także zdanie, cytuję: „Należy uznać, że zamówieniem podstawowym jest zamówienie dotyczące przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ.” (na str. 187, w pkt 17. komentarza do art. 67 ustawy; Prawo zamówień publicznych, komentarz pod redakcją T. Czajkowskiego, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2004).”

Uwzględniając treść oficjalnego komentarza Urzędu Zamówień Publicznych oraz ustalenie zespołu kontrolującego Najwyższej Izby Kontroli opierające się na innej interpretacji, w dniu 3 kwietnia 2006 r. pismem nr BP-0719/52/2006 wystąpiłem z zapytaniem w tej sprawie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (załącznik 4). Oczekuję na odpowiedź.

 

Uwzględniając powyższe, a także mając na uwadze istotne znaczenie ocen i uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli w kształtowaniu wtórnych ocen pracy Prezydenta Miasta i Urzędu Miasta dokonywanych przez Radę Miasta i jego mieszkańców, zgłoszone zastrzeżenia są uzasadnione i konieczne.

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:        cztery wg treści pisma  (12 kart A4).

 

 

 

Otrzymują:       Urząd Miasta Świnoujścia: WO, WKA, WIM - aa.


Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujścia (18 maja 2006)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (18 maja 2006, 15:14:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2631

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij