Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Świnoujście w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Szczecin, dnia 18 listopada 2005r.

 

do użytku służbowego

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Świnoujście w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 26 października 2005r. na podstawie upoważnienia nr RR.111.AM.-0939-9/2005 z dnia 24 października 2QQ5r, wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego na podstawie art 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z 2001 r. Nr 80, póz.872 z późn. zmianami).

Kontrolę przeprowadziła Anna Mazur - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Kontrolą objęto okres od 2004r. do dnia kontroli.

Prezydentem Miasta Świnoujście jest Pan Janusz Żmurkiewicz.

W czasie kontroli udostępniali akta i udzielali informacji pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Świnoujście:

-   Pani Małgorzata Borowiec- Naczelnik Wydziału

-   Pani Agnieszka Kowalewska - podinspektor

Temat kontroli:

Gospodarowanie  zasobem   nieruchomości  Skarbu   Państwa,   którym zgodnie z art23 ustawy z dnia 21  sierpnia  1997r.  o gospodarce

nieruchomościami  (  Dz.   U.  z 2000r.  nr 46,   poz.543)  gospodaruje Starosta.

 

 

Przedmiotem kontroli obieto zagadnienia dotyczące:

1.    oddawania    i    wygaszania    trwałego    zarządu    nieruchomości stanowiących własność Państwa,

2.    ewidencji nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa i sposobu gospodarowania tym zasobem,

3.    sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,

4.    aktualizacji   wysokości   opłaty   rocznej   z   tytułu   użytkowania wieczystego,

5.    przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

6.    rozdysponowania środków finansowych    z dotacji celowych na prowadzenie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Ustalenia kontroli

Ad.1.

Oddawania w trwały zarząd w okresie objętym kontrolą nie było. Natomiast z zakresu wygaszania prawa trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, sprawdzono losowo sposób załatwiania w następujących sprawach:

-   decyzja znak WGN 7227/79-6/2005/WA z 27.Q4.2005r. orzekająca o wygaszeniu prawa trwałego zarządu na nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Świdwinie:

przy ul. Szkolnej I3-13A, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 4242,54 m2, na działkach 548/1, 548/2 o pow.2488 m2 , obrębu nr 9 m. Świnoujście, dla których urządzono księgę wieczystą KW 12614,

przy ul. Barlickiego 2, zabudowanej budynkami o pow.536m2, na działce nr 35 o pow. 1583 m2 , obrębu Warszów 14, dla której urządzono księgę wieczystą KW 6862.

Decyzja została wydana na podstawie art. 46 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. nr 46, poz.543 ze zmianami) oraz porozumienia zawartego w dniu 22 marca 2005r. w Urzędzie Miasta Świnoujście pomiędzy

Prezydentem Miasta Świnoujście Januszem Żmurkiewiczem, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa a Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku, reprezentowanej przez Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej Kontradmirała Konrada Wiśniewskiego. Przepisy art 46 ust.2 pkt 6 przytoczonej na wstępie ustawy stanowią iż właściwy organ może z urzędu wydać decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości lub jej części w razie stwierdzenia, że nieruchomość stała się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. Decyzja została wydana na wniosek Straży Granicznej.

decyzja znak WGN 7227/62-3/05/WA z dnia 1.03.2005r. orzekająca o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu przysługującego Ministerstwu Obrony Narodowej na nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 210/10 o pow.0,0211 ha, położonej w obrębie nr 10 m. Świnoujście, dla której urządzono księgę wieczystą KW12213. Decyzja została wydana na podstawie art,19 ust.3 ustawy z dnia 30.05.1996r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz.405 z późn. zmianami). Przepisy art. 19 ust. 3 powołanej ustawy stanowią iż na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo innego organu wojskowego działającego z jego upoważnienia, właściwy miejscowo ze względu na położenie nieruchomości starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, stwierdza w drodze decyzji wygaśnięcie prawa trwałego zarządu jednostce organizacyjnej podporządkowanej lub nadzorowanej przez MON w stosunku do nieruchomości przekazanej protokołem w trwały zarząd. Decyzja została wydana na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie.

Ad.2.

Wydział   Gospodarki   Nieruchomościami   zajmuje   się   szczegółową ewidencją  nieruchomości   Skarbu   Państwa   prowadzoną w   postaci rejestrów, w tym rejestrów nieruchomości Skarbu Państwa, które nie zostały trwale rozdysponowane. Rejestr ten obejmuje:

- spis podmiotów władających, wysokość opłat z tytułu trwałego zarządu, wieczystego użytkowania i dzierżawy, położenie nieruchomości, forma władania, numer działki, wysokość opłaty rocznej, data ostatniej aktualizacji i kwota po aktualizacji.

Rejestry ewidencyjne nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa prowadzone są prawidłowo. Do gmin wysyłane są pisma o uzupełnienie danych o przeznaczeniu nieruchomości Skarbu Państwa w planach zagospodarowania przestrzennego oraz podanie informacji, które nieruchomości stały się własnością gminy z mocy prawa. Rejestry prowadzone są czytelnie, zapisy aktualizowane na bieżąco.

Do rejestrów dołączone są aktualne, wypisy z ewidencji gruntów i uzgodnienia dotyczące przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których wprowadzono zmiany w ewidencji.

Ad.3

W   2004r.   dokonano   sprzedaży   4    nieruchomości   w   drodze bezprzetargowej, w tym 2 nieruchomości na rzecz ENEA SA obręb 2 Świnoujście,  działka nr 18 o pow.623  m2 - cena brutto 33.395,06zł

obręb   18, działki nr nr 201/17 i 201/18 o pow.107 m2 , cena brutto 6.801,50 zł

obręb 16, działka nr 19/3 pow.74 m2, cena brutto 2.684 zł obręb 15, działka nr 18, pow.1203 m2' cena brutto 3.965 zł.

W roku 2005 sprzedaży nieruchomości nie było.

Ad.4.

Z zakresu aktualizacji wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntu stwierdzono, iż aktualizacja opłat przeprowadzana jest na bieżąco.

W odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa na skutek zmiany wartości gruntów zabudowanych i niezabudowanych dokonuje się aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. Aktualizacji dokonuje się na podstawie oszacowania wartości gruntów według stanu na dzień oszacowani i przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej. Tak ustalona wartość rynkowa gruntu stanowi podstawę do ustalenia nowej wysokości opłaty rocznej, z jednoczesnym wypowiedzeniem obowiązującej i złożeniem oferty przyjęcia jej nowej wysokości. Do aktualizacji przygotowywane są nieruchomości, które były aktualizowane najwcześniej. Związane jest to z racjonalnym wykorzystaniem środków finansowych pozyskanych od wojewody w

formie dotacji celowej ( aktualizacja opłat związana jest z aktualizacją wartości nieruchomości).

Ad.5.

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w okresie objętym kontrolą nie było.

Ad.6.

Z zakresu rozdysponowania środków finansowych z   dotacji celowych na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa:

-środki finansowe wydatkowane są na opłacenie usług geodezyjnych związanych z podziałami działek, wznowieniem granic, wyceną nieruchomości, na sporządzenie operatów szacunkowych - dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dla gruntów zasobu Skarbu państwa przeznaczonych do sprzedaży, dla odszkodowań za grunty zajęte pod drogi.

W uzasadnionych przypadkach Starosta występuje do Wojewody o przyznanie dodatkowych środków pieniężnych na określony cel nie objęty w planowanych wydatkach.

2004r.;

plan wydatków-41.000,00 zł wykonanie do 31.12.2004r. - 40.798,30 zł

wydatkowana kwota obejmuje koszty związane z utrzymaniem nabrzeża Władysława IV w Świnoujściu, koszty związane z wyceną nieruchomości Skarbu Państwa w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości oraz aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie, koszty związane z pozyskaniem dokumentacji geodezyjnej w celu regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz dokonania zmaian w księgach wieczystych - ogółem 40.554,16 zł ogłoszenie w prasie, opłaty sądowe - 244,14 zł

2005 r.:

plan wydatków - 37.000,00 zł

do 30.09.2005r. wykorzystano 3.315,28 zł

wydatkowana    kwota    obejmuje    koszty   związane    z    pozyskanie

dokumentacji   geodezyjnej   w   celu   uregulowania   stanu   prawnego

nieruchomości Skarbu Państwa oraz ogłoszenie w prasie.

Przyznane środki zostaną wykorzystane w całości do końca 2005r. na wydatki związane z wyceną nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

Wnioski:

Sprawy z zakresu zagadnień objętych kontrolą załatwiane są terminowo. Postępowanie administracyjne poprzedzające wydanie decyzji prowadzone jest prawidłowo a wydane decyzje nie budzą zastrzeżeń zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycją 6/2005. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, których po podpisaniu:

1 egzemplarz pozostaje w jednostce kontrolowanej

1   egzemplarz pozostaje w jednostce kontrolującej.

Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co dc jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyny odmowy.

Podpis kierownika                     podpis kontrolującego
jednostki kontrolowanej

 

Prezydent Miasta                                                      Starszy Inspektor Wojewódzki

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz                                w Wydziale Rozwoju Regionalnego

                                                                                      inż. Anna Mazur


Wytworzył: Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Rozwoju Regionalnego inż. Anna Mazur (18 listopada 2005)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (1 grudnia 2005, 10:14:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3172

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij